N270 Via Venray


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen deels opnieuw inrichten. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

We willen verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook zoeken we een oplossing voor het landbouwverkeer. En we zorgen voor een goede verbinding voor fietsers. Bij dit alles houden we rekening met de verwachting dat er extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en door ontwikkelingen in Venray.

Bij het verbeteren van de N270 tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum pakken we de volgende knelpunten aan:

  • kruising N270 - Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
  • landbouwroute oost-west
  • kruising N270 - A73
  • kruising N270 - ‘De Blakt’
  • N270 parallel fietsverbinding rotonde Oostrum - station Venray
  • N270 tussenliggende wegvak aan de oostzijde van de A73

Bestemmingsplan N270 Via Venray staat definitief vast

Van 25 december 2021 tot en met 4 februari 2022 konden belanghebbenden een beroep indienen tegen het bestemmingsplan dat de gemeenteraad van Venray had vastgesteld. De Raad van State heeft geen beroepen ontvangen. Dit betekent dat het bestemmingsplan N270 Via Venray definitief vaststaat en dat we met volle kracht vooruit kunnen richting de realisatie van het project.

Voorbereiding aanbesteding

Volgens de planning starten we in oktober 2022 met de aanbesteding van de werkzaamheden. Als voorbereiding daarop maken we tot en met september van dit jaar alle contractstukken die nodig zijn. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV ondersteunt de Provincie hierbij.

Omdat er geen beroepen zijn ingediend tegen het bestemmingsplan N270 Via Venray, kan in maart 2023 een aannemer bekend zijn. Daarna komt de voorbereidingsperiode, waarin het ontwerp verder zal worden uitgewerkt en gedeeld met belanghebbenden. In de loop van 2023 kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Als voorbereiding op de werkzaamheden aan de N270 wordt halverwege 2022 alvast een leiding van de Gasunie verlegd. Natuurlijk houden we u hierover op de hoogte.

Projectatlas

Er is een projectatlas gemaakt, waarin u de huidige en nieuwe situatie kunt bekijken met behulp van luchtfoto’s. U vindt de projectatlas via limburg.projectatlas.app/via-venray/page/home.

Vragen

Heeft u over een van de onderwerpen vragen, mail dan naar N270viavenray@prvlimburg.nl

Planning

PLANNING N270 VIA VENRAY
Actie Begindatum Einddatum
Opstellen contractstukken en besluitvorming voor aanbesteding januari 2022 september 2022
Aanbesteding oktober 2022 maart 2023
Uitvoering: voorbereiding + realisatie april 2023 december 2024

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Rijkswaterstaat
Gemeente Venray
ProRail