N266 - N275 Nederweert


De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken onder het motto 'Samen groots, samen verbinden!' samen aan het verbeteren van de verbinding N266 - N275. Dit doen we om de regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij spelen we tegelijkertijd in op de gewenste ontwikkelingen in de kern Nederweert en het Leisure gebied langs Randweg West.

Aanpakken knelpunten

In 2020 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Nederweert besloten om de knelpunten aan te pakken en hiervoor ook budget te reserveren. De aanpak bevat het uitvoeren van 9 verschillende projectonderdelen:

  1. aanleg van extra op- en afritten A2
  2. nieuwe rotonde op Randweg West met twee parallelwegen naar KFC/Mc Donalds
  3. opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc Donalds
  4. nieuwe fiets- en voetgangersbrug over N275 nabij tankstation Total
  5. opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc bij Lindenstraat
  6. een fiets- en voetgangerstunnel onder N275 nabij Randwegbrug
  7. een fiets- en voetgangersbrug over kanaal Zuid-Willemsvaart
  8. oversteek over N266 ter hoogte van de Schoolstraat
  9. aanpassen van de rotonde van de N275 bij Eind
KAART NEDERWEERT

Samenvatting gesprekken met stakeholders en klankbordgroepen

In mei 2021 hebben we als projectteam van de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert de eerste gesprekken gehad met belanghebbenden en klankbordgroepen rond het project N266-N275 Nederweert. We hebben kort teruggekeken op de periode Randweg en het Nieuwe Alternatief en de besluiten die we als gemeente en Provincie hebben genomen. Daarna gaven we een toelichting op de verschillende fases en de planning van het project. Meer hierover kunt u lezen op de pagina gesprekken met stakeholders en klankbordgroepen.

Haalbaarheidsfase

In maart 2021 hebben de Provincie Limburg en gemeente Nederweert de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst is het startpunt van een nieuwe fase van het project, de zogenaamde 'haalbaarheidsfase'. In deze fase wordt een eerste schetsontwerp opgesteld. Hiervoor voeren een aantal verkennende onderzoeken uit op het gebied van ruimtelijke ordening, bodem, verkeer, water, landschap, flora en fauna, akoestiek etc. Meer informatie leest u in het document Uitvoeren (veld)onderzoek (docx, 789 kB). Bij de uitwerking van het schetsontwerp willen we de omgeving betrekken. Dit willen we doen door de vorming van klankbordgroepen.
De uitkomsten van de onderzoeken en de reacties uit de klankbordgroepen verwerken we tot een definitief schetsontwerp. Hiermee ronden we de haalbaarheidsfase naar verwachting aan het einde van 2021 af.
Het definitief schetsontwerp vormt de basis om in een volgende fase, de planvormingsfase, een definitief ontwerp te kunnen maken. Daarna komt de realisatie van het project langzamerhand in zicht. Momenteel voorzien we de start van de uitvoering voor het jaar 2024.
.

Betrokken partijen

Opdrachtgevers: Provincie Limburg en Gemeente Nederweert
Bestuurlijke partners: Rijkswaterstaat, gemeente Weert


Contact

U kunt contact opnemen via e-mail.

Nieuwsbrief N266 - N275

Regelmatig wordt per mail een nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief komen onder andere de stand van zaken aan bod alsmede informatie over de uitgevoerde onderzoeken. Heeft u interesse in de nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.