Randweg Abdissenbosch


De kernen Ubach over Worms in de gemeente Landgraaf en Scherpenseel in de Duitse gemeente Übach-Palenberg hebben veel hinder van het doorgaande verkeer. Er rijden veel zware vrachtwagens. Vooral de bewoners van de Grensstraat, Kantstraat en Nieuwenhagerheidestraat hebben hier veel last van. Een oplossing is een nieuwe weg tussen de B56 bij Geilenkirchen en de N300 Buitenring Parkstad Limburg.

Na jarenlang lobbyen door de Provincie Limburg, de gemeente Landgraaf en de gemeente Übach-Palenberg heeft Duitsland in 2016 besloten tot de aanleg van een nieuwe verbinding in Duitsland: de B221n. Tussen de nieuwe B221n en de N300 Buitenring Parkstad Limburg moet dan aansluitend op Nederlands grondgebied een nieuwe verbindingsweg aangelegd worden. Omdat de kortste en meest logische route langs Abdissenbosch gaat wordt deze verbindingsweg ook wel de Randweg Abdissenbosch genoemd.

Stand van zaken

Er wordt al lang gedacht en gesproken over een Randweg Abdissenbosch. Oorspronkelijk was de verbindingsweg een project van de gemeente Landgraaf, maar inmiddels ligt het voortouw bij de Provincie Limburg. De Provincie werkt nauw samen met de gemeente. Daartoe is in 2019 een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld.

Duitsland

In de eerste helft van 2016 is de B221n opgenomen in het concept Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP2030). Op 3 augustus 2016 is dit beleidsplan door de Duitse regering definitief vastgesteld. De B221n staat daarin met hoge prioriteit in de categorie ‘Vordringlicher Bedarf’. Op basis van dit BVWP2030 heeft de Duitse Bundestag het ‘Ausbaugesetz Fernstraßen’ opgesteld. Dit is een wet die bepaalt welke projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden. Ook hierin staat de B221n met hoge prioriteit als ‘Vordringlicher Bedarf’ opgenomen. Deze wet is inmiddels vastgesteld, wat betekent dat de B221n kan worden aangelegd. In 2018 heeft Duitsland een UVS (Duitse MER) laten opstellen van de B221n. Na vaststelling van het UVS – dat nog moet plaatsvinden – zullen diverse verkeersonderzoeken van het gekozen voorkeurstracé worden uitgevoerd, waarna kan worden begonnen met het verder uitwerken van dit voorkeurstracé in een zogenaamde Linienbestimmung

Nederland

In juni 2017 is een eerste mogelijk tracé voor de Randweg Abdissenbosch gepresenteerd. Dit tracé aan de noordkant van Abdissenbosch lijkt qua kortste verbinding tussen de Duitse grens en de Buitenring de meest logische lijn. De milieueffecten zullen met een MER studie moeten worden onderzocht, waarbij ook naar alternatieven zal worden gekeken. Ter afbakening van het aantal alternatieven zal gestart worden met een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In een NRD wordt beschreven wat in het MER zal worden onderzocht. Dat wordt aange­duid als de reikwijdte (welke alternatieven, mogelijke tracés) en het detailniveau (welke effecten worden onderzocht en op welke manier dat zal plaatsvinden). Na vaststellen van reikwijdte en detailniveau kan het onderzoek van het MER van start gaan. De eerste stap daarbij is om, in afstemming met Duitsland, het uitwerken van de alternatieven tot globale wegontwerpen. Vervolgens kunnen de onderzoeken (verkeers­modellen, effectenonderzoek) plaatsvinden.

In  2019 hebben een paar zaken gespeeld die grote invloed hadden op het project. Het college van Gedeputeerde Staten heeft afgesproken om zinnig en zuinig om te gaan met opgaven en ambities op het gebied van mobiliteit. Op basis van een heroverweging is de volledige mobiliteitsopgave van de Provincie Limburg beoordeeld.  Gedurende dit proces heeft het project on hold gestaan. Op vrijdag 14 februari 2020 hebben Provinciale Staten (PS) een voorstel vastgesteld, waarin alle mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen zijn heroverwogen. Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel om de inhoudelijke scope van de Randweg Abdissenbosch te behouden.

De beoogde verbindingsweg ligt in de buurt van Natura2000 gebieden, waardoor de stikstofproblematiek aanzienlijk is. De uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 inzake de PAS heeft grote impact gehad op de vooruitgang van het project. Vanwege de stikstof emissies zal eerst de haalbaarheid van een nieuwe verbindingsweg onderzocht moeten worden. Daartoe zijn in 2020 nieuwe berekeningen uitgevoerd met een aangepaste calculator. Pas nadat meer duidelijkheid ontstaat over de uitvoerbaarheid van de beoogde nieuwe verbindingsweg in relatie tot de stikstof emissie, zal het MER proces verder worden opgepakt.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Landgraaf
Gemeente Übach-Palenberg (Duitsland)