Presidium


Het Presidium is een Statencommissie als bedoeld in art. 82 Provinciewet.
Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement en bestaat uit de fractievoorzitters, uitgezonderd de voorzitters van fracties ontstaan door afsplitsing.

De voorzitter van Provinciale Staten zit het Presidium voor.

Bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een daartoe door het Presidium aangewezen plaatsvervangend voorzitter. 
De fractievoorzitters wijzen een Statenlid aan dat hen bij afwezigheid in het Presidium vervangt.
De griffier en/of diens plaatsvervanger zijn in elke vergadering van het Presidium aanwezig en ondersteunen het Presidium. De griffier bereidt in overleg met de voorzitter van het Presidium de Presidiumagenda voor. Onderwerpen worden zoveel mogelijk in een openbare vergadering behandeld.

Het Presidium heeft tot taak:

  • de organisatie en het functioneren van Provinciale Staten en de Statencommissies. Hiertoe stelt het Presidium onder andere het vergaderschema voor Provinciale Staten en de Statencommissies vast;
  • de vaststelling van de conceptagenda voor de vergadering van het Limburgs Parlement;
  • het vaststellen van de vaste zitplaatsen in de Statenzaal voor de voorzitter, de Statenleden en de griffier;
  • de vaststelling van de procedure en termijnen voor de behandeling van de jaarstukken, de voorjaarsnota en de programmabegroting.
Samenstelling van het Presidium
Naam Fractie/functie
Emile Roemer voorzitter
Annetje Schoolmeesters BBB
Bart Megens PVV
Herman Nijskens VVD
Mirjam Depondt-Olivers CDA
Thea Jetten GroenLinks
Aleida Berghorst PvdA
Jorge Wolters Gregório SP
Marlou Jenneskens D66
Raimond Franssen LOKAAL-LIMBURG
Philippe Schyns JA21
Ina Boven Partij voor de Dieren
Ruby Driessen Forum voor Democratie
Anne Marie Fischer 50PLUS
Alexander Pregled Statengriffier
Simon van den Bighelaar plv. griffier
Celine van Glabbeeck commissiemedewerker