Kostenvergoedingen Provinciale Staten


Leden van Provinciale Staten krijgen een vaste maandelijkse vergoeding voor hun werk. Daarnaast ontvangen ze een vergoeding voor de kosten die ze maken voor hun werk.  Leden van een en dezelfde politieke partij in Provinciale Staten vormen samen een fractie. Fracties krijgen een bijdrage in de kosten die ze maken.

Vergoedingen leden Provinciale Staten

Elk lid van Provinciale Staten heeft recht op:

  • een vaste maandelijkse vergoeding voor het werk als Statenlid
  • vergoeding van de kosten voor representatie, vakliteratuur, contributies en lidmaatschappen, telefoon, bureaubenodigdheden en port, zakelijke giften, bijdrage aan fractiekosten, ontvangsten en excursies
  • vergoeding van onder meer reiskosten en/of OV-chipkaarten, verblijfskosten, cursuskosten, ziektekostenverzekering (gedeeltelijk) en rechtsbijstand
  • onder voorwaarden een uitkering wegens gederfde inkomsten als vanwege het Statenlidmaatschap een andere functie is beëindigd
  • onder voorwaarden een bijdrage in de opbouw van ouderdoms- en/of invaliditeitspensioen.

De regels voor de vergoedingen staan in het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden en de Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden, provincie Limburg.

Fractievoorzitters krijgen hiernaast nog een extra toelage. Deze bedraagt maximaal 6,4 procent van hun jaarlijkse vergoeding.

De declaraties van reiskosten van de fractievoorzitters worden elk jaar gepubliceerd.

Fractiebijdragen

Fracties krijgen een financiële bijdrage in de kosten voor het functioneren van de fractie. Ze kunnen hieruit onder andere administratieve en secretariële medewerkers betalen. Elke fractie krijgt een basisbedrag en een bedrag per Statenzetel.

Fracties mogen dit geld alleen gebruiken om hun taak naar behoren te vervullen. Hoe ze het precies besteden mogen ze verder zelf bepalen. Wel verantwoordt elke fractie jaarlijks waaraan zij het geld heeft uitgegeven.

De regels voor fractiebijdragen staan in de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2016.

Onderstaand een helder overzicht van de manier waarop de Financiële bijdrage voor de fractieondersteuning is ingedeeld.