N266 - N275 Nederweert


De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken onder het motto 'Samen groots, samen verbinden!' samen aan het verbeteren van de verbinding N266 - N275. Dit doen we om de regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij spelen we tegelijkertijd in op de gewenste ontwikkelingen in de kern Nederweert en het Leisure gebied langs Randweg West.

Aanpakken knelpunten

In 2020 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Nederweert besloten om de knelpunten aan te pakken en hiervoor ook budget te reserveren. De aanpak bevat het uitvoeren van 9 verschillende projectonderdelen:

 1. aanleg van extra op- en afritten A2
 2. nieuwe rotonde op Randweg West met twee parallelwegen naar KFC/Mc Donalds
 3. opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc Donalds
 4. nieuwe fiets- en voetgangersbrug over N275 nabij tankstation Total
 5. opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc bij Lindenstraat
 6. een fiets- en voetgangerstunnel onder N275 nabij Randwegbrug
 7. een fiets- en voetgangersbrug over kanaal Zuid-Willemsvaart
 8. oversteek over N266 ter hoogte van de Schoolstraat
 9. aanpassen van de rotonde van de N275 bij Eind
KAART NEDERWEERT

Digitale presentatie

Vanwege de coronamaatregelen is een bijeenkomst onmogelijk, dus hebben we een digitale presentatie gemaakt. Deze kunt u bekijken onder het kopje 'Aanvullende informatie'. In de presentie krijgt u meer informatie over:

 • het project
 • de aanleiding van het project
 • de negen projectlocaties
 • wat we gaan onderzoeken
 • wat we gaan ontwerpen
 • wat uw inbreng is

Haalbaarheidsfase

In maart 2021 hebben de Provincie Limburg en gemeente Nederweert de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst is het startpunt van een nieuwe fase van het project, de zogenaamde 'haalbaarheidsfase'. In deze fase wordt een eerste schetsontwerp opgesteld. Hiervoor voeren een aantal verkennende onderzoeken uit op het gebied van ruimtelijke ordening, bodem, verkeer, water, landschap, flora en fauna, akoestiek etc. Bij de uitwerking van het schetsontwerp willen we de omgeving betrekken. Dit willen we doen door de vorming van klankbordgroepen.

De uitkomsten van de onderzoeken en de reacties uit de klankbordgroepen verwerken we tot een definitief schetsontwerp. Hiermee ronden we de haalbaarheidsfase naar verwachting aan het einde van 2021 af.

Het definitief schetsontwerp vormt de basis om in een volgende fase, de planvormingsfase, een definitief ontwerp te kunnen maken. Daarna komt de realisatie van het project langzamerhand in zicht. Momenteel voorzien we de start van de uitvoering voor het jaar 2024.

Aanmelden klankbordgroepen

Bent u direct aanwonend, ondernemer van een aangrenzend bedrijf of op een andere manier belanghebbende? Dan nodigen u graag uit om deel te nemen aan een van de 4 klankbordgroepen. Met deze groepen willen we de omgeving betrokken houden bij ons project. U kunt zo, binnen de vastgestelde uitgangspunten van het project, meedenken over het ontwerp, de vormgeving en inpassing van de verschillende projectonderdelen. Zo worden de belangen zo goed als mogelijk behartigd. We hopen dat we deze bijeenkomsten fysiek kunnen houden, natuurlijk met de coronamaatregelen die dan gelden.

Er worden vier klankbordgroepen gevormd voor één of meerdere projectlocaties. In Klankbordgroep 1 worden de aanpassingen aan de op- en afritten van de A2, de nieuwe rotonde bij 'De Bengele', het opheffen van de fietsoversteek bij Randweg West en de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de N275 nabij het Total tankstation besproken. In Klankbordgroep 2 worden het opheffen van de fietsoversteek bij de Lindenstraat en de fiets- en voetgangerstunnel onder de N275 nabij de Randwegbrug besproken. In Klankbordgroep 3 worden de fiets- en voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart en de nieuwe oversteek van de N266 nabij de Schoolstraat behoren. In Klankbordgroep 4 tenslotte wordt de aanpassing aan de rotonde Nederweert-Eind besproken.

N266-N275 Nederweert_klankbordgroepen_v0.1

U kunt zich aanmelden voor een klankbordgroep door een e-mail te sturen naar N266-N275Nederweert@prvlimburg.nl met daarin onderstaande informatie:

 • naam
 • adres
 • belang of rol (u bent bijvoorbeeld een aanwonende, ondernemer of grondeigenaar)

Indien u een grotere groep vertegenwoordigt, ontvangen wij graag een ondertekend document waarin de toestemming tot vertegenwoordiging verleend wordt.

Aanmelden kan tot maandag 10 mei 2021. Vervolgens ontvangt u een e-mail met meer informatie over datum, tijdstip en invulling van de klankbordbijeenkomst.

Betrokken partijen

Opdrachtgevers: Provincie Limburg en Gemeente Nederweert
Bestuurlijke partners: Rijkswaterstaat, gemeente Weert


Contact

U kunt contact opnemen via e-mail.

Nieuwsbrief N266 - N275

Regelmatig wordt per mail een nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief komen onder andere de stand van zaken aan bod alsmede informatie over de uitgevoerde onderzoeken. Heeft u interesse in de nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.