Presidium


Het Presidium is een Statencommissie als bedoeld in art. 82 Provinciewet.
Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement en bestaat uit de fungerend fractievoorzitters.

De vicevoorzitter van Provinciale Staten zit het Presidium voor.

Bij verhindering of afwezigheid van de vicevoorzitter wordt deze vervangen door een daartoe door het Presidium aangewezen plaatsvervangend voorzitter.
De voorzitter van Provinciale Staten is adviseur van het Presidium.
De fungerend fractievoorzitters wijzen een Statenlid aan dat hen bij afwezigheid in het Presidium vervangt.
De griffier en/of diens plaatsvervanger zijn in elke vergadering van het Presidium aanwezig en ondersteunen het Presidium. De griffier bereidt in overleg met de voorzitter van het Presidium de Presidiumagenda voor. Onderwerpen worden zoveel mogelijk in een openbare vergadering behandeld.

Het Presidium heeft tot taak:

  • de organisatie en het functioneren van Provinciale Staten en de Statencommissies. Hiertoe stelt het Presidium onder andere het vergaderschema voor Provinciale Staten en de Statencommissies vast;
  • de vaststelling van de conceptagenda voor de vergadering van het Limburgs Parlement;
  • het vaststellen van de vaste zitplaatsen in de Statenzaal voor de voorzitter, de Statenleden en de griffier;
  • de vaststelling van de procedure en termijnen voor de behandeling van de jaarstukken, de voorjaarsnota en de programmabegroting.
Samenstelling van het Presidium

Naam

Fractie/functie

Geert Frische

Voorzitter

Mariska Werrij-Wetzels

CDA

Simone Kerseboom

Forum voor Democratie

René Claassen

PVV

Karin Straus

VVD

Marc van Caldenberg

SP

Thea Jetten

GroenLinks

Jasper Kuntzelaers

PvdA

Leon Vaessen

D66

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Anne-Marie Fischer-Otten 50PLUS

Alexander Pregled

Waarnemend Statengriffier

Wil Voorter

Senior Statenadviseur/plv.  Griffier

Funs Peters

Commissiemedewerker