N595 Wittemer Allee


De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen. We veranderen de indeling van de weg. Daarmee maken we de weg veiliger, ook voor fietsers.

De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het wegvak tussen Wijlre en Wittem, de Wittemer Allee, is smal, bomen staan dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Via Gulia B

In samenwerking met diverse partners heeft de Provincie Limburg een integrale variantenstudie uitgevoerd. Op 18 juli 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg ingestemd met de keuze voor de variant ‘Via Gulia B’. Dit is ook de voorkeursvariant van de omgeving.

Dit betekent dat de Wittemer Allee wordt ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een vrijliggend fietsvoorziening aan de zijde van de Geul (1 fietspad dat in 2 richtingen bereden wordt). De infrastructurele aanpassingen zorgen ervoor dat voldaan wordt aan een wegprofiel voor gebiedsontsluitingswegen.

Illustratie N595 Wittemer Allee Via Gulia B
Illustratie N595 Wittemer Allee , Via Gulia B

Daarnaast richten we het parkeerterrein voor het klooster opnieuw in. We verplaatsen de Wittemer Allee naar de buitenzijde van het parkeerterrein. Het verkeerslicht wordt vervangen door een rotonde. Fietsers gaan via een tunnel onder de Rijksweg N278 door.

Stand van zaken

Op het moment wordt de gekozen variant Via Gulia B verder uitgewerkt in een schetsontwerp. In de komende periode worden hiervoor onderzoeken verricht. Voor deze uitwerking blijven wij in gesprek met de omgeving. Tevens bekijken we met mogelijke projectpartners of werkzaamheden op een integrale wijze opgepakt kunnen worden.

Voorlopige planning

De planning is afhankelijk van interne en externe factoren en is dynamisch van aard. Naar verwachting is de uitwerking van het schetsontwerp met de bijbehorende onderzoeken eind 2019 afgerond. Hierna start de plan- en inspraakperiode. De huidige planning geeft aan dat in het voorjaar van 2021 de aanbesteding plaatsvindt, waarna de uitvoering kan starten.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over dit project? U kunt een e-mail sturen naar N595wittemerallee@prvlimburg.nl.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gulpen-Wittem