Onderwerpen


Arbeidsmarkt en onderwijs

De Provincie Limburg wil dat iedereen werk vindt dat bij hem past, en dat werkgevers de werknemers vinden die ze nodig hebben. Daarom werken we aan goed en passend onderwijs, dat mensen opleidt voor de banen van de toekomst, wat bijdraagt aan de economie.

Circulaire economie

De Provincie Limburg werkt samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, intermediaire organisaties en burgers aan het versnellen en opschalen van een circulaire economie. Het provinciaal beleid gaat over samenwerken, innovatie, kennis, bewustwording en agendering.

Cultuur

Onze rijke Limburgse cultuur is één van de redenen waarom mensen en bedrijven zich hier graag vestigen en er toeristen komen. Het provinciaal cultuurbeleid gaat over kunsten, bibliotheekwerk, creatieve industrie, archeologie, monumenten en ons immaterieel erfgoed.

Economie

De Provincie Limburg werkt met gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samen om ervoor te zorgen dat Limburg een aantrekkelijke vestigingsplek is. Onze vitale binnensteden, bedrijventerreinen, kantoorlocaties, en ook de Brightlands campussen bieden veel mogelijkheden voor samenwerken en innovatie.

Energie en duurzaamheid

De Provincie Limburg wil de komende jaren steeds meer gebruik maken van natuurlijke energie die goed is voor het milieu. Daarom stelt de Provincie regels op voor inwoners, bedrijven, overheden en organisaties. Ook bieden we steun of subsidie voor ideeën over energie die goed zijn voor het milieu.

Gezondheid en vitaliteit

De Provincie Limburg wil een welvarend en sociaal Limburg. Dat vraagt om gezonde en vitale Limburgers. En een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk meedoet. Daarom ondersteunt de Provincie een aantal initiatieven en werken we samen met organisaties die dezelfde doelen als wij nastreven.

Internationaal

De Provincie Limburg en Limburgse (kennis)instellingen, bedrijven en de Limburgers kijken over grenzen. Als Europese regio is voor ons grensoverschrijdende samenwerking van levensbelang. De Provincie stimuleert zulke samenwerking, samen met de aangrenzende regio’s in Duitsland en België en ondersteuning van de Europese Unie.

Land- en tuinbouw

In 2025 is elk Limburgs land- en tuinbouw bedrijf een lust voor zijn omgeving. Dat is de ambitie. Om deze ambitie te bereiken kiezen ondernemers zelf de beste koers voor hun bedrijf. De Provincie Limburg biedt hierbij ondersteuning aan ondernemers die hun bedrijf toekomstgericht willen verder ontwikkelen, maar ook aan degenen die gaan afbouwen en plaats bieden aan nieuwe instroom.

Milieu toezicht en handhaving

De Provincie Limburg heeft een aantal (wettelijke) taken die invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Deze wordt onder andere bepaald door externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid en bodem. Voor een aantal grote bedrijven met mogelijke risico’s is de Provincie bevoegd gezag als het gaat om de omgevingsvergunning. Verder beoordelen we bv. bodemsaneringsplannen van gemeenten, bedrijven en particulieren.

Natuur en landschap

Onze natuurgebieden, landschappen en steden zijn een geliefde leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Natuur is niet vanzelfsprekend. Het ontwikkelen, herstellen, beschermen en behouden van de natuur is daarom een belangrijke taak van de Provincie. We moeten de natuur een handje helpen, totdat natuur, mens en economie weer in balans zijn.

Omgeving

De Provincie Limburg heeft voor de omgeving één samenhangend omgevingsplan. En alle regels staan in één provinciale omgevingsverordening. We blijven in gesprek met Limburgers, Limburgse organisaties en Limburgse bedrijven. Zodat we altijd kunnen inspelen op nieuwe onvoorziene ontwikkelingen. Of kunnen overgaan op een effectievere of efficiëntere aanpak.

Sport

De Provincie Limburg investeerde in 2018 en 2019 ruim 4 miljoen per jaar in sport. Hiermee zijn we koploper in provincieland. Sporten bevordert een actieve en gezonde leefstijl. Dat vinden we belangrijk. Voor alle Limburgers, ook voor mensen met een beperking. Daarnaast levert onze aandacht voor sport ook voordelen op voor de economie en het toerisme in Limburg.

Stedelijke ontwikkeling

De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat haar inwoners deelnemen aan het arbeidsproces en meer zorg voor elkaar en hun omgeving op zich nemen. Een sterke sociale structuur is een voorwaarde voor een welvarend Limburg. Hiervoor zijn krachtige steden nodig die elkaar versterken. Zo ontstaat er een krachtig stedennetwerk met een passend en rijk aanbod voor iedereen.

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de Provincie Limburg: het is het dagelijks werk voor 37.000 mensen. Jaarlijks bezoeken zo’n 3 miljoen toeristen onze provincie meerdere dagen, goed voor ruim 4 miljard euro omzet.
De Provincie Limburg wil graag meer bezoekers en meer omzet per bezoeker. Daarom moedigen we ondernemers aan om het toeristische aanbod te verbeteren.

Verkeer en vervoer

De Provincie Limburg onderhoudt de regionale wegen. Verder zorgen we voor het regionale openbaar vervoer. Met ons verkeersbeleid willen we daarnaast ook het fietsen aantrekkelijker maken. Een ander belangrijk beleidsonderdeel is het goederenvervoer. Limburg is aantrekkelijk voor containeroverslag tussen water, spoor en weg. Daarom is het belangrijk de logistieke knooppunten voor de toekomst te versterken.

Water

Overal in Limburg vind je beken en beekdalen. De Maas stroomt er door. Uit de grond halen we drinkwater. En veel natuurgebieden zijn zo gevarieerd dankzij het water in de bodem. De zorg voor al dit water houdt nooit op. Denk aan de bescherming tegen hoog water. Aan schoon drinkwater en schoon water in de beken en natuurgebieden. De Provincie werkt hieraan samen met o.a. de Rijksoverheid en Waterschap Limburg.

Wonen

Onze samenleving verandert voortdurend. Daarmee veranderen ook de eisen aan onze woon- en leefomgeving. Hiervoor moeten er voldoende huurwoningen en koopwoningen zijn die passen bij hun behoeften. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen gemeenten, wooncorporaties, bouwers en initiatiefnemers. De Provincie heeft hierbij een stimulerende, coördinerende en controlerende rol.