Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Euregio Maas-Rijn


Medio 2018 is besloten de toenmalige Euregio Maas-Rijn om te vormen tot een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS).
Een EGTS is een rechtspersoon volgens Europees recht die is opgezet om grensoverschrijdende transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale en lokale overheden (maar ook nationale autoriteiten in kleinere of gecentraliseerde landen) en andere overheidsondernemingen van verschillende lidstaten in staat om groeperingen met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren.

Organen van de EGTS
Overeenkomstig de Europese EGTS-verordening kent de EGTS Euregio Maas-Rijn drie organen:
de Vergadering, het bestuur en de Voorzitter. Daarnaast is er een ambtelijk bureau.
Provinciale Staten van Limburg zijn vertegenwoordigd in de Vergadering.
De Vergadering besluit hoofdzakelijk over de jaarlijkse begroting en het werkplan. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij het zwaarwegende, in de statuten aangeduide, besluiten betreft.

Elke partnerregio heeft 7 stemgerechtigden en twee adviserende leden. Tot de 7 stemgerechtigde leden horen 2 bestuursleden. De partnerregio kan 5 leden van de Vergadering naar eigen inzicht benoemen, waarbij er minstens 1 vertegenwoordiger is van de volksvertegenwoordiging en minstens 1 vertegenwoordiger van het gemeentelijk niveau. De 2 adviserende leden dienen de sociaal –economische actoren te vertegenwoordigen.

De Provincie Limburg heeft de vertegenwoordiging in de Vergadering
(7 zetels) als volgt bepaald:

  • 2 door Gedeputeerde Staten (CdK + lid GS);
  • 3 door Provinciale Staten, te weten de Statenleden:

- Leon Bastiaans, lid 
- Kathleen Mertens, lid 
- Leon Vaessen, lid

- Geert Frische, plv. lid 
- Lei Hermans, plv. lid  
- Simone Kerseboom, plv. lid

  • 2 zetels door gemeentelijke vertegenwoordigers;
  • 1 adviserend lid op voordracht van werkgevers in Limburg, ic. Ondernemend Limburg en
  • 1 adviserend lid op voordracht van de werknemers in Limburg, ic. de in de SER vertegenwoordigde vakcentrales.

De constituerende bijeenkomst van de EGTS Vergadering Euregio Maas-Rijn vond plaats op 4-4-2019.