Wet Bibob


De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is één van de instrumenten die het openbaar bestuur ter beschikking heeft om de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegen te gaan. Door deze wet heeft het openbaar bestuur een effectief instrument in handen waarmee voorkomen kan worden dat zij ongewild, direct of indirect, criminele activiteiten faciliteert of in stand houdt. Denk bijvoorbeeld aan het misbruiken van vergunningen om illegaal afval te dumpen, het maken van prijsafspraken over bouwprojecten of het witwassen van illegaal opgebouwd vermogen. Medewerkers van Provincie Limburg worden ondersteund in het toepassen van de wet door het Bibobteam, dat indien nodig onderzoek verricht naar de achtergrond van de onderneming en personen die in aanmerking komen voor een vergunning, subsidie, een opdracht, of een vastgoedtransactie van Provincie Limburg.

Landelijk Bureau Bibob

Wanneer de Provincie na het eigen onderzoek hiertoe aanleiding ziet, kan zij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van het ministerie van Justitie en Veiligheid verzoeken om advies. Het LBB heeft toegang tot gesloten bronnen met gegevens van bijvoorbeeld Politie, Justitie en Belastingdienst. Als de Provincie een advies aanvraagt bij het LBB wordt de betrokkene daarvan altijd op de hoogte gebracht. Het advies van het LBB wordt meegenomen in het oordeel van de Provincie. Op grond van de wet Bibob kunnen opdrachten, vergunningen of subsidies worden geweigerd of niet worden verleend, of kunnen deze onder voorwaarden worden verstrekt. Tevens is intrekking mogelijk.