Interbestuurlijk toezicht


Provincie als toezichthouder

De Provincie Limburg houdt Interbestuurlijk Toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap Limburg. Gemeenteraadsleden controleren vanzelfsprekend het gemeentelijk beleid. Daarnaast controleren ze de uitvoering in hun eigen gemeenten van medebewindstaken. De Provincie Limburg toetst dit vervolgens ook periodiek. Zo zorgen we samen voor een goed openbaar bestuur.

Over het specifieke toezicht van de Provincie op de gemeentefinanciën leest u in de kolom hiernaast meer. Het generieke toezicht op de uitvoering van medebewindstaken kent vier toezichtgebieden:

  • ruimtelijke ordening en omgevingsrecht
  • informatie- en archiefbeheer
  • erfgoed
  • huisvesting verblijfsgerechtigden.

De Rijksoverheid is toezichthouder voor de gemeenten bij onderwerpen waar de Provincie geen taak en expertise heeft. Bijvoorbeeld onderwijs en sociale zaken.

Hoe het toezicht in de praktijk werkt, is vastgelegd in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De basis van de wet is vertrouwen dat bestuurders hun taken goed uitoefenen. Ook wordt uitgegaan van goede verantwoording: van gemeentebestuur aan de gemeenteraad, van het dagelijks bestuur van het waterschap aan het algemeen bestuur van het waterschap, en van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

Mocht uit het toezicht blijken dat gemeenten of het waterschap hun wettelijke taken niet voldoende uitvoeren, dan kan de Provincie maatregelen nemen. Uiterste maatregelen zijn ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’ en het schorsen of vernietigen van besluiten van deze overheden. Deze maatregelen zijn zeer zelden nodig.

Toezicht gemeentefinanciën

De Provincie Limburg is financieel toezichthouder voor de gemeenten. In die rol bevorderen we een financieel gezonde situatie bij Limburgse gemeenten. Dat betekent dat een gemeente kan voortbestaan, zonder financiële steun uit het Gemeentefonds. De zogenoemde artikel 12 steun.

Gemeenten zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Als financieel toezichthouder willen wij er echter graag aan bijdragen, dat gemeenten goed in staat blijven hun rol te vervullen en taken waarmaken. Dat betekent in de praktijk dat wij de eigen verantwoordelijkheid respecteren, maar reageren op risico’s die tot financiële problemen kunnen leiden.

Lees meer over:

Bestuurlijke organisatie

De Provincie Limburg draagt zorg voor een goed openbaar bestuur op lokaal en regionaal niveau. In het kader van de wet Algemene Regels Herindeling (ARHI) kan de Provincie (herindelings)adviezen of voorstellen doen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 25 oktober 2016 het beleidskader ‘Besturen blijft vooruitzien’ (pdf, 3.9 MB) vastgesteld. Dit beleidskader bevat een definitieve standpuntbepaling ten aanzien van verschillende ontwikkelingen in Limburg op het gebied van Bestuurlijke Organisatie.

Lees meer over gemeentelijke herindeling op de website Interprovinciaal overleg van en voor provincies.

Generiek toezicht op vier toezichtgebieden

Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht

De Provincie ziet er op toe dat gemeenten de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) goed toepassen.

Erfgoed

Het toezicht op erfgoed richt zich onder andere op de wijze waarop gemeenten hun taken op het gebied van de monumentenzorg uitvoeren.

Informatie- en archiefbeheer

De Provincie ziet er op toe dat gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap hun archief- en informatiebeheer goed op orde hebben. Bijvoorbeeld het openbaar maken, tijdig vernietigen en correct beheren en bewaren van informatie.

Huisvesting verblijfsgerechtigden

De Rijksoverheid bepaalt hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning een gemeente aan een woning moet helpen. De Provincie controleert of elke gemeente jaar taak op tijd afrondt.

Achtergrondinformatie