N270 Via Venray


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen geheel vernieuwen. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

We willen verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook zoeken we een oplossing voor het landbouwverkeer. En we zorgen voor een goede verbinding voor fietsers. Bij dit alles houden we rekening met de verwachting dat er extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en door ontwikkelingen in Venray.

Bij het verbeteren van de N270 tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum pakken we de volgende knelpunten aan:

 • kruising N270 - Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
 • landbouwroute oost-west
 • kruising N270 - A73
 • kruising N270 - ‘De Blakt’
 • N270 parallel fietsverbinding rotonde Oostrum - station Venray
 • N270 tussenliggende wegvak aan de oostzijde van de A73

Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage

Op maandag 5 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray een besluit genomen over het ontwerp-bestemmingsplan N270 Via Venray. Het ontwerp-bestemmingsplan en alle stukken die erbij horen liggen van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021 voor iedereen ter inzage. U kunt de stukken inzien en uw zienswijze indienen.

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 in Venray. Hiervoor heeft u een afspraak nodig. Die kunt u maken door te bellen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478 - 52 33 33.

U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.0984.BP20019-on01.

Wilt u op het ontwerp-bestemmingsplan en de stukken die erbij horen reageren, dan kunt u een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Online via www.venray.nl/zienswijze-indienen (DigiD nodig)
 • Schriftelijk door uw zienswijze te sturen naar:
  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray
  Postbus 500
  5800 AM Venray
 • Mondeling: maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0478 - 52 33 33.

Ontwerp-besluiten hogere waarde Wet geluidhinder

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de gewenste herinrichting van de N270 bij een aantal woningen zorgt voor meer geluidsbelasting. Bij zes woningen kunnen maatregelen (zoals speciaal asfalt of een geluidsscherm) dit niet verlagen tot de grenswaarde.

Om de herinrichting van de N270 Via Venray mogelijk te maken binnen de kaders van de Wet geluidhinder, moet voor deze zes woningen een zogenaamde ‘hogere waarde’ worden vastgesteld. Voor twee woningen gaat de vast te stellen hogere waarde om het geluid dat van de provinciale weg N270 afkomt. Het vaststellen van deze hogere waarde is een taak van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de andere vier woningen gaat de vast te stellen hogere waarde om het geluid dat van gemeentelijke wegen afkomt. Het vaststellen van deze hogere waarde is een taak van de burgemeester en wethouders van de gemeente Venray. De eigenaren van de woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld, krijgen persoonlijk bericht.

De ontwerp-besluiten hogere waarden Wet geluidhinder liggen van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021 voor iedereen ter inzage. Ook de stukken die horen bij deze ontwerp-besluiten liggen tijdens die zes weken ter inzage. In de kennisgeving (pdf, 121 kB) kunt u meer lezen over hoe u de stukken kunt inzien en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Digitaal vragenuurtje 20 juli 2021

Op dinsdag 20 juli houden de gemeente Venray en de Provincie Limburg samen een digitaal vragenuurtje over het project N270 Via Venray. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen hebben we de eerder gemelde informatiebijeenkomst omgezet in een digitaal vragenuurtje. Tijdens dit vragenuurtje kunt u vragen stellen aan het projectteam. De bijeenkomst is van 16.00 uur tot 20.00 uur. We gebruiken steeds een tijdsblok van een uur. Als u wilt deelnemen, kunt u zich inschrijven via N270viavenray@prvlimburg.nl. Aanmelden kan tot en met maandag 19 juli. Geef bij aanmelding aan welk tijdsblok uw voorkeur heeft.
Let op: Per vragenuurtje is er plek voor maximaal 10 deelnemers. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging via een Webex-uitnodiging, met een korte handleiding.

Presentatie en projectatlas

Door de coronamaatregelen kunnen wij nu geen fysieke bijeenkomsten organiseren. Daarom hebben wij een online presentatie voor u gemaakt, waarin alle informatie over het project is opgenomen.
Bekijk de presentatie hieronder:

Blue Billywig video embed

Verder is er een projectatlas gemaakt. Hierin kunt u op een duidelijke manier de huidige en nieuwe situatie bekijken met behulp van luchtfoto’s. U vindt de projectatlas via limburg.projectatlas.app/via-venray/page/home.

Planning

PLANNING N270 VIA VENRAY
Actie Begindatum Einddatum
Bestuurlijke vaststelling van ontwerp-bestemmingsplan door college van burgemeester en wethouders van gemeente Venray n.v.t. juli 2021
Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan juli 2021 augustus 2021
Behandeling zienswijze en opstellen definitief bestemmingsplan augustus 2021 oktober  2021
Bestuurlijke vaststelling van definitief bestemmingsplan door gemeenteraad Venray n.v.t. december 2021
Beroep (in geval van procedure Raad van State) februari 2022 september 2022
Onherroepelijk bestemmingsplan februari 2022 na uitspraak Raad van State
Planvoorbereiding januari 2021 januari 2022
Aanbesteding (geen beroep) februari 2022 juli 2022
Aanbesteding (wel beroep) september 2022 februari 2023
Uitvoering (voorbereiding + realisatie, geen beroep) augustus  2022 december 2023
Uitvoering (voorbereiding + realisatie, wel beroep) maart 2023 juli 2024

Betrokken partijen

Provincie Limburg 
Rijkswaterstaat
Gemeente Venray
ProRail