Programmaraad (PR) van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK)


De Programmaraad adviseert de Zuidelijke Rekenkamer over het voorgenomen onderzoeksprogramma en fungeert als klankbord voor het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer.

De Programmaraad bestaat uit drie leden van Provinciale Staten per deelnemende provincie (dit zijn leden van de Controlecommissie via benoeming door het Presidium).

Website van de Zuidelijke Rekenkamer: http://www.zuidelijkerekenkamer.nl/.

Klik vervolgens op Organisatie; Bestuur: voor meer informatie en de samenstelling van het Bestuur en nevenfuncties van de bestuursleden.

Vertegenwoordigers in limburg

Naam

Fractie/functie