Burgerparticipatie


Provinciale Staten, oftewel het Limburgs Parlement, vertegenwoordigen de inwoners van Limburg. Om te luisteren naar de inwoners organiseren zij regelmatig informatiebijeenkomsten, werkbezoeken, conferenties en hoorzittingen. Daarnaast kunnen inwoners hun stem laten horen via bijvoorbeeld het burgerinitiatief, het spreekrecht en het referendum, of het sturen van een e-mail.

Brede steun voor burgerparticipatie bij provinciale plannen

Provinciale Staten (PS) ondersteunden op 11 juni 2020 met ruime meerderheid de ervaringen en aanbevelingen van de Burgertop Limburg en verzoeken Gedeputeerde Staten (GS) burgerparticipatie daar waar mogelijk te verankeren in plannen, projecten en programma’s. Voorzitter van de Raad van Advies Burgertop Limburg Aleida Berghorst (PvdA) en Herman Nijskens (VVD) van het Organiserend Comité overhandigden de geleerde lessen en ervaringen aan het college van Gedeputeerde Staten. Hij zegde toe dat in de begroting voor 2021 een brede aanpak Burgerparticipatie inclusief een opvolging van de pilot Burgertop Limburg aan PS wordt gepresenteerd. Met deze toezegging kwam een formeel einde aan de Pilot Burgertop Limburg 2018 van de 2 ½ jaar durende proef met burgerparticipatie op provinciaal niveau.

Bekijk onderstaand de overzichtsfilm van het doorlopen proces dat een goed beeld geeft over hoe deze eerste provinciale burgertop van Nederland is verlopen:

Blue Billywig video embed

Aan de Pilot Burgertop Limburg 2018 hebben 4.500 inwoners van Limburg, 300 burgertoppers en 150 panelleden deelgenomen. Dat heeft geleid tot 18 adviezen en 10 zogenoemde ‘Centrale lessen’. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: verwachtingenmanagement, betrokkenheid, bewustwording en uitstraling. Op de website www.burgertoplimburg2018.nl is het ‘Overdracht document’  en de resultaten, alle 18 adviezen en 10 lessen, geactualiseerd terug te vinden.

Het vervolg

In de begroting voor 2021 wordt rekening gehouden met een opvolging van deze pilot. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten werken nog  een plan uit om ook met de inzet van het instrument Burgertop een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het vergroten van Burgerparticipatie in Limburg. Huidige Raad van Advies en Organiserend Comité van de pilot Burgertop Limburg  zijn met dit besluit ontbonden.

Vanwege Coronapandemie heeft officiële besluitvorming in Provinciale Staten op 29 juni plaats gevonden. Per 1 juli 2020 is het gehele traject van de pilot van Provinciale Staten afgerond. Om de continuïteit en de energie van de pilot Burgertop Limburg vast te kunnen houden is specifieke aandacht geweest voor de overdracht van de geleerde lessen. Samenwerking en afstemming met het ministerie van BZK zal blijven plaatsvinden. Provinciale Staten van Limburg heeft bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan het festival van de Staat van Bestuur met een toelichting op het verloop en de ervaringen met deze eerste Provinciale Burgertop van Nederland.

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief geeft u het recht om Provinciale Staten te verzoeken om onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten te zetten. Alle inwoners van Limburg en belanghebbenden, ongeacht leeftijd en nationaliteit, hebben dit recht. Er gelden wel voorwaarden. Zo heeft u handtekeningen nodig van minstens 1.500 Limburgers van 15 jaar of ouder. De voorwaarden staan in de Verordening Burgerinitiatief Provincie Limburg.

Spreekrecht

Alle inwoners van Limburg, belangenorganisaties, overheidsorganisaties en bedrijven hebben het recht om tijdens een Statenvergadering te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Het spreekrecht is er ook voor vergaderingen van Statencommissies.

Regels voor het spreekrecht

  • Spreekrecht geldt alleen voor een onderwerp dat op de agenda staat.
  • De voorzitter bepaalt de spreektijd per spreker. Meestal krijgt een spreker maximaal vijf minuten tijd. Er vindt geen discussie plaats tussen de spreker en Statenleden. Statenleden kunnen de spreker wel om verduidelijking van zijn of haar standpunt vragen.
  • Bij een Statenvergadering spreken de sprekers na de opening van de vergadering. Voor alle sprekers samen is er maximaal dertig minuten beschikbaar.
  • Bij een Statencommissie spreken de sprekers direct voor de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor alle sprekers samen is er maximaal dertig minuten beschikbaar.
  • Onderwerpen en stukken op de lijst ingekomen stukken voor een Statencommissie gelden niet als onderwerpen die op de agenda staan. Alleen als een stuk van deze lijst als bespreekstuk op de agenda staat, kunt u er spreektijd voor krijgen.

Over sommige onderwerpen kunt u niet spreken

  • Over een besluit van de Provincie waartegen bezwaar, beroep of administratief beroep kan of kon worden ingesteld (dit geldt alleen voor spreken tijdens een Statenvergadering; bij een Statencommissie kunt u wel spreken, ook al staat er nog een rechtsgang open).
  • Over een aangelegenheid waarover u een klacht kunt indienen volgens artikel 9.1 van de wet Algemene wet bestuursrecht (een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan).
  • Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Over een onderwerp in een Statenvergadering waarover u ook al in een vergadering van een Statencommissie heeft gesproken.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht; dit gebeurt digitaal (in verband met inachtneming van de huidige maatregelen), meld dit aan uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de Statenvergadering of Statencommissievergadering bij de Griffie via staten@prvlimburg.nl.

Sprekers krijgen meestal het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van deze volgorde afwijken als dit nodig is voor de vergaderorde.

Het inspreken gebeurt niet anoniem, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat uw naam niet genoemd mag worden zowel tijdens het inspreken als in de notulen van de vergadering.

Referendum

Inwoners van Limburg kunnen Provinciale Staten verzoeken om een referendum te houden over een onderwerp. Provinciale Staten kunnen vervolgens een beslissing over dit onderwerp nemen. Lees meer over het correctief bindend referendum.

E-mail insturen

Inwoners van Limburg kunnen ook hun stem laten horen via het sturen van een e-mail naar de Griffie via staten@prvlimburg.nl.