Overleg GS-Presidium


Het overleg GS-Presidium kent als deelnemers het college van GS, het Presidium, namens de ambtelijke organisatie de directeur en namens de Griffie de griffier en de plaatsvervangend griffier.

Het karakter van dit overleg is informeel, gericht op elkaars ervaringen in het verkeer tussen GS-PS enerzijds en anderzijds tussen de ambtelijke organisatie en de Griffie.
Het doel van dit overleg is vooral gericht op het voeling en begrip houden met elkaars rollen en taken om daar waar nodig te komen tot verbeteringen in de procesgang en zodoende het besluitvormingstraject efficiënter te laten verlopen.