N595 Wittemer Allee


De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen. We veranderen de indeling van de weg. Daarmee maken we de weg veiliger, ook voor fietsers.

De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg is een gebiedsontsluitingsweg. De N595 zorgt ervoor dat het gebied eromheen makkelijk bereikbaar is. Het wegvak tussen Wijlre en Wittem heet de Wittemer Allee en is smal. Bomen staan dicht op de weg en er is geen veilige fietsverbinding.

Ontwerp-bestemmingsplan

Om het project uit te voeren, is een bestemmingsplan nodig. Voordat er een definitief besluit komt over het bestemmingsplan, moeten we nog een aantal stappen nemen.

Eind december 2021 publiceerde de gemeente Gulpen-Wittem een voorontwerp-bestemmingsplan op haar website. Dit was een eerste voorstel op basis van de vooronderzoeken: onderzoeken om een beeld te krijgen van onder andere de omgeving, de samenstelling van de bodem en de aanwezige planten en dieren. Van 27 december 2021 tot en met 6 februari 2022 kon iedereen deze stukken digitaal inzien en een inspraakreactie (zienswijze) indienen.

Half 2023 publiceren we een ontwerp-bestemmingsplan. Dit doen we op basis van de ingediende inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan en de extra onderzoeken die we vorig jaar hebben gedaan. We publiceren dan ook een nota van zienswijzen. Daarin beantwoorden we de inspraakreacties die we hebben ontvangen op het voorontwerp-bestemmingsplan.

Het project in 2023

In het voorjaar van 2023 sluiten we de haalbaarheidsfase af. We passen het schetsontwerp aan naar aanleiding van de extra onderzoeken en inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan.

Rond de zomer van 2023 is het definitieve schetsontwerp klaar. Dan nemen het college van Gedeputeerde Staten en het college van Gulpen-Wittem een besluit hierover. Dit is de start van de ontwerp-bestemmingsplanprocedure. Het ontwerp-bestemmingsplan komt ter inzage te liggen. Iedereen kan dit inzien en zienswijzen indienen.

In die periode houden we een informatieavond. We informeren de belanghebbenden en omgeving over het aangepaste schetsontwerp. Ook informeren we hen over het ontwerp-bestemmingsplan en de planologische procedure. Zodra de datum van deze avond bekend is, komt hij te staan op deze website en in de nieuwsbrief.

Eventuele zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan worden beantwoord in een nota van zienswijzen. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het definitieve bestemmingsplan en wordt dat plan gepubliceerd.

Terwijl de bestemmingsplanprocedure loopt, werkt een ingenieursbureau het definitieve schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp en een contract. Na vaststelling van het bestemmingsplan en uitwerking van het schetsontwerp kunnen we het werk gaan aanbesteden.

Fase

Begindatum

Einddatum

Planning project N595 Wittemer Allee

Haalbaarheidsfase

2e kwartaal 2023

Planvormingsfase

3e kwartaal 2023

2e kwartaal 2024

Uit­voe­rings­fa­se

3e kwartaal 2024

2e kwartaal 2025

Het kan zijn dat de planning nog verandert door gebeurtenissen rondom grondaankoop, stikstof en vergunningen.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gulpen - Wittem