Controlecommissie


De Controlecommissie ondersteunt Provinciale Staten bij haar controlerende taak. Deze commissie toetst het Jaarverslag en de hierin opgenomen Jaarrekening en adviseert hierover aan Provinciale Staten. Een ander controle-instrument is het uitvoeren van een onderzoek. Het op eigen initiatief en in opdracht van (leden van) Provinciale Staten doen van (voor)onderzoek is belegd bij de Controlecommissie. Op 16-12-2011 besloten Provinciale Staten ter versterking van de eigen controlefunctie een Statenonderzoeker aan te trekken. Belangrijkste taken van deze functie zijn het verrichten en plannen van- en adviseren over Statenonderzoeken. Daarnaast adviseert de Controlecommissie aan Provinciale Staten inzake het jaarlijkse onderzoeksplan van Gedeputeerde Staten. Tot slot is de Controlecommissie belast met de controle op de juiste toepassing van de Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2018 (RGP 2018). Onder deze controle wordt zowel de check per activiteit of project op de juiste toepassing van de Regeling Grote Projecten verstaan, als het inhoudelijk oordeel over de stand van zaken van het project of de activiteit

samenstelling commissie

Naam

Fractie/functie

Robert Housmans

Voorzitter

Max Ruiters

CDA, commissielid

Marc van Caldenberg

SP, commissielid

John Heuvelings

VVD, commissielid

Hans van Wageningen

D66, commissielid

Aleida Berghorst

PvdA, commissielid (plv. voorzitter)

Andy Rossel

GroenLinks, commissielid

Donald Fijnje PVV, commissielid

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Edwin Bus Fractie Bus, commissielid

Paul Derikx

Commissiegriffier

Funs Peters

Commissiemedewerker

Daryl Pfoster

PVV (plv. lid)

Mariska Werrij-Wetzels

CDA (plv. lid)

Yolanda Claessens-Schepers

SP (plv. lid)

Leon Vaessen

D66 (plv. lid)

Henk van der Linden

LOKAAL-LIMBURG (plv. lid)

Herman Nijskens

VVD (plv. lid)

Wim Janssen

GroenLinks (plv. lid)

Jasper Kuntzelaers

PvdA (plv. lid)