Bestuur


Provinciale Staten

Statenleden

Provinciale Staten zijn het hoogste orgaan van de provincie. Inwoners van de provincie kiezen eens in de vier jaar de leden van Provinciale Staten. Zij bepalen in hoofdlijnen wat de provincie doet. Je kunt Provinciale Staten vergelijken met de Tweede Kamer of de gemeenteraad.

Gedeputeerde Staten

Galerij

Gedeputeerde Staten zijn het dagelijks bestuur van de Provincie. Gedeputeerde Staten worden gekozen door Provinciale Staten. Je kunt hen vergelijken met het kabinet (ministers en staatssecretarissen) en met het College van Burgemeester en Wethouders in een gemeente.

Commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en voorzitter/  lid van Gedeputeerde Staten. De commissaris van de Koning wordt niet gekozen maar benoemd door de Kroon (Koning en ministers). In Limburg wordt de cdK ook wel Gouverneur genoemd.

Begroting & verantwoording

In de begroting geeft de Provincie haar inkomsten en uitgaven voor het komende of lopende jaar weer. In de jaarstukken verantwoordt ze haar inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

Kostenvergoedingen

Leden van Provinciale Staten, partijfracties in Provinciale Staten, de commissaris van de Koning en gedeputeerden krijgen een vergoeding voor kosten die ze maken in hun werk.

Coalitieakkoord

‘In Limburg bereiken we meer’. Dit is de rode draad in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord geeft in hoofdlijnen weer welk beleid de Provincie Limburg de komende jaren wil voeren.