Provinciale wegen


Onder provinciale wegen wordt verstaan: rijbanen, paden, trottoirs en alles wat daarbij hoort. Zoals de bijbehorende voorzieningen in, op, onder en boven de weg, voor zover in beheer bij de Provincie.

De Provincie is als beheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en -doorstroming op deze wegen. Om die veiligheid en doorstroming te verzekeren moeten we veranderingen aan de weg,  maar ook het plaatsen van voorwerpen of objecten aan, boven, op, in of onder een provinciale weg, toetsen aan de Omgevingsverordening Limburg. De uitvoering van de betreffende verandering, het plaatsen van het voorwerp of object kan alleen door middel van een toestemming namens Gedeputeerde Staten. 
Het plaatsen van borden of bebakening in het kader van uitvoering van (tijdelijke) verkeersmaatregelen is daarom afhankelijk van het verlenen van die toestemming.

Onder het kopje Wegenprojecten op deze pagina vindt u informatie over (voorbereidende) werkzaamheden aan provinciale wegen in Limburg.

Calamiteiten

Verkeersgevaarlijke situaties of calamiteiten kunt u tijdens kantooruren melden via het algemeen nummer 043-389 99 99. Buiten kantooruren (16:30 uur - 08:00 uur) kunt u zich tot de politie wenden.

Actuele informatie via Melvin

Melvin is het meldsysteem voor wegbeheerders voor het melden van wegwerkzaamheden en evenementen. Melvin staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland.

Focus in mobiliteitsprojecten

Op vrijdag 14 februari 2020 hebben Provinciale Staten (PS) een voorstel vastgesteld, waarin alle mobiliteitsopgaven en ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen zijn heroverwogen. Er is kritisch gekeken naar alle mobiliteitsopgaven en ambities (voor de komende 15 jaar) op grond van diverse criteria. Wat dit besluit betekent voor de verschillende wegenprojecten leest u op onderstaande projectpagina’s.