Agendacommissie


De Agendacommissie is een Statencommissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet en overlegt over en coördineert de agendering van de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies en de activiteitenplanning aan de hand van een strategische voorraadagenda.

Ook overlegt de Agendacommissie over de (uniforme) werkwijze van de commissies. 
De Agendacommissie adviseert het Presidium over de voorraadagenda van Provinciale Staten en over de aanpassingen aan het Reglement van Orde voor (de Statencommissies van) Provinciale Staten en draagt zorg voor het opstellen van de lange termijn voorraadagenda van PS o.b.v. de VJN en begroting.

De Agendacommissie bestaat uit de (plaatsvervangend) voorzitters van Provinciale Staten en van de commissies en de (plaatsvervangend) griffier en de commissiegriffiers.

De voorzitter van de Agendacommissie is de vicevoorzitter van Provinciale Staten. Bij verhindering van de voorzitter wijst de Agendacommissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
De griffier en/of diens plaatsvervanger en de commissiegriffiers zijn in elke vergadering van de commissie aanwezig en dragen zorg voor de ondersteuning van de Agendacommissie.