Commissies en overlegorganen


Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies. Elke commissie bestaat uit een aantal leden van Provinciale Staten die zich bezighouden met bepaalde onderwerpen. Daarnaast bestaan er externe overlegorganen waarin Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn.

Vergaderkalender 2019 (versie 14-11-2018) (pdf, 98 kB)

Vergaderschema 2019 Limburgs Parlement en Statencommissies(versie 27-11-2018) (pdf, 37 kB)

Commissies

Veel Statencommissies zijn vakcommissies. Ze richten zich op inhoudelijke onderwerpen. Ze bereiden de besluiten voor waarover Provinciale Staten stemmen. En ze controleren of Gedeputeerde Staten het beleid goed uitvoeren.


Presidium

Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement. Het is een Statencommissie en bestaat uit de fractievoorzitters.

Seniorenconvent

Het Seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters en wordt voorgezeten door de Commissaris van de Koning.

Interim Statencommissie

Zolang Provinciale Staten na de Statenverkiezingen nog geen Statencommissies hebben ingesteld is er een Interim Statencommissie. Deze vervult de taken van een Statencommissie.

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Euregio Maas-Rijn

Een EGTS is een rechtspersoon volgens Europees recht die is opgezet om grensoverschrijdende transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale en lokale overheden (maar ook nationale autoriteiten in kleinere of gecentraliseerde landen) en andere overheidsondernemingen van verschillende lidstaten in staat om groeperingen met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren.

Algemene Vergadering (AV) Interprovinciaal Overleg (IPO)

De Algemene Vergadering (AV) IPO bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door de Provinciale Staten van alle provincies: 2 Statenleden per provincie (+1 plaatsvervanger).