Integriteit


De commissaris van de Koning is verantwoordelijk voor het bevorderen van de integriteit in de provincie. Deze taak vervult de commissaris van de Koning als provinciaal bestuursorgaan en hij legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan Provinciale Staten.

Daarnaast is de commissaris van de Koning belast met het adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in de Limburgse gemeenten of het Waterschap Limburg, en wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente of het Waterschap in het geding is. Deze taak vervult de commissaris als Rijksorgaan. Hierover legt hij verantwoording af aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De zorgplicht wordt door de commissaris van de Koning op een persoonlijke wijze ingevuld. Hij vormt het boegbeeld van het integriteitbeleid en agendeert het thema voortdurend. Hij pakt signalen op en geeft er het juiste vervolg aan. Ook houdt hij het thema integriteit levend door continu het gesprek over morele waarden en normen te blijven voeren.

Tenslotte is de commissaris van de Koning voorzitter van de Limburgse Stuurgroep Kwaliteit Openbaar Bestuur Limburg en geeft daarmee leiding aan de doorontwikkeling van de kwaliteit van het openbaar bestuur, inclusief het thema integriteit. De Stuurgroep bestaat uit burgemeesters en de voorzitter van het Waterschap Limburg.

De commissaris van de Koning wordt bij de uitvoering van zijn taak bijgestaan door de ambtelijke staf binnen het Kabinet, door de Commissie Integriteitsbevordering van Provinciale Staten, door de externe adviseur integriteit, door de griffier en door de provinciesecretaris.

De documenten op het gebied van integriteit en de verwijzingen naar relevante websites treft u aan onder het kopje 'Meer informatie' op deze pagina.