Commissies en overlegorganen


Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies. Elke Statencommissie bestaat uit 21 leden van Provinciale Staten die zich bezighouden met bepaalde onderwerpen. Daarnaast bestaan er kleinere interne commissies en externe overlegorganen waarin Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn.

Commissies

Veel Statencommissies zijn vakcommissies. Ze richten zich op inhoudelijke onderwerpen. Ze bereiden de besluiten voor waarover Provinciale Staten stemmen en ze controleren of Gedeputeerde Staten het beleid goed uitvoeren.

Presidium

Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement. Het is een Statencommissie en bestaat uit de fractievoorzitters, uitgezonderd de voorzitters van fracties ontstaan door afsplitsing.

Seniorenconvent

Het Seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters en wordt voorgezeten door de Commissaris van de Koning.

Statencommissie Economie en Samenleving (ESA)

De Statencommissie ESA behandelt onderwerpen op het gebied van Economie en Samenleving.

Statencommissie Leefomgeving (LEO)

De Statencommissie LEO behandelt onderwerpen op het gebied van Leefomgeving.

Commissie Integriteitsbevordering

De Commissie Integriteitsbevordering heeft als doel gezamenlijk en resultaatgericht bijeenkomsten en workshops te organiseren, conform een vast te stellen jaarprogramma, ter bevordering van de kennis over integriteit binnen Provinciale Staten en mede ter bevordering van de integriteit van leden van Provinciale Staten.

Werkgeverscommissie

De Werkgeverscommissie is een bestuurscommissie en voert de werkgeverstaken en -verantwoordelijkheden uit conform de bevoegdhedenregeling Provinciale Staten Limburg 2022.

Agendacommissie

De Agendacommissie overlegt over en coördineert de agendering van de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies en de activiteitenplanning aan de hand van een voorraadagenda.

Controlecommissie

De Controlecommissie ondersteunt Provinciale Staten bij haar controlerende taak.

Commissie Afstemmingsgesprekken

De Commissie Afstemmingsgesprekken voert jaarlijks een afstemmingsgesprek met de Commissaris van de Koning.

Commissie Versterking Positie Provinciale Staten

De Commissie Versterking Positie Provinciale Staten ontwikkelt, monitort en evalueert concrete producten om de controlerende, volksvertegenwoordigende en kaderstellende taken van Provinciale Staten te versterken.

Programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer

De Programmaraad adviseert de ZRK over het voorgenomen onderzoeksprogramma en fungeert als klankbord voor het bestuur van de ZRK.

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Euregio Maas-Rijn

Een EGTS is een rechtspersoon volgens Europees recht die is opgezet om grensoverschrijdende transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale en lokale overheden (maar ook nationale autoriteiten in kleinere of gecentraliseerde landen) en andere overheidsondernemingen van verschillende lidstaten in staat om groeperingen met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren.

De Algemene Vergadering IPO

De Algemene Vergadering (AV) IPO bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door de Provinciale Staten van alle provincies: 2 Statenleden per provincie (+1 plaatsvervanger).