Programmaraad (PR) van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK)


De Programmaraad adviseert de Zuidelijke Rekenkamer over het voorgenomen onderzoeksprogramma en fungeert als klankbord voor het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer.

De Programmaraad bestaat uit drie leden van Provinciale Staten per deelnemende provincie.

Website van de Zuidelijke Rekenkamer: http://www.zuidelijkerekenkamer.nl/.

Klik vervolgens op Organisatie; Bestuur: voor meer informatie en de samenstelling van het Bestuur en nevenfuncties van de bestuursleden.

Vertegenwoordigers in limburg

Naam

Fractie/functie

Max Ruiters

CDA, lid

Robert Housmans

PVV. lid

Marc van Caldenberg

SP, lid

Hans van Wageningen D66  (plaatsvervangend lid)