N266 - N275 Nederweert


De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken onder het motto 'Samen groots, samen verbinden!' samen aan het verbeteren van de verbinding N266 - N275. Dit doen we om de regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij spelen we tegelijkertijd in op de gewenste ontwikkelingen in de kern Nederweert en het Leisure gebied langs Randweg West.

Aanpakken knelpunten

In 2020 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Nederweert besloten om de knelpunten aan te pakken en hiervoor ook budget te reserveren. De aanpak bevat het uitvoeren van 9 verschillende projectonderdelen:

 1. aanleg van extra op- en afritten A2
 2. nieuwe rotonde op Randweg West met twee parallelwegen naar KFC/Mc Donalds
 3. opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc Donalds
 4. nieuwe fiets- en voetgangersbrug over N275 nabij tankstation Total
 5. opheffen van fiets- en voetgangersoversteek over N275 bij Mc bij Lindenstraat
 6. een fiets- en voetgangerstunnel onder N275 nabij Randwegbrug
 7. een fiets- en voetgangersbrug over kanaal Zuid-Willemsvaart
 8. oversteek over N266 ter hoogte van de Schoolstraat
 9. aanpassen van de rotonde van de N275 bij Eind

Kaartje N266-N275 Nederweert

Haalbaarheidsfase

In maart 2021 hebben de Provincie Limburg en gemeente Nederweert een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst vormde het startpunt van een nieuwe fase van het project, de zogenaamde 'haalbaarheidsfase'. Aan het begin van deze fase is een eerste schetsontwerp opgesteld. Bij de uitwerking van dit schetsontwerp is de omgeving betrokken en zijn klankbordgroepen geformeerd.

Gesprekken met belanghebbenden en klankbordgroepen

In mei 2021 heeft het projectteam van de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert de eerste gesprekken met belanghebbenden en klankbordgroepen rond het project N266-N275 Nederweert gevoerd. Er is kort teruggekeken op de periode Randweg en het Nieuwe Alternatief en de besluiten die de gemeente Nederweert en de Provincie Limburg hebben genomen. Daarna is een toelichting op de verschillende fases en de planning van het project gegeven. Na deze terugblik is ingezoomd op de negen projectonderdelen en de nader te onderzoeken varianten. De belanghebbenden en klankbordgroepen konden reageren op deze varianten. Daar waar mogelijk zijn de schetsontwerpen aangepast. Ook zijn enkele varianten toegevoegd. Deze schetsontwerpen en varianten zijn in juni en juli 2021 tijdens een tweede gespreksronde met belanghebbenden en klankbordgroepen besproken.

Uitwerking schetsontwerpen en varianten

Na deze twee gespreksrondes zijn de schetsontwerpen en de varianten verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. Dat gebeurde op basis van de in de gespreksrondes opgehaalde reacties en de resultaten van de (veld)onderzoeken (zie document Uitvoeren (veld)onderzoek (docx, 789 kB)),die na de zomer zijn verricht. Voor enkele projectonderdelen vonden verdiepende gesprekken plaats met stakeholders, al dan niet op locatie.

Presentatie voorkeursvarianten per projectonderdeel

Na een zorgvuldige afweging is voor elk van de negen projectonderdelen een voorkeursvariant bepaald. Daarbij zijn de projectdoelstellingen (verbeteren bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid) leidend geweest. Deze voorkeursvarianten zijn in januari 2022 tijdens een aantal interactieve digitale informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan belanghebbenden (stakeholders) en klankbordgroepen (omwonenden). De presentatie vindt u onder het kopje Aanvullende informatie op deze pagina. Van de vragen en opmerkingen die tijdens de informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en klankbordgroepen voorbij zijn gekomen, zijn ook verslagen gemaakt. Ook deze verslagen staan onder het kopje Aanvullende informatie. Vervolgens zijn de raadsleden van de gemeente Nederweert en de leden van Provinciale Staten van de provincie Limburg geïnformeerd over het verloop van het proces en de totstandkoming van de voorkeursvarianten per projectonderdeel.

