Commissaris van de Koning


De heer J.W. (Johan) Remkes is sinds 19 april 2021 waarnemend commissaris van de Koning (CdK) in de provincie Limburg.

Personalia

 • Remkes, Johannes Wijnandus (Johan)
 • Geboren te Zuidbroek (Gr) op 15 juni 1951
 • Geregistreerd partnerschap met Nicolette Pinkster
 • Lid van de VVD

Professionele carrière

 • 2019-2020: Waarnemend burgemeester van Den Haag
 • 2019 voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek
 • 2010 tot 2018: Commissaris van de Koning in Noord-Holland
 • 2006-2010: Lid Tweede Kamer voor de VVD
 • 1998-2007: In 1998 werd Johan Remkes staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1998-2002) in het kabinet-Kok II. In het kabinet Balkenende I werd hij in juli 2002 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vice-premier (2002-2003). Johan Remkes bleef minister in de opeenvolgende kabinetten Balkenende II en III. In dat laatste kabinet werd hij tevens verantwoordelijk voor bestuurlijke vernieuwing.
 • 1993-1998: lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD.
 • 1994-1996 en 1978-1982: Lid gemeenteraad (stad) Groningen
 • 1982-1993: lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen
 • 1978-1982: lid Provinciale Staten Groningen en lid gemeenteraad (stad) Groningen
 • Van 1975 tot 1977 was hij voorzitter van de JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie

Rijkstaken

De commissaris van de Koning heeft een aantal eigen taken en is onder meer betrokken bij:

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Aanbevelingen voor benoemingen van burgemeesters en commissarissen van politie
 • Advies uitbrengen over het toekennen van koninklijke onderscheidingen en de Koninklijke Erepenning
 • Bezoek van leden van het Koninklijk Huis
 • Contact met vertegenwoordigers van andere landen (ambassadeurs en consuls).

Opleiding

Johan Remkes studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (niet voltooid)

Nevenfuncties ambtsgebonden

 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
 • Lid van de Vergadering en lid van het Bestuur van de EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen (EMR-bestuur)
 • Adviserend lid Algemene Ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Comité van Toezicht Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP-Zuid)
 • Lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe
 • Agenda-lid stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

Nevenfuncties niet-ambtsgebonden

 • Voorzitter Committee Safeguarding Impartiality (CSI) - SKG-IKOB Certificatie (vergoeding op jaarbasis € 2.500)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal te Utrecht (vergoeding op jaarbasis € 22.000)
 • Voorzitter Raad van Toezicht kennisinstituut Deltares te Delft (vergoeding op jaarbasis € 21.000)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Rijks Universiteit Groningen (vergoeding op jaarbasis € 20.000)
 • Voorzitter Raad van Toezicht kennis- en netwerkorganisatie Platform31/IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving).  (Vergoeding op jaarbasis € 8.000)
 • Voorzitter Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst, bezoldiging per vergadering, (ontslag aangeboden aan minister)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Groninger Museum (onbezoldigd)
 • Lid College Bodemdaling Groningen (onbezoldigd)
 • Onderzoek naar de governance van de renovatie van het Binnenhof, in opdracht van staatssecretaris Knops van BZK. (Bezoldiging volgens rijksnormering op uurbasis; afronding in mei)
 • (Mede-) voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving; opgeschort gedurende waarneming in Limburg

Het is vanzelfsprekend dat in de huidige situatie waarin er geen gedeputeerden zijn, de waarnemend Commissaris van de Koning formeel ook de qq-nevenfuncties uit hoofde van het ambt van gedeputeerde waarneemt. Zodra er weer gedeputeerden in functie zijn, nemen de gedeputeerden de qq-nevenfuncties gerelateerd aan hun portefeuille over.