Interbestuurlijk toezicht


Provincie als toezichthouder

De Provincie Limburg is toezichthouder voor de gemeenten en het Waterschap Limburg. We zijn dit voor

  • gemeentefinanciën;
  • ruimtelijke ordening;
  • omgevingsrecht (omvat onder meer milieu, natuur, water en ook ruimtelijke ordening);
  • archiefbeheer;
  • huisvesting van verblijfsgerechtigden.

De Rijksoverheid is toezichthouder voor de gemeenten bij onderwerpen waar de Provincie geen taak en expertise heeft. Bijvoorbeeld onderwijs en sociale zaken.

Hoe het toezicht in de praktijk werkt, is vastgelegd in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De basis van de wet is vertrouwen dat bestuurders hun taken goed uitoefenen. Ook wordt uitgegaan van goede verantwoording: van gemeentebestuur aan de gemeenteraad, van het dagelijks bestuur van het waterschap aan het algemeen bestuur van het waterschap, en van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

Mocht uit het toezicht blijken dat gemeenten of het waterschap hun wettelijke taken niet voldoende uitvoeren, dan kan de Provincie maatregelen nemen. Uiterste maatregelen zijn ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’ en het schorsen of vernietigen van besluiten van deze overheden. Deze maatregelen zijn zeer zelden nodig.

Toezicht gemeentefinanciën

De Provincie Limburg is financieel toezichthouder voor de gemeenten. In die rol bevorderen we een financieel gezonde situatie bij Limburgse gemeenten. Dat betekent dat een gemeente kan voortbestaan, zonder financiële steun uit het Gemeentefonds. De zogenoemde artikel 12 steun.

Gemeenten zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Als financieel toezichthouder willen wij er echter graag aan bijdragen, dat gemeenten goed in staat blijven hun rol te vervullen en taken waarmaken. Dat betekent in de praktijk dat wij de eigen verantwoordelijkheid respecteren, maar reageren op risico’s die tot financiële problemen kunnen leiden.

Lees meer over:

Bestuurlijke organisatie

De Provincie Limburg draagt zorg voor een goed openbaar bestuur op lokaal en regionaal niveau. In het kader van de wet Algemene Regels Herindeling (ARHI) kan de Provincie (herindelings)adviezen of voorstellen doen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 25 oktober 2016 het beleidskader ‘Besturen blijft vooruitzien’ (pdf, 3.9 MB) vastgesteld. Dit beleidskader bevat een definitieve standpuntbepaling ten aanzien van verschillende ontwikkelingen in Limburg op het gebied van Bestuurlijke Organisatie.

Lees meer over

Verder houdt de Provincie toezicht op:

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht is een verzamelterm voor wet- en regelgeving die gaat over de fysieke leefomgeving zoals milieu, natuur, water en ruimtelijke ontwikkeling. De Provincie ziet erop toe dat gemeenten en Waterschap Limburg (onder toezicht gestelde bestuursorganen) de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro) goed toepassen op medebewindstaken.

De Provincie houdt voor deze onderwerpen zogenaamd systeemtoezicht. Dit wil zeggen dat de Provincie toetst of genoemde bestuursorganen voldoen aan de wettelijke (proces) vereisten uit genoemde wetgevingen. Deze vereisten vormen een belangrijke wettelijke waarborg voor het creëren van een veilige leefomgeving.

Archiefbeheer

De Provincie ziet erop toe dat gemeenten en het waterschap hun archieven goed op orde hebben. Het gaat onder andere over het openbaar maken, tijdig vernietigen en correct beheren en bewaren van informatie.

Huisvesting verblijfsgerechtigden

Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, hebben ze recht op een woning. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel mensen een gemeente aan een woning moet helpen. De Provincie controleert of elke gemeente haar taak op tijd afrondt.

Bekijk meer hierover bij Huisvesting woonurgenten.

Ruimtelijke ordening

De Provincie houdt toezicht de gemeentelijke ruimtelijke plannen. We zien toe of gemeenten voldoen aan hun wettelijke verplichtingen volgens de Wet ruimtelijke ordening.

Achtergrondinformatie