Provinciale Staten


Maak kennis met Provinciale Staten

2022-12-05 Zetelverdeling en zitplaaten Statenzaal

Maak kennis met de fracties (politieke partijen) en de Statenleden. U vindt hier onder meer de samenstelling per fractie en de zetelverdeling in de Statenzaal.

Commissies en overlegorganen

feestzaal2021-009

Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies. Verder hebben Provinciale Staten vertegenwoordigers in overlegorganen in Nederland en Europa.

Laat uw stem horen bij Provinciale Staten

Open forum 2019Thijs Arts Ruud Verheijen

Inwoners van Limburg kunnen onder meer via een burgerinitiatief, het spreekrecht en een referendum hun stem laten horen bij Provinciale Staten.

Correctief bindend referendum

Referendum nieuw

Het kan gebeuren dat Limburgers het oneens zijn met een besluit van Provinciale Staten. Via een correctief bindend referendum kunnen zij een besluit laten terugdraaien.