Taken van (leden van) Provinciale Staten


Bewaken integriteit provinciaal bestuur

Leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten moeten integer handelen. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld niet meestemmen over zaken die hen persoonlijk aangaan. Dat ze niet vooringenomen zijn over zaken. En niet handelen in strijd met geschreven of ongeschreven regels.

Wat wordt verstaan onder integer handelen kunt u vinden in de Gedragscodes Bestuurlijke Integriteit leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Melden

Denkt u dat een lid van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten niet integer handelt? U kunt dit melden bij de Provincie. Bij uw melding kunt u aangeven dat u anoniem wilt blijven.

De Provincie Limburg heeft een externe adviseur Integriteit. Deze toetst meldingen over niet-integer handelen. Ook geeft de adviseur gevraagd en ongevraagd advies aan de Commissie Integriteitsbevordering, over bewustwording en verdere ontwikkeling van integriteit.

Welk vervolg een melding van niet integer handelen krijgt, kunt u zien In het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden Gedeputeerde Staten Provincie Limburg.

Meldpunt

Externe adviseur Integriteit: mevrouw M.A.E. Baggen, ex­ter­n­ad­vi­seur@prvlim­burg.nl,  telefoon 00 31 6 526 75 789. Als u wilt kunt u bij uw melding aangeven dat u anoniem wilt blijven.

Kaderstellen

Provinciale Staten bepalen randvoorwaarden waarbinnen het College van Gedeputeerde Staten beleidsonderwerpen dient uit te werken en uit te voeren. Deze randvoorwaarden hebben meestal betrekking op beleid, financiën en regelgeving. Voor het uitvoeren van de kaderstellende rol maken Provinciale Staten gebruik van de verordenende bevoegdheid, om bijvoorbeeld regels en voorschriften vast te stellen, én het belangrijke budgetrecht. Hiermee hebben Provinciale Staten het recht om provinciale uitgaven te beoordelen, te verwerpen of goed te keuren.

De 2 belangrijkste instrumenten zijn de jaarlijkse Voorjaarsnota en de Programmabegroting.

Voorjaarsnota

In de Voorjaarsnota doet het College van Gedeputeerde Staten voorstellen voor nieuw beleid voor de komende jaren. Op basis van de Voorjaarsnota vinden jaarlijks in juni de zogenaamde ‘algemene politieke beschouwingen’ plaats. Fracties gaan met elkaar en het College in debat over het beleid van de komende jaren. Provinciale Staten bepalen op hoofdlijnen het beleid van het komende jaar.

Programmabegroting

De in de Voorjaarsnota vastgestelde hoofdlijnen worden in de Programmabegroting verder financieel uitgewerkt. In de Programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de provincie voor komend jaar en wordt een perspectief gegeven voor de daarop volgende drie jaren.

Controleren

Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor de controle op het provinciebestuur. De vragen die bij controle beantwoord moeten worden zijn: werkt het bestuur aan de goede dingen (doeltreffendheid), met minimale inzet van middelen (doelmatigheid) en op basis van de bestaande wet- en (provinciale) regelgeving (rechtmatigheid). Ook voor de uitvoering van de controlerende taak beschikken (leden van) Provinciale Staten over verschillende instrumenten.

Controlecommissie

De Controlecommissie toetst de Jaarrekening en adviseert hierover aan Provinciale Staten, die deze naast het Jaarverslag moeten vaststellen. De commissie doet dit aan de hand van een door een accountant opgesteld rapport van bevindingen, waarin een oordeel is gegeven over de rechtmatigheid van de Jaarrekening. Artikel 217 van de Provinciewet geeft de wettelijke kaders voor de accountant aan. De Controleverordening Provincie Limburg 2020 geeft het kader aan.

Zuidelijke Rekenkamer

Samen met de provincie Noord-Brabant heeft het Limburgs Parlement de Zuidelijke Rekenkamer opgericht. De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut bedoeld om de controlerende taak van het Limburgs Parlement te versterken. Provincies zijn verplicht een rekenkamer in te richten. De Rekenkamer heeft tot taak de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincie gevoerde bestuur te onderzoeken. De Rekenkamer bestaat uit een driehoofdig bestuur en laat zich ondersteunen door een onafhankelijk opererend ambtelijk apparaat onder leiding van een directeur die tevens als secretaris voor het bestuur fungeert. Zij heeft haar zetel in Eindhoven De Rekenkamer stelt een onderzoeksplan op dat zij met de Programmaraad, een afvaardiging van Limburgse en Noord-Brabantse Statenleden, bespreekt alvorens definitief vast te stellen en aan het Limburgs Parlement toe te sturen.

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een eigen website.

Statenonderzoeksfunctie

Op grond van artikel 151a Provinciewet kunnen Provinciale Staten onderzoek verrichten. De uitvoering van (voor)onderzoek is belegd bij de Controlecommissie. Op 16 december 2011 besloten Provinciale Staten ter versterking van de eigen controlefunctie een Statenonderzoeksfunctie bij de Griffie te beleggen. Belangrijkste taken van deze functie zijn het verrichten van analyses en (voor)onderzoeken.

Enquête

Op grond van de Provinciewet hebben Provinciale Staten het recht om een enquête in te stellen die onderzoek doet naar het door GS of CdK gevoerde bestuur. Het betreft een uitgebreid onderzoek waarin betrokkenen ook in de openbaarheid kunnen worden gehoord.

Volksvertegenwoordigen

Volksvertegenwoordiging is het vermogen om bij het nemen van besluiten de belangen van de burgers en bedrijven te kennen en te behartigen Het wegen van de belangen is bij uitstek politiek. Je kunt Provinciale Staten de ogen en oren van de provincie noemen en vanuit deze rol is het van belang dat Statenleden en Statenfracties communiceren met burgers en vertegenwoordigende groeperingen uit de provincie zoals bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties.

Om de vertegenwoordigende rol goed te kunnen uitvoeren bestaan voor Statenleden een aantal instrumenten. Zo hebben Statenleden het recht op het stellen van vragen aan Gedeputeerde Staten over het gevoerde beleid. Statenleden kunnen werkbezoeken en hoorzittingen initiëren en activiteiten bijwonen die passen bij hun rol als volksvertegenwoordiger. Leden van Provinciale Staten kiezen eens per 4 jaar de leden van de Eerste Kamer. Indirect hebben burgers dus via de gekozen provinciale vertegenwoordiging invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Burgers en/of vertegenwoordigende organisaties hebben naast de mogelijkheid zich rechtstreeks tot een Statenlid of Statenfractie te richten de mogelijkheid om via het recht van inspreken hun belangen en wensen over geagendeerde onderwerpen kenbaar te maken tijdens de Staten- en commissievergaderingen.

Taken van een provincie

7 kerntaken van de Provincie nader beschreven.

In het bestuursakkoord rijk-provincies is een profiel voor de provincies vastgesteld, waarbij het zwaartepunt ligt op de verantwoordelijkheid voor het regionale omgevingsbeleid. Dit profiel is gebaseerd op het advies van de commissie Lodders van maart 2008. Kerntaken van de Provincie zijn:

  1. duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer;
  2. milieu, energie en klimaat;
  3. vitaal platteland;
  4. regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer;
  5. regionale economie;
  6. culturele infrastructuur en monumentenzorg;
  7. kwaliteit van het openbaar bestuur.

Meldpunt Integriteit

Externe adviseur Integriteit: mevrouw M.A.E. Baggen, ex­ter­n­ad­vi­seur@prvlim­burg.nl,  telefoon 00 31 6 526 75 789. Als u wilt kunt u bij uw melding aangeven dat u anoniem wilt blijven.