Burgerparticipatie


Provinciale Staten, oftewel het Limburgs Parlement, vertegenwoordigen de inwoners van Limburg. Om te luisteren naar de inwoners organiseren zij regelmatig informatiebijeenkomsten, werkbezoeken, conferenties en hoorzittingen. Daarnaast kunnen inwoners hun stem laten horen via bijvoorbeeld het burgerinitiatief, het spreekrecht en het referendum, of via het contactformulier.

Spreekrecht

Burgers, belangenorganisaties, overheidsorganisaties en bedrijven kunnen tijdens een Commissievergadering of Provinciale Statenvergadering inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Spelregels aangaande het spreekrecht

 • Spreekrecht geldt alleen voor een onderwerp dat op de agenda staat.
 • Bij een Statenvergadering spreken de sprekers na de opening van de vergadering. Voor alle sprekers samen is er maximaal dertig minuten beschikbaar.
 • Bij een Statencommissie spreken de sprekers direct voor de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor alle sprekers samen is er maximaal dertig minuten beschikbaar.
 • De voorzitter bepaalt de spreektijd per spreker. Meestal krijgt een spreker maximaal vijf minuten tijd.
 • Er vindt geen discussie plaats tussen de spreker en Statenleden. Statenleden kunnen de spreker achteraf wel een vraag stellen om verduidelijking van zijn of haar standpunt.
 • Onderwerpen en stukken op de lijst ingekomen stukken voor een Statencommissie gelden niet als onderwerpen die op de agenda staan. Alleen als een stuk van deze lijst als bespreekstuk op de agenda staat, kan hierop spreektijd worden aangevraagd.

Over sommige onderwerpen kunt u niet spreken, namelijk:

In een Statencommissie:

 • Op een vraag geagendeerd onder het agendapunt rondvraag.
 • Over een onderwerp waarover u ook al in een andere vergadering van een commissie of Statenvergadering heeft ingesproken.

In een Statenvergadering:

 • Over een besluit van de Provincie waartegen bezwaar, beroep of administratief beroep kan of kon worden ingesteld.
 • Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 • Over een aangelegenheid waarover u een klacht kunt of kon indienen volgens artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht (een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan).
 • Over een onderwerp in een Statenvergadering waarover u ook al in een vergadering van een Statencommissie heeft gesproken. Het is niet mogelijk om zowel op eigen titel als namens een organisatie het woord te voeren.
 • Over de Jaarstukken, Voorjaarsnota, Programmabegroting en Najaarsnota.

Sprekers krijgen meestal het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van deze volgorde afwijken als dit nodig is voor de vergaderorde.

Het inspreken gebeurt niet anoniem en vindt plaats in een openbare vergadering. Uw naam wordt genoemd zowel tijdens het inspreken als in de notulen van de vergadering.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meld dit aan uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de Statenvergadering of Statencommissievergadering bij de Griffie via het contactformulier.

Brede steun voor burgerparticipatie bij provinciale plannen

Provinciale Staten (PS) ondersteunden op 11 juni 2020 met ruime meerderheid de ervaringen en aanbevelingen van de Burgertop Limburg en verzoeken Gedeputeerde Staten (GS) burgerparticipatie daar waar mogelijk te verankeren in plannen, projecten en programma’s. Voorzitter van de Raad van Advies Burgertop Limburg Aleida Berghorst (PvdA) en Herman Nijskens (VVD) van het Organiserend Comité overhandigden de geleerde lessen en ervaringen aan het college van Gedeputeerde Staten. Hij zegde toe dat in de begroting voor 2021 een brede aanpak Burgerparticipatie inclusief een opvolging van de pilot Burgertop Limburg aan PS wordt gepresenteerd. Met deze toezegging kwam een formeel einde aan de Pilot Burgertop Limburg 2018 van de 2 ½ jaar durende proef met burgerparticipatie op provinciaal niveau.

Bekijk onderstaand de overzichtsfilm van het doorlopen proces dat een goed beeld geeft over hoe deze eerste provinciale burgertop van Nederland is verlopen:

Aan de Pilot Burgertop Limburg hebben 4.500 inwoners van Limburg, 300 burgertoppers en 150 panelleden deelgenomen. Dat heeft geleid tot 18 adviezen en 10 zogenoemde ‘Centrale lessen’. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: verwachtingenmanagement, betrokkenheid, bewustwording en uitstraling. Heeft u een vraag over de afhandeling van de Burgertop dan kunt u deze stellen via ons contactformulier.

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief geeft u het recht om Provinciale Staten te verzoeken om onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten te zetten. Alle inwoners van Limburg en belanghebbenden, ongeacht leeftijd en nationaliteit, hebben dit recht. Er gelden wel voorwaarden. Zo heeft u handtekeningen nodig van minstens 1.500 Limburgers van 15 jaar of ouder. De voorwaarden staan in de Verordening Burgerinitiatief Provincie Limburg.

Referendum

Inwoners van Limburg kunnen Provinciale Staten verzoeken om een referendum te houden over een onderwerp. Provinciale Staten kunnen vervolgens een beslissing over dit onderwerp nemen. Lees meer over het correctief bindend referendum.

Informatie

Inwoners van Limburg kunnen ook hun stem laten horen via het invullen van het contactformulier.