Werkgeverscommissie


De Werkgeverscommissie is een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81 Provinciewet en voert de werkgeverstaken en –verantwoordelijkheden uit conform de bevoegdhedenregeling Provinciale Staten Limburg 2012.

De commissie bestaat uit 4 Statenleden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het Presidium. Bij verhindering van de voorzitter van het Presidium wijst de Werkgeverscommissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
De leden van de commissie en een vaste plaatsvervanger (op voordracht van de fracties) worden benoemd door het Presidium.
De griffier en/of diens vervanger zijn in elke vergadering van de Werkgeverscommissie aanwezig en dragen zorg voor de ondersteuning van de commissie.

Samenstelling werkgeverscommissie

Naam

Fractie/functie

Geert Frische

voorzitter

Mariska Werrij-Wetzels

CDA, commissielid

Robert Housmans

PVV, commissielid

Herman Nijskens

VVD, commissielid

Henk van der Linden

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Leon Vaessen

D66, plv. commissielid

Janneke Braam /

Alexander Pregled

Commissiegriffier

Josee Schulkens/

secretariaat

Commissiemedewerker