Presidium


Het Presidium is een Statencommissie als bedoeld in art. 82 Provinciewet.
Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement en bestaat uit de fungerend fractievoorzitters.

De vicevoorzitter van Provinciale Staten zit het Presidium voor.

Bij verhindering of afwezigheid van de vicevoorzitter wordt deze vervangen door een daartoe door het Presidium aangewezen plaatsvervangend voorzitter.
De voorzitter van Provinciale Staten is adviseur van het Presidium.
De fungerend fractievoorzitters wijzen een Statenlid aan dat hen bij afwezigheid in het Presidium vervangt.
De griffier en/of diens plaatsvervanger zijn in elke vergadering van het Presidium aanwezig en ondersteunen het Presidium. De griffier bereidt in overleg met de voorzitter van het Presidium de Presidiumagenda voor. Onderwerpen worden zoveel mogelijk in een openbare vergadering behandeld.

Het Presidium heeft tot taak:

  • de organisatie en het functioneren van Provinciale Staten en de Statencommissies. Hiertoe stelt het Presidium onder andere het vergaderschema voor Provinciale Staten en de Statencommissies vast;
  • de vaststelling van de conceptagenda voor de vergadering van het Limburgs Parlement;
  • het vaststellen van de vaste zitplaatsen in de Statenzaal voor de voorzitter, de Statenleden en de griffier;
  • de vaststelling van de procedure en termijnen voor de behandeling van de jaarstukken, de voorjaarsnota en de programmabegroting.
Samenstelling van het Presidium
Naam Fractie/functie
Geert Frische voorzitter
Mariska Werrij-Wetzels CDA
Ruby Driessen Forum voor Democratie
René Claassen PVV
Herman Nijskens VVD
Marc van Caldenberg SP
Thea Jetten GroenLinks
Jasper Kuntzelaers PvdA
Marlou Jenneskens D66
Raimond Franssen LOKAAL-LIMBURG
Pascale Plusquin Partij voor de Dieren
Anne-Marie Fischer-Otten 50PLUS
Marcel Thewissen JA21, adviserend lid
Emma Palmen Fractie Palmen, adviserend lid
Roel Westhoff Fractie Westhoff, adviserend lid
Alexander Pregled Statengriffier
Simon van den Bighelaar plv. Griffier
Ziggy Cathalina commissiemedewerker