Commissies en overlegorganen


Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies. Elke commissie bestaat uit een aantal leden van Provinciale Staten die zich bezighouden met bepaalde onderwerpen. Daarnaast bestaan er externe overlegorganen waarin Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn.

Vergaderkalender 2019 (versie 14-11-2018) (pdf, 98 kB)

Vergaderschema 2019 Limburgs Parlement en Statencommissies(versie 27-11-2018) (pdf, 37 kB)

Commissies

Veel Statencommissies zijn vakcommissies. Ze richten zich op inhoudelijke onderwerpen. Ze bereiden de besluiten voor waarover Provinciale Staten stemmen. En ze controleren of Gedeputeerde Staten het beleid goed uitvoeren.


Presidium

Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement. Het is een Statencommissie en bestaat uit de partijvoorzitters.

Seniorenconvent

Het Seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters en wordt voorgezeten door de Commissaris van de Koning.

Statencommissie voor Cultuur en Samenleving

De Statencommissie voor Cultuur en Samenleving behandelt onder meer cultuur, erfgoed, sport, leefbaarheid en sociale veiligheid.

Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur

De Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur behandelt onder andere financiën, economie, logistiek, kennis-as en campussen, interbestuurlijk toezicht, recreatie en toerisme, en internationalisering.

Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid

De Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid behandelt onder meer de provinciale wegen, het openbaar vervoer, de waterveiligheid, energie en duurzaamheid.

Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur

De Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur behandelt onderwerpen op het gebied van landbouw, natuurbeleid, ruimtelijke ordening.

Interim Statencommissie

Zolang Provinciale Staten na de Statenverkiezingen nog geen Statencommissies hebben ingesteld is er een Interim Statencommissie. Deze vervult de taken van een Statencommissie.

Agendacommissie

De Agendacommissie evalueert de agendering van de vergaderingen en activiteiten van Provinciale Staten en de Statencommissies.

Commissie Afstemmingsgesprekken

De Commissie Afstemmingsgesprekken voert jaarlijks een afstemmingsgesprek met de Commissaris van de Koning.

Commissie Integriteit

De Commissie Integriteit bevordert het integer handelen van de leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Daarnaast begeleidt de commissie het onderzoek bij twijfel of leden van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten eerlijk hebben gehandeld. Ze mogen bijvoorbeeld niet meestemmen over zaken die hen persoonlijk aangaan.

Controlecommissie

De Controlecommissie verricht in opdracht van Provinciale Staten en op eigen initiatief onderzoek of vooronderzoek. Daarnaast fungeert de commissie als rekeningcommissie en rapporteert de Controlecommissie haar bevindingen over de begroting en jaarrekening rechtstreeks aan PS. Ook is de commissie de hoeder van de Regeling Grote Projecten.

Overleg GS-Presidium

Het overleg GS-Presidium is een informeel overleg tussen Gedeputeerde Staten, het Presidium, de directie van de ambtelijke organisatie, en de Griffier en plaatsvervangend Griffier. Het is bedoeld om waar nodig het verkeer te verbeteren en zo de besluitvorming efficiënter te laten verlopen.

Werkgeverscommissie

De Werkgeverscommissie voert de werkgeverstaken voor de Griffie uit.

Externe overlegorganen

Provinciale Staten zijn vertegenwoordigd in een aantal overlegorganen buiten de Provincie Limburg.

Programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer

De Programmaraad adviseert de Zuidelijke Rekenkamer over het voorgenomen onderzoeksprogramma. Ook is ze klankbord voor het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer. De Programmaraad bestaat uit zes leden van Provinciale Staten: drie leden van de Provincie Limburg en drie leden van de Provincie Noord-Brabant.

Algemene Vergadering Interprovinciaal Overleg (IPO)

De Algemene Vergadering IPO bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door de Provinciale Staten van alle provincies: twee Statenleden per provincie.

Euregioraad Maas-Rijn

De Euregio Maas-Rijn heeft een eigen Euregioraad. Deze raad adviseert het Euregiobestuur. De raad telt 51 leden. Provinciale Staten zijn vertegenwoordigd met zes Statenleden.