Presidium


Het Presidium is een Statencommissie als bedoeld in art. 82 Provinciewet.
Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement en bestaat uit de fractievoorzitters. De vicevoorzitter van Provinciale Staten zit het Presidium voor.

Bij verhindering of afwezigheid van de vicevoorzitter wordt deze vervangen door een daartoe door het Presidium aangewezen plaatsvervangend voorzitter.
De voorzitter van Provinciale Staten is adviseur van het Presidium.
De fractievoorzitters wijzen een Statenlid aan dat hen bij afwezigheid in het Presidium vervangt.
De griffier en/of diens plaatsvervanger zijn in elke vergadering van het Presidium aanwezig en ondersteunen het Presidium. De griffier bereidt in overleg met de voorzitter van het Presidium de Presidiumagenda voor. Onderwerpen worden zoveel mogelijk in een openbare vergadering behandeld.


Het Presidium heeft tot taak:

  • de organisatie en het functioneren van Provinciale Staten en de Statencommissies. Hiertoe stelt het Presidium onder andere het vergaderschema voor Provinciale Staten en de Statencommissies vast;
  • de vaststelling van de conceptagenda voor de vergadering van het Limburgs Parlement;
  • het vaststellen van de vaste zitplaatsen in de Statenzaal voor de voorzitter, de Statenleden en de griffier;
  • de vaststelling van de procedure en termijnen voor de behandeling van de jaarstukken, de voorjaarsnota en de programmabegroting.
Samenstelling van het Presidium

Naam

Fractie/functie

Geert Frische

Voorzitter

Mariska Werrij-Wetzels

CDA, commissielid

Robert Housmans

PVV, commissielid

Bram Schaminée

SP, commissielid

Joost van den Akker

VVD, commissielid

Leon Vaessen

D66, commissielid

Jasper Kuntzelaers

PvdA, commissielid

Carla Brugman-Rustenburg

GroenLinks, commissielid (plv. voorzitter)

Henk van der Linden

50PLUS, commissielid

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Janneke Braam /

Karin Gijzen

Commissiegriffier

Myriam van Amelsvoort

Commissiemedewerker