Agendacommissie


De Agendacommissie is een Statencommissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet en bespreekt en coördineert de agendering van de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies en de activiteitenplanning aan de hand van een voorraadagenda, waarover deze commissie eveneens adviseert.

Ook overlegt de Agendacommissie over de (uniforme) werkwijze van de commissies en de implementatie van de producten tot versterking van Provinciale Staten. Daarnaast adviseert ze het Presidium over eventuele aanpassingen van het Reglement van Orde voor (de Statencommissies van) Provinciale Staten.

De Agendacommissie bestaat uit de voorzitters van de Statencommissies in de zin van artikel 80 Provinciewet en wordt voorgezeten door de vicevoorzitter van Provinciale Staten. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de tweede vicevoorzitter van Provinciale Staten. De Commissaris van de Koning, een lid van Gedeputeerde Staten en de Provinciesecretaris zijn als adviserend lid aanwezig.


De griffier en/of diens plaatsvervanger en een commissiegriffier zijn in elke vergadering van de commissie aanwezig en dragen zorg voor de ondersteuning van de Agendacommissie.

SAMENSTELLING agendacommissie
Naam Fractie/functie
Leon Vaessen voorzitter
Mart Bosch plv. voorzitter
Mirjam Depondt-Olivers lid
Iloy Goossen lid
Marlou Jenneskens lid
Kathleen Mertens lid
Diederik Nijenhuis lid
Alexander Pregled Statengriffier