Commissies en overlegorganen


Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies. Elke commissie bestaat uit 20 leden van Provinciale Staten die zich bezighouden met bepaalde onderwerpen. Daarnaast bestaan er externe overlegorganen waarin Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn.

Commissies

Veel Statencommissies zijn vakcommissies. Ze richten zich op inhoudelijke onderwerpen. Ze bereiden de besluiten voor waarover Provinciale Staten stemmen. En ze controleren of Gedeputeerde Staten het beleid goed uitvoeren.

Presidium

Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement. Het is een Statencommissie en bestaat uit de fractievoorzitters.

Seniorenconvent

Het Seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters en wordt voorgezeten door de Commissaris van de Koning.

Commissie Integriteit

De Commissie Integriteit begeleidt integriteitsonderzoeken en ontwikkelt de kennis over integriteit binnen Provinciale Staten en bevordert de integriteit van de leden van Provinciale Staten.

Werkgeverscommissie

De Werkgeverscommissie is een bestuurscommissie en voert de werkgeverstaken en -verantwoordelijkheden uit conform de bevoegdhedenregeling Provinciale Staten Limburg 2012.

Agendacommissie

De Agendacommissie overlegt over en coördineert de agendering van de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies en de activiteitenplanning aan de hand van een strategische voorraadagenda.

Enquêtecommissie

De enquêtecommissie is belast met de verdere enquêteopdracht en de uitvoering daarvan.

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie is ingesteld in verband met de vervulling van de vacature van de Commissaris van de Koning.

Controlecommissie

De Controlecommissie ondersteunt Provinciale Staten bij haar controlerende taak.

Statencommissie voor Cultuur en Samenleving

Statencommissie CS behandelt onderwerpen op het gebied van cultuur en samenleving.

Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Statencommissie FEB behandelt onderwerpen op het gebied van financiën, economische zaken en bestuur.

Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid

Statencommissie MD behandelt onderwerpen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid.

Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur

Statencommissie RLN behandelt onderwerpen op het gebied van ruimte, landbouw en natuur.

Commissie Afstemmingsgesprekken

De Commissie Afstemmingsgesprekken voert jaarlijks een afstemmingsgesprek met de Commissaris van de Koning.

Programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer

De Programmaraad adviseert de ZRK over het voorgenomen onderzoeksprogramma en fungeert als klankbord voor het bestuur van de ZRK.

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Euregio Maas-Rijn

Een EGTS is een rechtspersoon volgens Europees recht die is opgezet om grensoverschrijdende transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale en lokale overheden (maar ook nationale autoriteiten in kleinere of gecentraliseerde landen) en andere overheidsondernemingen van verschillende lidstaten in staat om groeperingen met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren.

De Algemene Vergadering IPO

De Algemene Vergadering (AV) IPO bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door de Provinciale Staten van alle provincies: 2 Statenleden per provincie (+1 plaatsvervanger).

Interim Statencommissie

De Interim Statencommissie is per 2-7-2021 inactief.