Commissie Integriteitsbevordering


De Commissie Integriteitsbevordering heeft als doel gezamenlijk en resultaatgericht bijeenkomsten en workshops te organiseren, conform een vast te stellen jaarprogramma, ter bevordering van de kennis over integriteit binnen Provinciale Staten en mede ter bevordering van de integriteit van leden van Provinciale Staten.

Het jaarprogramma wordt jaarlijks opgesteld door de Commissie Integriteitsbevordering op basis van actualiteit, eigen inbreng en het herhaaldelijk ophalen van input bij de leden van Provinciale Staten. Dit programma kan indien nodig bijgesteld worden door de Commissie Integriteitsbevordering. Statenleden beschouwen deelname aan de door de Commissie Integriteitsbevordering georganiseerde bijeenkomsten en workshops als een verplichting ter bevordering van het eigen integriteitsbewustzijn. In beginsel hebben deze georganiseerde bijeenkomsten en workshops een besloten karakter en zijn deze enkel toegankelijk voor Statenleden, tenzij anders aangegeven door de Commissie Integriteitsbevordering. Voorbereidende bijeenkomsten van de Commissie zijn in beginsel besloten.

De Commissie Integriteitsbevordering bestaat uit ten minste 5 en maximaal 7 Statenleden. Het Presidium benoemt, op voordracht van de fracties, de leden van de Commissie Integriteitsbevordering en een van hen tot voorzitter. Bij verhindering van de voorzitter wijst de commissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

De Commissaris van de Koning, de Griffier, de Extern adviseur Integriteit en een lid van Gedeputeerde Staten zijn adviserend lid. De Commissie Integriteitsbevordering wordt ondersteund door de Griffier en/of diens plaatsvervanger en kan zich indien gewenst laten bijstaan door derden.

De Commissie Integriteitsbevordering kan door het Presidium dan wel de CdK om advies worden gevraagd ter zake de ontwikkeling dan wel (mogelijke) aanpassingen van de Gedragscodes.

Meldpunt externe adviseur Integriteit

Denkt u dat een lid van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten niet integer handelt? U kunt dit melden bij de Provincie. Bij uw melding kunt u aangeven dat u anoniem wilt blijven.

Welk vervolg een melding van niet integer handelen krijgt, kunt u zien In het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden Gedeputeerde Staten Provincie Limburg.

Extern adviseur: Mevrouw M.A.E. Baggen, ex­ter­n­ad­vi­seur@prvlim­burg.nl, telefoon 00 31 6 526 75 789.

samenstelling commissie integriteitSBEVORDERING
Naam Fractie/functie
Roy Blijlevens voorzitter
Marlou Absil CDA
Roel van Bijnen PVV
Anne Marie Fischer 50PLUS
Thea Jetten GroenLinks
Dré Peters LOKAAL-LIMBURG
Annetje Schoolmeesters BBB
Anne Wesseling D66
Emile Roemer CdK, adviseur
Manette Baggen extern adviseur
Alexander Pregled commissiegriffier, adviseur
Florian Muris commissiemedewerker