N595 Wittemer Allee


De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen. We veranderen de indeling van de weg. Daarmee maken we de weg veiliger, ook voor fietsers.

De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het wegvak tussen Wijlre en Wittem, de Wittemer Allee, is smal, bomen staan te dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Voorontwerp-bestemmingsplan

Voor de uitvoering van het project is een bestemmingsplan nodig. Voordat er een definitief besluit komt over het bestemmingsplan moeten we nog een aantal stappen nemen. Eind december 2021 publiceerde de gemeente Gulpen-Wittem een voorontwerp-bestemmingsplan op haar website.

Dit is een eerste voorstel op basis van de vooronderzoeken. Van 27 december 2021 tot en met 6 februari 2022 kon iedereen deze stukken digitaal inzien en een inspraakreactie (zienswijze) indienen. Ingediende inspraakreacties kunnen leiden tot veranderingen in het bestemmingsplan.

Op basis van de inspraakreacties en de definitieve onderzoeken wordt een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld en gepubliceerd. Dan kan iedereen zienswijzen tegen dit ontwerp-bestemmingsplan indienen. Ook die zienswijzen kunnen leiden tot veranderingen in het bestemmingsplan. Daarna wordt het definitieve bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, wordt het plan gepubliceerd.

Terugblik 2021

In 2021 is vooral gewerkt aan het verbeteren van de voorkeursvariant. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is in opdracht van de Provincie Limburg de voorkeursvariant verder gaan verbeteren. Samen met gemeente Gulpen-Wittem, belanghebbenden en direct omwonenden is gekeken naar het schetsontwerp. Dit gebeurde tijdens digitale sessies. We hebben op- en aanmerkingen en wensen verzameld en, voor zover al mogelijk, verwerkt in het schetsontwerp. Nu worden nog enkele details aangepast. Over het definitieve ontwerp wordt op korte termijn een besluit genomen.

De Fietsersbond heeft de Provincie Limburg in het voorjaar van 2021 gevraagd om te kijken of de veiligheid van fietsers al snel kon worden verbeterd. In oktober 2021 hebben we de weginrichting veranderd. Ook hebben we de maximumsnelheid op een deel van de N595 verlaagd van 80 km per uur naar 60 km per uur. Deze veranderen gelden tot het nieuwe, vrijliggende fietspad is aangelegd.

In november 2021 heeft Royal HaskoningDHV op verschillende plekken binnen het project onderzoeken gedaan naar de bodem. Dit is gedaan in overleg met de eigenaren van de stukken grond waarop de onderzoeken plaatsvonden.

Fase

Pe­ri­o­de

Planning project N595 Wittemer Allee

Haalbaarheidsfase

1e kwartaal 2021 tot en met 1e kwartaal 2022

Planuitwerkingsfase

2e kwartaal 2022 tot en met 2e kwartaal 2023

Uit­voe­rings­fa­se

3e kwartaal 2023 tot en met 4e kwartaal 2024

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gulpen - Wittem