PIP MAA Proefdraaien


Op de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) bestaat momenteel de mogelijkheid om (turbo)propeller vliegtuigmotoren te laten proefdraaien. MAA wil, mede op verzoek van onderhoudsbedrijf SAMCO, de planologische regeling en milieuvergunning aanpassen. Het testen van de in de moderne luchtvaart steeds meer gebruikte straalmotoren wordt hiermee ook mogelijk gemaakt. Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan voor de luchthaven en de huidige milieuvergunning wordt geactualiseerd en dat een geluidszone wordt vastgelegd. Met deze actualisatie wordt beoogd om de maatregelen om de hinder te beperken die al zijn genomen te verankeren in de vergunning. Daarnaast wordt bekeken welke aanvullende voorzieningen getroffen kunnen worden om hinder tot een minimum te beperken.

Het betreft een complexe situatie, zowel planologisch als milieutechnisch. De effecten overschrijden gemeentegrenzen en er is een aantoonbaar provinciaal belang. Daarom zullen Gedeputeerde Staten, op verzoek van gemeenten Beek en Meerssen, een provinciaal inpassingsplan (PIP) opstellen om het testen van vliegtuigsystemen met gebruikmaking van turboprop- en straalmotoren planologisch-juridisch mogelijk te maken. Voor het verlenen van de milieuvergunning blijft gemeente Beek het bevoegde gezag.

In een brief hebben Gedeputeerde Staten op 23 augustus 2017 beide gemeenten laten weten dat het verzoek is ingewilligd. Naast gemeenten Beek en Meerssen is ook gemeente Stein betrokken omdat een klein deel van de gemeente Stein valt binnen de planbegrenzing van het PIP.


PIP en milieuvergunning

Het huidige bestemmingsplan en de vergunning voor de luchthaven, waaronder het proefdraaien, zijn gedateerd. Het PIP gaat specifiek over een nieuw bestemmingsplan en een vergunningaanvraag (voor de milieuactiviteiten) om te mogen proefdraaien met straalmotoren. Waar nodig zullen, op basis van de Wet Geluidhinder, hogere geluidswaarden worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Maastricht Aachen Airport heeft het initiatief genomen voor het opstellen van een PIP en zal ook de aanvrager zijn van de nieuwe milieuvergunning. De nieuwe vergunning moet het mogelijk maken om ook met de straalmotoren te mogen proefdraaien. De opstelling van het PIP en de aanpassing van de vergunning bieden een kans om - met inbreng van de omgeving - de voorwaarden goed te regelen. Er wordt bekeken welke voorzieningen, binnen de wettelijke en haalbare mogelijkheden, getroffen kunnen worden om hinder tot een minimum te beperken. De in 2014 gemaakte werkafspraken met de omgeving worden met het PIP in deze actualisatieslag meegenomen.


Planning

Getoetst wordt of het plan kan voldoen aan de eisen die onder andere worden gesteld vanuit milieuregelgeving en de natuurbeschermingswet. Aan de hiervoor opgestelde (milieu) onderzoeken wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Op 15 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten onderstaande planning vastgesteld:

Planning
Fase Periode

Voorontwerp PIP

  • besluitvorming door GS
September 2021

Voorontwerp: PIP

  • ter inzage legging
  • vooroverleg instanties
  • informeren raden en omwonenden
Oktober  – medio november 2021

Ontwerp PIP

  • besluitvorming door GS
Februari 2022

Ontwerp PIP

  • ter visie legging
Medio maart – april 2022

Vaststelling PIP

  • besluitvorming door PS
Medio / Q3 2022

Houdt u deze webpagina in de periode vanaf september 2021 in de gaten voor meer informatie. Ook vindt u hier dan meer informatie over de informatiebijeenkomst(en) waar u uw ideeën en suggesties over het plan kenbaar kunt maken.