Commissie Versterking Positie Provinciale Staten


De Commissie Versterking Positie Provinciale Staten is een commissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet en tevens een bijzondere commissie zoals bedoeld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Er is een Commissie Versterking Positie Provinciale Staten die bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven Statenleden, waarbij een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de Provinciale Staten vertegenwoordigende fracties in acht wordt genomen.

Het Presidium benoemt, op voordracht van de fracties, de leden van de Commissie Versterking Positie Provinciale Staten en één van hen tot voorzitter. De commissievoorzitter is tevens commissielid en heeft stemrecht. Bij verhindering van de voorzitter wijst de commissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. De leden kunnen zich bij verhindering niet laten vervangen.

De Commissaris van de Koning is adviserend lid. De commissie kan derden uitnodigen om deel te nemen aan zijn vergaderingen.

De griffier en/of diens plaatsvervanger en een commissiegriffier zijn in de Commissievergadering aanwezig en ondersteunen de Commissie. De griffier kan zich indien gewenst bij laten staan door derden.

De Commissie Versterking Positie Provinciale Staten is een commissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet en tevens een bijzondere commissie zoals bedoeld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

De commissie ontwikkelt, monitort en evalueert concrete producten om de controlerende, volksvertegenwoordigende en kaderstellende taken van Provinciale Staten te versterken. De commissie adviseert aan het Presidium. De vergaderingen van de Commissie Versterking Positie Provinciale Staten zijn openbaar tenzij de Commissie anders bepaalt.

SAMENSTELLING COMMISSIE vpps
Naam Fractie/functie
Wouter IJpelaar voorzitter
Roy Blijlevens JA21
Thea Jetten GroenLinks
Guus Pelzer VVD
Annetje Schoolmeesters BBB
Jorge Wolters Gregório SP
Alexander Pregled commissiegriffier
Celine van Glabbeeck commissiemedewerker