Burgerparticipatie


Provinciale Staten, oftewel het Limburgs Parlement, vertegenwoordigen de inwoners van Limburg. Om te luisteren naar de inwoners organiseren zij regelmatig informatiebijeenkomsten, werkbezoeken, conferenties en hoorzittingen. Daarnaast kunnen inwoners hun stem laten horen via bijvoorbeeld het burgerinitiatief, het spreekrecht en het referendum, of het sturen van een e-mail.

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief geeft u het recht om Provinciale Staten te verzoeken om onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten te zetten. Alle inwoners van Limburg en belanghebbenden, ongeacht leeftijd en nationaliteit, hebben dit recht. Er gelden wel voorwaarden. Zo heeft u handtekeningen nodig van minstens 1.500 Limburgers van 15 jaar of ouder. De voorwaarden staan in de Verordening Burgerinitiatief Provincie Limburg 2015.

Spreekrecht

Alle inwoners van Limburg, belangenorganisaties, overheidsorganisaties en bedrijven hebben het recht om tijdens een Statenvergadering te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Het spreekrecht is er ook voor vergaderingen van Statencommissies.

Regels voor het spreekrecht

  • Spreekrecht geldt alleen voor een onderwerp dat op de agenda staat.
  • De voorzitter bepaalt de spreektijd per spreker. Meestal krijgt een spreker maximaal vijf minuten tijd. Er vindt geen discussie plaats tussen de spreker en Statenleden. Statenleden kunnen de spreker wel om verduidelijking van zijn of haar standpunt vragen.
  • Bij een Statenvergadering spreken de sprekers na de opening van de vergadering. Voor alle sprekers samen is er maximaal dertig minuten beschikbaar.
  • Bij een Statencommissie spreken de sprekers direct voor de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor alle sprekers samen is er maximaal dertig minuten beschikbaar.
  • Onderwerpen en stukken op de lijst ingekomen stukken voor een Statencommissie gelden niet als onderwerpen die op de agenda staan. Alleen als een stuk van deze lijst als bespreekstuk op de agenda staat, kunt u er spreektijd voor krijgen.

Over sommige onderwerpen kunt u niet spreken

  • Over een besluit van de Provincie waartegen bezwaar, beroep of administratief beroep kan of kon worden ingesteld (dit geldt alleen voor spreken tijdens een Statenvergadering; bij een Statencommissie kunt u wel spreken, ook al staat er nog een rechtsgang open).
  • Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Over een onderwerp waarover u een klacht kunt indienen volgens artikel 9.1 van de wet Algemene wet bestuursrecht (dit zijn klachten over hoe de Provincie of personen die bij de Provincie werken zich gedragen).
  • Over een onderwerp in een Statenvergadering waarover u ook al in een vergadering van een Statencommissie heeft gesproken.

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken? Meld dit uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de Statenvergadering of Statencommissievergadering aan bij de Griffie via staten@prvlimburg.nl.

Sprekers krijgen meestal het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van deze volgorde afwijken als dit nodig is voor de vergaderorde.

Het inspreken gebeurt niet anoniem, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat uw naam niet genoemd mag worden zowel tijdens het inspreken als in de notulen van de vergadering.

U ontvangt achteraf een link naar het (audio)verslag van de vergadering en eventuele informatie over de verdere voortgang.

Referendum

Inwoners van Limburg kunnen Provinciale Staten verzoeken om een referendum te houden over een onderwerp. Provinciale Staten kunnen vervolgens een beslissing over dit onderwerp nemen. De uitkomst van een referendum is richtinggevend.

Er gelden voorwaarden, zo is de eerste stap een inleidend verzoek. Op basis hiervan beslissen Provinciale Staten of het gaat over een onderwerp waarover een referendum mogelijk is. Een inleidend verzoek moet worden ondersteund door minstens 1.000 mensen die kiesgerechtigd zijn voor de Provinciale Statenverkiezingen Limburg.

De tweede stap is een definitief verzoek. Dit moet worden ondersteund door minstens 2,5 procent van de kiesgerechtigden: dat zijn er in Limburg op dit moment ca. 21.500.

E-mail insturen

Inwoners van Limburg kunnen ook hun stem laten horen via het sturen van een e-mail naar de Griffie via staten@prvlimburg.nl.