Commissaris van de Koning


De heer J.W. (Johan) Remkes is sinds 19 april 2021 waarnemend commissaris van de Koning (CdK) in de provincie Limburg.

Personalia

 • Remkes, Johannes Wijnandus (Johan)
 • Geboren te Zuidbroek (Gr) op 15 juni 1951
 • Geregistreerd partnerschap met Nicolette Pinkster
 • Lid van de VVD

Portefeuille

 • Rijkstaken
 • Integriteit
 • Juridische zaken
 • Personeel- en organisatiebeleid
 • Strategie, Communicatie en Branding
 • Coördinatie internationalisering en EMR
 • Veiligheid

Dank­woord voor hulp bij over­stro­min­gen

Gouverneur Johan Remkes heeft in een open brief en in een filmpje zijn grote dank uitgesproken aan iedereen die de afgelopen week hulp heeft geboden bij de overstromingen in Limburg. Ook zegt de gouverneur onder de indruk te zijn van de veerkracht van de gedupeerden.

Rijkstaken

De commissaris van de Koning heeft een aantal eigen taken en is onder meer betrokken bij:

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Aanbevelingen voor benoemingen van burgemeesters en commissarissen van politie
 • Advies uitbrengen over het toekennen van koninklijke onderscheidingen en de Koninklijke Erepenning
 • Bezoek van leden van het Koninklijk Huis
 • Contact met vertegenwoordigers van andere landen (ambassadeurs en consuls).

Jaarverslag 2020

2020 is vooral vanwege corona een bewogen jaar geworden. Dat blijkt ook uit het Jaarverslag 2020 van de gouverneur, toen nog Theo Bovens.

Professionele carrière

 • 2019-2020: Waarnemend burgemeester van Den Haag
 • 2019 voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek
 • 2010 tot 2018: Commissaris van de Koning in Noord-Holland
 • 2006-2010: Lid Tweede Kamer voor de VVD
 • 1998-2007: In 1998 werd Johan Remkes staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1998-2002) in het kabinet-Kok II. In het kabinet Balkenende I werd hij in juli 2002 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vice-premier (2002-2003). Johan Remkes bleef minister in de opeenvolgende kabinetten Balkenende II en III. In dat laatste kabinet werd hij tevens verantwoordelijk voor bestuurlijke vernieuwing.
 • 1993-1998: lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD.
 • 1994-1996 en 1978-1982: Lid gemeenteraad (stad) Groningen
 • 1982-1993: lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen
 • 1978-1982: lid Provinciale Staten Groningen en lid gemeenteraad (stad) Groningen
 • Van 1975 tot 1977 was hij voorzitter van de JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie

Archief oud-gouverneur Theo Bovens

Theo Bovens was gouverneur in de provincie Limburg van 1 oktober 2011 tot 19 april 2021. Informatie uit deze ambtsperiode is na te lezen via onderstaande link.

Opleiding

Johan Remkes studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (niet voltooid)

Nevenfuncties en bestuurlijke gremia uit hoofde van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
 • Lid van de Vergadering en lid van het Bestuur van de EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen
 • Lid Comité van Toezicht Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP-Zuid)
 • Verantwoordelijk voor Managementautoriteit Euregio Maas Rijn
 • Lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe
 • Agenda-lid stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
 • Voorzitter (roulerend) Limburgse Regietafel Opvang vluchtelingen en Integratie

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Voorzitter Committee Safeguarding Impartiality (CSI) - SKG-IKOB Certificatie (vergoeding op jaarbasis € 2.500)
 • Voorzitter Raad van Toezicht kennisinstituut Deltares te Delft (vergoeding op jaarbasis € 21.000)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Rijks Universiteit Groningen (vergoeding op jaarbasis € 20.000)
 • Voorzitter Raad van Toezicht kennis- en netwerkorganisatie Platform31/IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving). (Vergoeding op jaarbasis € 8.000)
 • Voorzitter Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst, bezoldiging per vergadering, (ontslag aangeboden aan minister)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Groninger Museum (onbezoldigd)
 • Lid College Bodemdaling Groningen (onbezoldigd)
 • (Mede-) voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving; opgeschort gedurende waarneming in Limburg

Voorheen uitgeoefende nevenfuncties niet-ambtsgebonden

 • Onderzoek naar de governance van de renovatie van het Binnenhof, in opdracht van staatssecretaris Knops van BZK. (Bezoldiging volgens rijksnormering op uurbasis; afgerond in mei 2021)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal te Utrecht (vergoeding op jaarbasis € 22.000; beëindigd per 1 juli 2021)