N270 Via Venray


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen deels opnieuw inrichten. Dit doen we om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

Aanpak in fases

We gaan verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook verbeteren we de route voor het landbouwverkeer. We houden er rekening mee dat er waarschijnlijk extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en door ontwikkelingen in Venray.
We werken in fases. In fase 1A pakken we de volgende knelpunten tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum aan:

  • landbouwroute oost-west
  • kruising N270 - A73
  • kruising N270 - De Blakt
  • N270 tussenliggende wegvakken aan de oost- en westkant van de A73

In fase 1B kijken we opnieuw naar een oplossing voor de kruising van de N270 met de Leunseweg en de ontsluiting van bedrijventerrein De Brier. Hierbij houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen in Venray, zoals de nieuwbouw van het ziekenhuis en woningbouw op bedrijventerrein De Brier.

Fase 1A

De uitvoering (voorbereiding en realisatie) start in september 2023 en zal klaar zijn medio 2025.

Fase 1B

Fase 1B loopt al en deels parallel aan de voorbereiding en uitvoering van fase 1A. In deze fase 1B kijken we opnieuw naar het knelpunt bij de kruising Leunseweg en de aansluiting van bedrijventerrein De Brier. We maken de oplossingsrichting(en) inzichtelijk en stellen de vervolgplanning op. Meer duidelijkheid over het exacte tijdspad volgt dus nog . Daarnaast wordt uiterlijk eind 2023 een besluit genomen of de parallelle fietsverbinding tussen rotonde Oostrum en station Venray er gaat komen.

Aanbesteding Fase 1A

De afgelopen periode stond in het teken van de aanbesteding voor de aannemer die fase 1A van het project gaat realiseren. Het werk is gegund aan BESIX Infra Nederland. In de komende periode gaan zij de uitvoering voorbereiden en het ontwerp verder uitwerken. Ze zullen hiervoor met bewoners en bedrijven in de omgeving in gesprek gaan. Voor de start van de werkzaamheden buiten organiseert de aannemer een informatieavond. Als de datum voor deze informatieavond bekend is, communiceren we deze via diverse kanalen.

Realisatieovereenkomst Rijkswaterstaat

Half september is de realisatieovereenkomst met Rijkswaterstaat ondertekend. De overeenkomst met de gemeente Venray was al ondertekend. Hiermee zijn ook alle afspraken tussen de verschillende wegbeheerders vastgelegd en staan alle lichten op groen om met fase 1A te starten.

Vragen

Heeft u over een van de onderwerpen vragen, geef uw vraag dan door via N270viavenray@prvlimburg.nl.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Rijkswaterstaat
Gemeente Venray
ProRail