N266 - N275 Nederweert


De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken samen aan het verbeteren van de verbinding N266 - N275. Dit doen we om de regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij spelen we tegelijkertijd in op de gewenste ontwikkelingen in de kern Nederweert en het Leisure gebied langs Randweg West.

Aanpakken knelpunten

Provinciale Staten en de gemeenteraad van de gemeente Nederweert hebben de voorkeur uitgesproken voor het zogenaamde 'Nieuwe Alternatief'. Bij dit alternatief worden verschillende knelpunten op de bestaande wegen opgepakt.
Het gaat onder meer om:

  • een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Budschop en Nederweert ter hoogte van de Schoolstraat (N266);
  • een nieuwe fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Nikkelstraat/Total Tankstation (N275);
  • een nieuwe fietstunnel onder de N275 óf fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart direct ten zuiden van de randwegbrug;
  • vergroten van de capaciteit van de toe- en afritten van de A2 en de aansluitingen op de N275;
  • de aanleg van een rotonde op de Randweg West ter hoogte van De Bengele/voetbalvelden;
  • het vergroten van de capaciteit van de rotonde in Nederweert-Eind (N275).

Haalbaarheidsfase

Nu zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten hebben ingestemd met het 'Nieuwe Alternatief', is het project in een nieuwe fase terechtgekomen, de zogenaamde 'haalbaarheidsfase'. In deze fase wordt een schetsontwerp opgesteld. We voeren een aantal verkennende onderzoeken uit op het gebied van ruimtelijke ordening, bodem, verkeer, water, landschap, flora en fauna, akoestiek, etc.
Met de uitkomsten van deze onderzoeken kan in een volgende fase een definitief ontwerp gemaakt worden.
De planning is om de haalbaarheidsfase medio 2021 af te ronden.

Betrokken partijen

Opdrachtgevers: Provincie Limburg en Gemeente Nederweert
Bestuurlijke partners: Rijkswaterstaat, gemeente Weert