Commissie Integriteitsbevordering


De Commissie Integriteitsbevordering begeleidt integriteitsonderzoeken op de wijze als opgenomen in het protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten provincie Limburg.

Daarnaast ontwikkelt de commissie de kennis over integriteit binnen Provinciale Staten en bevordert de integriteit van de leden van Provinciale Staten.

De Commissie Integriteitsbevordering bestaat uit 6 Statenleden. De leden van de commissie worden op voordracht van de fracties benoemd door het Presidium. Een van de 6 commissieleden wordt door het Presidium benoemd tot voorzitter. Bij verhindering van de voorzitter van de Commissie Integriteitsbevordering wijst de commissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. Het Presidium benoemt op voordracht van de Commissie Integriteitsbevordering de extern adviseur Integriteit.
De extern adviseur Integriteit, de Commissaris van de Koning en de griffier zijn adviserend lid. De Commissie Integriteitsbevordering wordt ondersteund door de griffier en/of diens plaatsvervanger en kan zich indien gewenst bij laten staan door derden.
De extern adviseur Integriteit is het (vertrouwelijke) meldpunt voor alle signalen van (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van PS of leden van GS. Eventuele meldingen worden besproken met de Commissaris van de Koning en de griffier in de Integriteitsdriehoek. De extern adviseur Integriteit adviseert de commissie Integriteitsbevordering om de Commissaris van de Koning al dan niet opdracht te geven een feitenonderzoek te laten verrichten. Tevens zal hij de commissie van gevraagd en ongevraagd advies voorzien over het bevorderen van de bestuurlijke integriteit.

Denkt u dat een lid van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten niet integer handelt? U kunt dit melden bij de Provincie. Bij uw melding kunt u aangeven dat u anoniem wilt blijven.

Welk vervolg een melding van niet integer handelen krijgt, kunt u zien In het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden Gedeputeerde Staten Provincie Limburg.

Meldpunt externe adviseur Integriteit

mevrouw M.A.E. Baggen, externadviseur@prvlimburg.nl, telefoon 00 31 6 526 75 789. Als u wilt kunt u bij uw melding aangeven dat u anoniem wilt blijven.

samenstelling commissie integriteitSBEVORDERING
Naam Fractie/functie
Pascale Plusquin voorzitter
Marlou Absil CDA, commissielid
Roel van Bijnen PVV, commissielid
Teun Heldens VVD, commissielid
Pepijn Baneke GroenLinks, commissielid
Anne-Marie Fischer-Otten 50PLUS, commissielid
Emile Roemer CdK, adviseur
Manette Baggen extern adviseur
Alexander Pregled commissiegriffier, adviseur
Josée Schulkens commissiemedewerker