Controlecommissie


De Controlecommissie toetst het Jaarverslag en de hierin opgenomen Jaarrekening en adviseert hierover aan Provinciale Staten. Een ander controle-instrument is het uitvoeren van een onderzoek. Het op eigen initiatief en in opdracht van (leden van) Provinciale Staten doen van (voor)onderzoek is belegd bij de Controlecommissie. Op 16-12-2011 besloten Provinciale Staten ter versterking van de eigen controlefunctie een Statenonderzoeker aan te trekken. Belangrijkste taken van deze functie zijn het verrichten en plannen van- en adviseren over Statenonderzoeken. Daarnaast adviseert de Controlecommissie aan Provinciale Staten inzake het jaarlijkse onderzoeksplan van Gedeputeerde Staten. Tot slot is de Controlecommissie belast met de controle op de juiste toepassing van de Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2018 (RGP 2018). Onder deze controle wordt zowel de check per activiteit of project op de juiste toepassing van de Regeling Grote Projecten verstaan, als het inhoudelijk oordeel over de stand van zaken van het project of de activiteit.

De Controlecommissie:

  • onderzoekt en behandelt de door GS aan PS aangeboden jaarrekening, toetst en beoordeelt de comptabele juistheid en rechtmatigheid van financieel beheer en beleid;
  • evalueert en stelt de procedure en termijnen vast met betrekking tot de P&C-cyclus;
  • rapporteert en adviseert PS rechtstreeks over de jaarrekening;
  • is de gesprekspartner van de accountant;
  • is de gesprekspartner van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) of Programmaraad inzake onderzoeken van de ZRK, jaarrekening en jaarstukken;
  • stelt de Onderzoeksagenda van PS vast;
  • is belast met het initiëren en uitvoeren van (voorbereidend) onderzoek en enquête;
  • is belast met de uitvoering van de Regeling Grote Projecten.
samenstelling controlecommissie (leden)
Naam Fractie/functie

Mart Bosch

voorzitter
Roy Blijlevens JA21
Ina Boven Partij voor de Dieren
Ruby Driessen Forum voor Democratie
Anne Marie Fischer 50PLUS
Raimond Franssen LOKAAL-LIMBURG
Marcel Hanegraaff CDA
Lei Hermans PVV
Peter Loomans Horizon
Herman Nijskens VVD
Lianne Schuuring PvdA
Cynthia Smeets SP
Eric Sol GroenLinks
Anne Wesseling D66
Duncan Zeedzen

BBB

SAMENSTELLING CONTROLECOMMISSIE (PLV. LEDEN)
Naam Fractie/functie
Aleida Berghorst PvdA
Mirjam Depondt-Olivers CDA
John Huizing BBB
Thea Jetten GroenLinks
Dré Peters LOKAAL-LIMBURG
Philippe Schyns JA21
Leon Vaessen D66
Jorge Wolters Gregório SP
SAMENSTELLING CONTROLECOMMISSIE (GRIFFIE)
Naam Fractie/functie
Debbie Weesepoel commissiegriffier
Erik Bodewitz Statenonderzoeker
Yvonne Meurs commissiemedewerker