Gewijzigde voorkeursvariant projectonderdeel 9 – knooppunt N275 – Hoofstraat – Eind

Naar aanleiding opmerkingen tijdens de informatiebijeenkomsten over de gepresenteerde voorkeursvariant voor projectonderdeel 9 (kruising met verkeerslichten) heeft een heroverweging plaatsgevonden. Daarbij zijn beide mogelijke varianten voor dit projectonderdeel (turborotonde & kruising met verkeerslichten) nogmaals beschouwd door verkeerskundigen van de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert. Hoewel beide varianten onderling nauwelijks verschillen m.b.t. de projectdoelstellingen (verbeteren bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid), werd de turborotonde oorspronkelijk als minder veilig beschouwd voor fietsverkeer dat de N275 wil oversteken. Echter door aanpassingen aan het ontwerp van de turborotonde (toevoeging van meerdere middeneilanden met bajonetoversteken; zie foto hieronder ter illustratie) is ook de oversteekbaarheid c.q. veiligheid van fietsers zoveel mogelijk gewaarborgd en hoeft er steeds maar één rijstrook per keer overgestoken te worden. En omdat een turborotonde in de basis iets veiliger is voor verkeer op de rotonde zelf ten opzichte van verkeer op een kruising met verkeerslichten, is de turborotonde uiteindelijk als voorkeursvariant voor projectonderdeel 9 betiteld.

Oversteek N271
Bajonetoversteek

Bajonetoversteek voor fietsers op de turborotonde N271 te Arcen; een bajonetoversteek is een oversteek waarbij de fietser gedwongen wordt naar het tegemoet komende verkeer te kijken, af te remmen en een dubbele haakse bocht te nemen om over te steken.

Afronding haalbaarheidsfase

Op 22 februari 2022 hebben het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg en het College van B&W van de gemeente Nederweert een principebesluit genomen over de voorkeursvarianten voor elk van de negen projectonderdelen. Na het vaststellen van de voorkeursvariant per projectonderdeel is het definitief schetsontwerp afgerond. Ook zijn de laatste onderzoeksrapporten opgeleverd. Daarmee was de haalbaarheidsfase voorbij en is de planvormingsfase begonnen.

Start planvormingsfase

De planvormingsfase is gestart in het voorjaar van 2022 en bestaat uit drie deelfasen:

 • Ontwerpfase: verdere uitwerking en detaillering van het definitief schetsontwerp uit de haalbaarheidsfase, het uitvoeren van aanvullend onderzoek, het opstarten van ruimtelijke procedures en het aankopen van eigendommen.
 • Contractfase: het opstellen van contracten voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Aanbestedingsfase: het aanbesteden en in opdracht geven van de uitvoering van werkzaamheden.

Hoewel de planning afhankelijk is van veel factoren, verwachten we dat de aanbestedingsfase eind 2023 wordt afgesloten en dat daarna met (een deel van) de werkzaamheden kan worden gestart.

Ontwerpfase is begonnen

Het projectteam van de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert heeft van april tot oktober 2022 een intensief traject doorlopen om een contract af te sluiten met een ingenieursbureau voor het verdere proces van het project. Dit bureau zorgt voor de uitwerking van het definitieve schetsontwerp en doet aanvullende onderzoeken. Ook start het de ruimtelijke procedures op. Ondertussen zijn extra verkeerskundige onderzoeken gedaan en waren er nog gesprekken met belanghebbenden.

Op 17 oktober 2022 heeft het projectteam aan ingenieursbureau Antea Group de opdracht gegeven om het definitief schetsontwerp verder uit te werken. Hiermee is de ontwerpfase begonnen. Dit betekent ook dat het projectteam begin 2023 opnieuw in gesprek gaat met de omgeving, zoals met klankbordgroepen en andere belanghebbenden. Hierover volgt op een later moment meer informatie via deze website en de digitale nieuwsbrief ‘N266 – N275 Nederweert’.

Onder het motto ‘Samen groots, samen verbinden!’ werken de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert ook in deze volgende fase van het project weer samen met de omgeving aan het verbeteren van de verbinding N266 - N275. Dit om de bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid in en rond Nederweert te verbeteren.

Betrokken partijen

Opdrachtgevers: Provincie Limburg en gemeente Nederweert
Bestuurlijke partners: Rijkswaterstaat, gemeente Weert