Provinciale Staten


Vergaderkalender en Stateninformatie

Maak kennis met Provinciale Staten

Maak kennis met de fracties (politieke partijen) en hun samenstelling, en de Statenleden in Provinciale Staten.

Commissies en overlegorganen

Commissievergadering in de Veldekezaal

Provinciale Staten hebben verschillende Statencommissies en vertegenwoordigers in overlegorganen in Nederland en Europa.

Laat uw stem horen bij Provinciale Staten

Open forum 2019Thijs Arts Ruud Verheijen

Inwoners van Limburg kunnen onder meer via een burgerinitiatief, het spreekrecht en een referendum hun stem laten horen bij Provinciale Staten.

Correctief bindend referendum

StemmenStatenzaal

Het kan gebeuren dat Limburgers het oneens zijn met een besluit van Provinciale Staten. Via een correctief bindend referendum kunnen zij een besluit laten terugdraaien.