Seniorenconvent


Het Seniorenconvent is een Statencommissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet.

Het Seniorenconvent bestaat uit de fungerend fractievoorzitters en wordt voorgezeten door de Commissaris van de Koning. De fractievoorzitters wijzen elk een Statenlid aan als vaste plaatsvervanger bij afwezigheid.

De vicevoorzitter van Provinciale Staten is adviserend lid. De griffier en/of diens vervanger zijn in elke vergadering van het Seniorenconvent aanwezig en dragen zorg voor de ondersteuning van het Seniorenconvent.

  • Het Seniorenconvent vergadert in beslotenheid.
  • De Commissaris van de Koning kan het Seniorenconvent bij elkaar roepen indien hij daaraan vertrouwelijke mededelingen wil doen die (nog) niet in het openbaar behandeld kunnen worden.
  • De voorzitter van het Seniorenconvent kan incidenteel bepalen dat externen, adviseurs en/of leden van Gedeputeerde Staten uitgenodigd worden voor deelname aan een vergadering van het Seniorenconvent.