Commissies en overlegorganen


Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies. Elke commissie bestaat uit 20 leden van Provinciale Staten die zich bezighouden met bepaalde onderwerpen. Daarnaast bestaan er externe overlegorganen waarin Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn.

Vergaderkalender 2020 (versie 19-6-2020) (pdf, 159 kB)

Vergaderkalender 2021 (18-9-2020) (pdf, 96 kB)

Commissies

Veel Statencommissies zijn vakcommissies. Ze richten zich op inhoudelijke onderwerpen. Ze bereiden de besluiten voor waarover Provinciale Staten stemmen. En ze controleren of Gedeputeerde Staten het beleid goed uitvoeren.

Presidium

Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement. Het is een Statencommissie en bestaat uit de fractievoorzitters.

Overleg GS-Presidium

Seniorenconvent

Het Seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters en wordt voorgezeten door de Commissaris van de Koning.

Commissie Integriteit (CI)

De Commissie Integriteit begeleidt integriteitsonderzoeken en ontwikkelt de kennis over integriteit binnen Provinciale Staten en bevordert de integriteit van de leden van Provinciale Staten.

Werkgeverscommissie

De Werkgeverscommissie is een bestuurscommissie en voert de werkgeverstaken en –verantwoordelijkheden uit conform de bevoegdhedenregeling Provinciale Staten Limburg 2012.

Agendacommissie

De Agendacommissie overlegt over en coördineert de agendering van de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies en de activiteitenplanning aan de hand van een strategische voorraadagenda.

Controlecommissie (CC)

De Controlecommissie ondersteunt Provinciale Staten bij haar controlerende taak.

Statencommissie voor Cultuur en Samenleving (CS)

Statencommissie CS behandelt onderwerpen op het gebied van cultuur en samenleving.

Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Statencommissie FEB behandelt onderwerpen op het gebied van financiën, economische zaken en bestuur.

Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)

Statencommissie MD behandelt onderwerpen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid.

Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)

Statencommissie RLN  behandelt onderwerpen op het gebied van ruimte, landbouw en natuur.

Commissie afstemmingsgesprekken

De Commissie Afstemmingsgesprekken voert jaarlijks een afstemmingsgesprek met de Commissaris van de Koning.

Raad van Advies Burgertop Limburg

Advisering en monitoring van de verdere ontwikkeling van het instrument Burgertop als een van de vormen van burgerparticipatie.

Programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK)

De Programmaraad adviseert de ZRK over het voorgenomen onderzoeksprogramma en fungeert als klankbord voor het bestuur van de ZRK.

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Euregio Maas-Rijn

Een EGTS is een rechtspersoon volgens Europees recht die is opgezet om grensoverschrijdende transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale en lokale overheden (maar ook nationale autoriteiten in kleinere of gecentraliseerde landen) en andere overheidsondernemingen van verschillende lidstaten in staat om groeperingen met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren.

Algemene Vergadering (AV) Interprovinciaal Overleg (IPO)

De Algemene Vergadering (AV) IPO bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door de Provinciale Staten van alle provincies: 2 Statenleden per provincie (+1 plaatsvervanger).

Interim Statencommissie

Zolang Provinciale Staten na de Statenverkiezingen nog geen Statencommissies hebben ingesteld is er een Interim Statencommissie. Deze vervult de taken van een Statencommissie.