PIP MAA Proefdraaien


Op de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) bestaat momenteel de mogelijkheid om (turbo)propeller vliegtuigmotoren te laten proefdraaien. MAA wil, mede op verzoek van onderhoudsbedrijf SAMCO, de planologische regeling en milieuvergunning aanpassen. Het testen van de in de moderne luchtvaart steeds meer gebruikte straalmotoren wordt hiermee ook in planologisch-juridische zin mogelijk gemaakt. Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan voor de luchthaven en de huidige milieuvergunning wordt geactualiseerd en dat een geluidszone wordt vastgelegd.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) MAA proefdraaien

Op verzoek van de gemeenten Beek en Meerssen hebben Gedeputeerde Staten besloten om voor het proefdraaien een PIP op te stellen. Het doel van het PIP is het bieden van een duidelijk en handhaafbaar kader voor omwonenden, bedrijven en overheid.
De actualisatie van het ruimtelijk plan vormt de basis om de maatregelen die al zijn genomen ter beperking van de hinder te verankeren in de vergunning. Daarnaast wordt bekeken welke aanvullende voorzieningen getroffen kunnen worden om de hinder tot een minimum te beperken.
Voor het verlenen van de betreffende milieuvergunning is gemeente Beek het bevoegd gezag en voor het inpassingsplan is dat de Provincie Limburg.

Voorontwerp inpassingsplan

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 17 januari 2022 ingestemd met het voorontwerp inpassingsplan. Daaropvolgend hebben het voorontwerp-inpassingsplan ‘Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)’ en overige bijbehorende stukken met ingang van 1 februari 2022 tot en met dinsdag 15 maart 2022 voor een ieder ter inzage gelegen.

Vervolgprocedure

De in deze periode binnengekomen reacties zullen worden verwerkt in een ‘nota inspraak en vooroverleg’, die na besluitvorming door Gedeputeerde Staten aan alle indieners van een reactie wordt toegezonden. De ingediende reacties worden afgewogen en bij de besluitvorming over de vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan betrokken.

Als te zijner tijd een ontwerp-inpassingsplan bekend wordt gemaakt dan wordt dit gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan een ieder zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen.

Besluitvorming over inhoud en verdere procedure van het provinciaal inpassingsplan zal overigens pas plaatsvinden nadat de besluitvorming over de toekomst van MAA door PS is afgerond. Een definitief PS-besluit hieromtrent is momenteel voorzien op 16 december 2022.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het voorontwerp-inpassingsplan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met  dhr. R. Jaspars of mevr. C Maes, beiden te bereiken via tel. 043 – 389 99 99.


Documenten