N266 - N275 Nederweert


De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken onder het motto 'Samen groots, samen verbinden!' samen aan het verbeteren van de verbinding N266 - N275. Dit doen we om de regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij spelen we tegelijkertijd in op de gewenste ontwikkelingen in de kern Nederweert en het Leisure gebied langs Randweg West.

Aanpakken knelpunten

In 2020 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Nederweert besloten om de knelpunten aan te pakken en hiervoor ook budget te reserveren. De aanpak bevat het uitvoeren van 9 verschillende projectonderdelen:

 1. aanleg van extra op- en afritten A2
 2. nieuwe rotonde op Randweg West met twee parallelwegen naar KFC/Mc Donalds
 3. opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc Donalds
 4. nieuwe fiets- en voetgangersbrug over N275 nabij tankstation Total
 5. opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc bij Lindenstraat
 6. een fiets- en voetgangerstunnel onder N275 nabij Randwegbrug
 7. een fiets- en voetgangersbrug over kanaal Zuid-Willemsvaart
 8. oversteek over N266 ter hoogte van de Schoolstraat
 9. aanpassen van de rotonde van de N275 bij Eind

Kaartje N266-N275 Nederweert

Haalbaarheidsfase

In maart 2021 hebben de Provincie Limburg en gemeente Nederweert een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst vormde het startpunt van een nieuwe fase van het project, de zogenaamde 'haalbaarheidsfase'.

In deze fase zijn, mede na gesprekken met de omgeving en stakeholders, voor elk projectonderdeel diverse schetsontwerpen (varianten) uitgewerkt. Deze schetsontwerpen (varianten) zijn onderzocht op haalbaarheid. Ook zijn diverse (veld) onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken en gesprekken met de omgeving hebben geleidt tot een breed gedragen voorkeursvariant per projectonderdeel. Deze voorkeursvarianten zijn in januari 2022 aan alle belanghebbenden gepresenteerd. Op 22 februari 2022 hebben het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg en het College van B&W van de gemeente Nederweert een principebesluit genomen over de voorkeursvarianten voor elk van de negen projectonderdelen. Na het vaststellen van de voorkeursvariant per projectonderdeel is het definitief schetsontwerp afgerond. Ook zijn de laatste onderzoeksrapporten opgeleverd. Daarmee eindigde de haalbaarheidsfase en begon de planvormingsfase.

Onder het kopje ‘Aanvullende informatie’ op deze pagina vindt u meer informatie terug over de haalbaarheidsfase.

Planvormingsfase

De planvormingsfase is gestart in het voorjaar van 2022 en bestaat uit drie deelfasen:

 • Ontwerpfase: verdere uitwerking en detaillering van het definitief schetsontwerp uit de haalbaarheidsfase, het uitvoeren van aanvullend onderzoek, het opstarten van ruimtelijke procedures en het aankopen van eigendommen.
 • Contractfase: het opstellen van contracten voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Aanbestedingsfase: het aanbesteden en in opdracht geven van de uitvoering van werkzaamheden.

Het projectteam van de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert heeft van april tot oktober 2022 een intensief traject doorlopen om een contract af te sluiten met een ingenieursbureau voor het verdere proces van het project. Dit bureau zorgt voor de uitwerking van het definitieve schetsontwerp en doet aanvullende onderzoeken. Ook start het de ruimtelijke procedures op. Ondertussen zijn extra verkeerskundige onderzoeken gedaan en waren er nog gesprekken met belanghebbenden.

Ontwerpfase is begonnen

Op 17 oktober 2022 heeft het projectteam aan ingenieursbureau Antea Group de opdracht gegeven om het definitief schetsontwerp (= voorkeursvariant) verder uit te werken. Hiermee is de ontwerpfase begonnen.

Andere uitwerking projectonderdelen 5 en 9

In de uitwerking van de vastgestelde voorkeursvariant is bij projectonderdeel 5 (opheffen fiets- en voetgangersoversteek N275 bij de Lindenstraat) en projectonderdeel 9 (reconstructie rotonde N275 bij Eind) gebleken dat een aantal, reeds eerder benoemde, aandachtspunten moeilijk oplosbaar zijn en dat een andere uitwerking van deze projectonderdelen tot een betere oplossing leidt.

Projectonderdeel 5: opheffen fiets- en voetgangersoversteek N275 bij de Lindenstraat

Het aanleggen van een fiets- en voetgangersbrug over de N275 bij het tankstation Total en een fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de N275 ter hoogte van de Rijksweg Zuid moet er voor zorgen dat fietsers en voetgangers, die de N275 willen oversteken, dit veilig kunnen doen. De fiets- en voetgangersoversteek N275 bij de Lindenstraat kan daarmee worden opgeheven waardoor ook de doorstroming op de N275 verbeterd. De nabijgelegen bushaltes zijn met het opheffen van de oversteek slecht bereikbaar en dienen daarom verplaatst te worden.

