N598 De Hut - De Plank


De Provincie Limburg is van plan de N598 van de Hut naar de Plank te vernieuwen.

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

  • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
  • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
  • het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat verbeteren
  • fietspaden vervangen en aanleggen.

Deze vernieuwing wordt planologisch geregeld in een Provinciaal Inpassingsplan.

Wat vooraf ging

Inloopavond

Op 6 juli 2016 hield de Provincie een inloopavond. Op deze avond presenteerden we de ontwerptekeningen aan stakeholders.

Stand van Zaken

Het gewijzigd vastgestelde inpassingsplan 'Reconstructie N598 De Hut-De Plank' bij de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Voeren (B) heeft tot en met 24 november 2017 ter inzage gelegen. In deze periode is er één beroep ingesteld bij de Raad van State.

Wat betekent dit nu?

De betrokken partij heeft van de Raad van State een uitnodiging gekregen om het ingediende beroepschrift toe te lichten. Dit heeft plaatsgevonden tijdens een hoorzitting op maandag 26 februari 2018. De uitspraak is gedaan in mei 2018. De Raad van State heeft het eerste deel van het Provinciale InpassingsPlan (PIP I) goedgekeurd.

Vanwege een bezwaar dat uiteindelijk tot aan de Raad van State is gekomen is ervoor gekozen om het PIP op te knippen in 2 delen om de voortgang in het project houden. PIP I gaat over het deel vanaf De Hut tot na de rotonde van Hoogcruts en PIP II zal gaan vanaf deze rotonde tot aan De Plank.  Ook PIP II zal ter inzage gelegd worden bij de drie gemeenten en volgt dezelfde procedure zoals bij  PIP I.

Inmiddels heeft een aanbesteding naar een ingenieursbureau plaatsgevonden. Concreet betekent dat dit bureau diverse onderzoeken gaat uitvoeren om het huidige schetsontwerp verder uit te werken om uiteindelijk een definitief ontwerp te krijgen.

Parallel aan dit traject wordt er achter de schermen gewerkt aan het tweede deel van het PIP.

Informatiebijeenkomst 10 oktober 2018

Op woensdag 10 oktober 2018 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor belangstellenden over het project 'Reconstructie N598 De Hut – De Plank'. Deze avond stond in het teken van het inzichtelijk krijgen van de belangen tijdens uitvoering. Ook werd de huidige stand van zaken en het nader uitgewerkte ontwerp toegelicht. De omgeving werd gevraagd om na te denken of men wilt deelnemen in een klankbordgroep. In deze klankbordgroepen gaan we in een kleiner comité de belangen bespreken en verder uitwerken.

Betrokken partijen

Provincie Limburg