PIP MAA Proefdraaien


Maastricht Aachen Airport (MAA) beschikt over een omgevingsvergunning die het proefdraaien met vliegtuigmotoren toestaat. De proefdraaiplaats ligt aan de westzijde van het luchthaventerrein aan de Vliegveldweg. Daarnaast wordt voor het proefdraaien gebruik gemaakt van een uitwijklocatie op het C-platform, op het noordelijk deel van het luchthaventerrein. Beide proefdraailocaties worden gebruikt door onderhoudsbedrijven die op of nabij de luchthaven zijn gevestigd. In de loop van de tijd heeft er een verschuiving plaatsgevonden en worden minder vliegtuigen met turboprops (propellermotoren) en meer vliegtuigen met straalmotoren in onderhoud gegeven. Om op MAA vliegtuigen te kunnen onderhouden, moet het proefdraaien met straalmotoren mogelijk zijn. Om die reden moet het bestemmingsplan voor de luchthaven, de huidige milieuvergunning en de vergunning Wet Natuurbescherming worden geactualiseerd en moet een geluidszone worden vastgelegd.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) MAA proefdraaien

Op verzoek van de gemeenten Beek en Meerssen hebben Gedeputeerde Staten voor het proefdraaien een PIP opgesteld. Het PIP is een soort ‘provinciaal bestemmingsplan’. Het doel van het PIP is het bieden van een duidelijk en handhaafbaar juridisch kader voor omwonenden, bedrijven en overheden. De actualisatie van het ruimtelijk plan vormt de basis om de maatregelen die al zijn genomen ter beperking van de hinder te verankeren in de vergunning. Daarnaast wordt bekeken welke aanvullende voorzieningen getroffen kunnen worden om de hinder te beperken.

Bij het PIP zijn ook een milieuvergunning (Omgevingsvergunning milieu), een besluit over de geluidzone en een vergunning Wet Natuurbescherming nodig. De milieuvergunning en het besluit over de geluidzone worden samen met het PIP door de Provincie ter inzage gelegd. De vergunning Wet Natuurbescherming wordt door het Ministerie van LNV ter inzage gelegd.

Voorontwerp PIP 2022

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 17 januari 2022 ingestemd met het voorontwerp ‘Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)’. Het voorontwerp PIP en de bijbehorende stukken hebben vervolgens van 1 februari  tot en met 15 maart 2022 voor een ieder ter inzage gelegen. Genoemde stukken zijn via het archief te raadplegen.

Ontwerp PIP ligt tot en met 22 februari 2024 ter inzage

De inspraakreacties die begin 2022 zijn binnengekomen op het voorontwerp inpassingsplan, zijn meegewogen en waar mogelijk in het huidige ontwerp inpassingsplan meegenomen. De inspraakreacties zijn vervolgens verwerkt in de ‘nota inspraak en vooroverleg’. Deze vindt u aan de rechterzijde van deze webpagina. In deze nota leest u wat met de inspraakreacties is gedaan.

Terinzagelegging

Op 12 december 2023 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (Proefdraaien). Dit ontwerp PIP ligt,  samen met het ontwerp Besluit hogere waarden industrielawaai en de ontwerp Omgevingsvergunning activiteit Milieu, van 29 december 2023 tot en met 22 februari 2024 ter inzage (de sluitingsdatum is verschoven van 8 februari naar 22 februari 2024).

U kunt de stukken digitaal raadplegen via de links aan de rechterzijde van deze webpagina. Ook kunt u de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op plannummer NL.IMRO.9931.PIPMAA-ON01 of plannaam ‘Maastricht Aachen Airport’. De stukken zijn daarnaast tijdens openingstijden ook in te zien in de gemeentehuizen van Beek, Meerssen en Stein en in het Gouvernement te Maastricht.

Zienswijze indienen

Van 29 december 2023 tot en met 22 februari 2024 (termijn is verlengd van 8 naar 22 februari) kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerp PIP Maastricht Aachen Airport (Proefdraaien), het ontwerp Besluit hogere waarden industrielawaai en de ontwerp Omgevingsvergunning activiteit Milieu. In de publicatie in het provinciaal blad (en de verlenging termijn) leest u hoe u uw zienswijze kunt indienen.

Informatiebijeenkomsten

Voor iedereen die meer wil weten over het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (Proefdraaien), het ontwerp Besluit Hogere waarde industrielawaai en de ontwerp Omgevingsvergunning activiteit Milieu, organiseerde Provincie Limburg op 16 januari 2024 een digitale informatiebijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst is uitleg gegeven en konden deelnemers via chat (algemene) vragen stellen. Deze digitale informatiebijeenkomst is opgenomen en kunt u hieronder terugkijken. De vragen en antwoorden uit deze bijeenkomst leest u hier.

Voor degenen die na het bekijken van de digitale bijeenkomst nog specifieke vragen hebben, was een inloopbijeenkomst voorzien op 1 februari 2024. Geïnteresseerden konden zich hiervoor aanmelden  tot en met dinsdag 30 januari. Vanwege het geringe aantal aanmeldingen is de inloopbijeenkomst geannuleerd. Met de aangemelde personen worden individuele gesprekken gepland.

Vervolgprocedure

De zienswijzen die Provincie Limburg ontvangt tijdens de terinzagelegging van het ontwerp PIP MAA Proefdraaien (inclusief het ontwerp Besluit hogere waarde industrielawaai en de ontwerp Omgevingsvergunning activiteit Milieu), worden betrokken bij de besluitvorming. Alle indieners van een zienswijze ontvangen na de behandeling in Provinciale Staten een exemplaar van de zienswijzennota. Daarin staat wat er met de ontvangen zienswijzen is gebeurd.

Ontwerp Wnb-vergunning

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming. Wilt u een zienswijze indienen naar aanleiding van de ontwerp Wnb-vergunning, dan kunt u deze, binnen de in de vergunning vermelde termijn, indienen bij het Ministerie van LNV. In de vergunning leest u hoe u dit kunt doen.

Informatie over het Luchthavenbesluit

Op 17 januari 2024 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd door Maastricht Aachen Airport over het Luchthavenbesluit, waarvoor MAA verantwoordelijk is. Het Luchthavenbesluit staat dus los van het ontwerp PIP en de bijeenkomsten die hierover georganiseerd zijn door Provincie Limburg. Meer informatie over het Luchthavenbesluit leest u op de website van MAA.

Heeft u vragen?

Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Provincie Limburg via 043 389 99 99, via ontwerppipmaa@prvlimburg.nl of via ons contactformulier.


Ontwerp PIP

Vragen en antwoorden

Volgt