N266 - N275 Nederweert


De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken onder het motto 'Samen groots, samen verbinden!' samen aan het verbeteren van de verbinding N266 - N275. Dit doen we om de regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij spelen we tegelijkertijd in op de gewenste ontwikkelingen in de kern Nederweert en het Leisure gebied langs Randweg West.

Aanpakken knelpunten

In 2020 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Nederweert besloten om de knelpunten aan te pakken en hiervoor ook budget te reserveren. De aanpak bevat het uitvoeren van 9 verschillende projectonderdelen:

  1. aanleg van extra op- en afritten A2
  2. nieuwe rotonde op Randweg West met twee parallelwegen naar KFC/Mc Donalds
  3. opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc Donalds
  4. nieuwe fiets- en voetgangersbrug over N275 nabij tankstation Total
  5. opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc bij Lindenstraat
  6. een fiets- en voetgangerstunnel onder N275 nabij Randwegbrug
  7. een fiets- en voetgangersbrug over kanaal Zuid-Willemsvaart
  8. oversteek over N266 ter hoogte van de Schoolstraat
  9. aanpassen van de rotonde van de N275 bij Eind

Kaartje N266-N275 Nederweert

Haalbaarheidsfase

In maart 2021 hebben de Provincie Limburg en gemeente Nederweert een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst vormde het startpunt van een nieuwe fase van het project, de zogenaamde 'haalbaarheidsfase'. Aan het begin van deze fase is een eerste schetsontwerp opgesteld. Bij de uitwerking van dit schetsontwerp is de omgeving betrokken en zijn klankbordgroepen geformeerd.

Gesprekken met belanghebbenden en klankbordgroepen

In mei 2021 heeft het projectteam van de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert de eerste gesprekken met belanghebbenden en klankbordgroepen rond het project N266-N275 Nederweert gevoerd. Er is kort teruggekeken op de periode Randweg en het Nieuwe Alternatief en de besluiten die de gemeente Nederweert en de Provincie Limburg hebben genomen. Daarna is een toelichting op de verschillende fases en de planning van het project gegeven. Na deze terugblik is ingezoomd op de negen projectonderdelen en de nader te onderzoeken varianten. De belanghebbenden en klankbordgroepen konden reageren op deze varianten. Daar waar mogelijk zijn de schetsontwerpen aangepast. Ook zijn enkele varianten toegevoegd. Deze schetsontwerpen en varianten zijn in juni en juli 2021 tijdens een tweede gespreksronde met belanghebbenden en klankbordgroepen besproken. Meer hierover leest u op de pagina gesprekken met stakeholders en klankbordgroepen.

Uitwerking schetsontwerpen en varianten

Na deze twee gespreksrondes zijn de schetsontwerpen en de varianten verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. Dat gebeurde op basis van de in de gespreksrondes opgehaalde reacties en de resultaten van de (veld)onderzoeken (zie document Uitvoeren (veld)onderzoek (docx, 789 kB)),die na de zomer zijn verricht. Voor enkele projectonderdelen vonden verdiepende gesprekken plaats met stakeholders, al dan niet op locatie. Op basis van alle input, gesprekken en onderzoeken komt er voor elk van de negen projectonderdelen een voorkeursvariant naar voren. Deze voorkeursvarianten worden op maandag 17 en dinsdag 18 januari 2022 tijdens een derde gespreksronde gepresenteerd aan de stakeholders en klankbordgroepen. Op donderdag 20 januari worden de raadsleden van de gemeente Nederweert en de leden van Provinciale Staten van de provincie Limburg geïnformeerd over het verloop van het proces en de voorkeursvarianten. In verband met de Covid-19 maatregelen vinden deze bijeenkomsten digitaal plaats. Stakeholders en leden van de verschillende klankbordgroepen hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Definitief schetsontwerp

De reacties en opmerkingen van belanghebbenden en de klankbordgroepen, opgehaald tijdens de derde gespreksronde, verwerkt de projectgroep tot een definitief schetsontwerp. Hiermee kan de haalbaarheidsfase naar verwachting begin 2022 afgerond worden. Het definitief schetsontwerp vormt de basis om in een volgende fase, de planvormingsfase, een definitief ontwerp te kunnen maken. Daarna komt de realisatie van het project langzamerhand in zicht. Momenteel voorzien we de start van de uitvoering voor het jaar 2024.

De presentatie voor belanghebbende en klankbordgroepen op 17 en 18 januari zal eind januari  op deze website gepubliceerd worden evenals een kort verslag van deze bijeenkomsten. Hou deze website dus in de gaten of abonneer u op de digitale nieuwsbrief (zie bovenaan deze pagina aan de rechterkant). Dan ontvangt u automatisch per e-mail het laatste nieuws rondom het project N266-N275.

Betrokken partijen

Opdrachtgevers: Provincie Limburg en Gemeente Nederweert
Bestuurlijke partners: Rijkswaterstaat, gemeente Weert


Contact

U kunt contact opnemen via e-mail.

Nieuwsbrief N266 - N275

Regelmatig wordt per mail een nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief komen onder andere de stand van zaken aan bod alsmede informatie over de uitgevoerde onderzoeken. Heeft u interesse in de nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.