Het opheffen van deze oversteek blijkt voor voetgangers echter ongewenst. De kans is groot dat ook na het opheffen van deze oversteek voetgangers op dit punt blijven oversteken, omdat de nieuwe verbindingen over/onder de N275 voor voetgangers te ver weg liggen. Dit kan tot zeer onveilige verkeerssituaties leiden.

Ook het verplaatsen van de bushaltes blijkt niet eenvoudig omdat de bereikbaarheid van de haltes, wanneer deze op een andere locatie worden aangelegd, in het geding komt.

Na overleg met Arriva, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland is besloten om bij de huidige oversteek Lindenstraat de twee voetgangersoversteken (west- en zuidzijde) incl. verkeerslichten te handhaven. Daarmee is de veiligheid voor voetgangers op dit punt gewaarborgd. Ook de verbetering van de doorstroming op de N275 wordt met het handhaven van deze twee voetgangersoversteken nauwelijks beïnvloedt. Het aantal voetgangers dat op dit punt oversteekt is namelijk relatief gering. Fietsers kunnen, met de fiets in de hand, oversteken. De verwachting is echter dat fietsers in de toekomst kiezen voor fietsbrug of fietsonderdoorgang over/onder de N275. Een ander voordeel van het deels handhaven van de twee voetgangersoversteken is dat de bestaande bushaltes niet verplaatst hoeven te worden.

N266-N275

Afbeelding: overzicht van de nieuwe verbindingen over/onder de N275 en de deels te handhaven oversteek nabij de Lindenstraat

Projectonderdeel 9: reconstructie rotonde N275 bij Eind

De enkelstrooksrotonde N275 bij Eind voldoet niet meer aan de huidige ontwerprichtlijnen. De rotonde is te klein waardoor de verkeersafwikkeling (m.n. tijdens de avondspits) onvoldoende is. In februari 2022 hebben het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg en het College van B&W van de gemeente Nederweert daarom besloten deze rotonde te reconstrueren en om te bouwen tot een turborotonde. Daarmee wordt de verkeersafwikkeling voor gemotoriseerd verkeer verbeterd. De gelijkvloerse fietsoversteken van deze turborotonde vormen daarbij een aandachtspunt. Door ruimtegebrek en de aanwezigheid van kabels en leidingen is het niet mogelijk om fietsers ongelijkvloers (d.m.v. een brug of tunnel) over te laten steken.

Bij de uitwerking van de turborotonde is gebleken dat het weliswaar mogelijk is om de fietsoversteken in het ontwerp te verwerken, maar de oversteekbaarheid (aantal oversteken i.c.m. de gemiddelde tijdsduur om over te steken) blijft een punt van zorg.  Er is sprake van een onbalans tussen het optimaliseren van de verkeersafwikkeling en de oversteekbaarheid van de turborotonde voor fietsers.

Na overleg met de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en afstemming met de wegbeheerders van de gemeente Nederweert en de Provincie Limburg is daarom besloten om een andere rotondevorm te onderzoeken. Doel is om een betere balans te vinden tussen de verkeersafwikkeling op de rotonde enerzijds en de oversteekbaarheid voor fietsers anderzijds. In de zomer van 2023 is dit onderzoek afgerond waarna een bijgestelde (voorkeurs)variant aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg en het College van B&W van de gemeente Nederweert ter besluitvorming wordt voorgelegd. Nadere berichtgeving volgt via deze website en onze nieuwsbrief.

Programmering planvormingsfase

Het projectteam legt, samen met Antea Group, de laatste hand aan de programmering van het project. De programmering geeft inzicht in de volgorde waarin de verschillende projectonderdelen worden uitgewerkt en gerealiseerd (onder voorbehoudt van zaken zoals grondverwerving, vergunningen, stikstof, planologie e.d.). Ook is de onderlinge samenhang van de projectonderdelen bepaald. Kortom, de programmering geeft inzicht in waar we wanneer de schop in de grond gaan steken!

Betrokken partijen

Opdrachtgevers: Provincie Limburg en gemeente Nederweert
Bestuurlijke partners: Rijkswaterstaat, gemeente Weert


Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gebruik maken van het reactieformulier.
U kunt ook een e-mail sturen naar N266-N275Nederweert@prvlimburg.nl.

Nieuwsbrief N266 - N275

Regelmatig wordt per mail een nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief komen onder andere de stand van zaken aan bod alsmede informatie over de uitgevoerde onderzoeken. Heeft u interesse in de nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.