Vragen (incl. chatvragen) en antwoorden Webinar 16 januari 2024


Een overzicht van de vragen (incl. chatvragen) die zijn gesteld tijdens de webinar op 16 januari 2024 en de antwoorden op die vragen.

Vragen over het Ontwerp PIP MAA Proefdraaien

 1. Het voorontwerp van het PIP is in februari 2022 gepubliceerd. Het ontwerp is op 28 december 2023 gepubliceerd. Waarom zat hier zo’n lange tijd tussen?
 2. Waarom hadden jullie de ontwerp Wnb vergunning nodig?
 3. Iedereen kan tot en met 8 februari 2024 desgewenst een zienswijze indienen. Wanneer verwacht je dat de indieners hierop een antwoord gaan krijgen?

Vragen over het Ontwerp Hogere waarden geluid

 1. Mijn buren hebben een brief gekregen dat er een hogere waarde nodig is voor hun woning en ik niet. Ik woon ook binnen de geluidzone en ervaar net zoveel geluid van het proefdraaien. Klopt dit wel?
 2. Is het geluid ook gemeten of alleen berekend?
 3. Bewoners vragen zich af of hun woning in aanmerking komt voor gevelisolatie en om welk type maatregelen het gaat.
 4. Het aantal woningen met hogere waarden is toegenomen ten opzichte van het voorontwerp PIP uit 2022. Is er wel wat gedaan met de inspraakreacties?
 5. Hoe zit het met de geuroverlast van kerosine?
 6. Kunt u aangeven waar een geluid van 50 en 55 tot 60 dB(A) mee te vergelijken valt?
 7. Het taxiënd verkeer maakt geen deel uit van de milieuvergunning, terwijl de uitstoot wel cumulatief is meegenomen; is dat niet vreemd?
 8. Indien er op het platform bij Samco wordt proefgedraaid, dan lijkt op de kaart een rechte (vrije) lijn naar een groot deel van de woningen van Ulestraten te zijn. Omdat er hier geen gebouwen of loodsen tussen liggen, zou hier wellicht een grote lokale geluidshinder kunnen optreden. Is een eenvoudigere geluidswal geen alternatief voor een dure ommuurde constructie?
 9. Wat is het verschil tussen ‘hogere waarden’ en piekgeluiden?

Vragen over het Ontwerp omgevingsvergunning activiteit Milieu

 1. Hoe wordt de nieuwe vergunning gehandhaafd?
 2. Ik ruik regelmatig een chemische benzine-achtige geur. Is dat schadelijk voor mijn gezondheid?
 3. Wat gebeurt met de vergunning als later blijkt dat deze niet streng genoeg is?

Antwoorden Ontwerp PIP MAA Proefdraaien

Vraag 1: Het voorontwerp van het PIP is in februari 2022 gepubliceerd. Het ontwerp is op 28 december 2023 gepubliceerd. Waarom zat hier zo’n lange tijd tussen?

Voor het ontwerp-PIP hadden we de ontwerp Wet natuurbeschermingvergunning nodig. Deze is in december 2023 gepubliceerd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Pas daarna konden we het ontwerp-PIP ter inzage leggen.

Vraag 2: Waarom hadden jullie de ontwerp Wnb vergunning nodig?

De ontwerp Wnb-vergunning beoordeelt de activiteiten van de luchthaven op de relevante natuuraspecten, waaronder stikstof. Het PIP legt vast dat de grondgebonden activiteiten uitsluitend mogen worden gebruikt in overeenstemming met deze vergunning. Hierdoor is het plan qua stikstof aanvaardbaar.

Vraag 3: Iedereen kan tot en met 8 februari desgewenst een zienswijze indienen. Wanneer verwacht je dat de indieners hierop een antwoord gaan krijgen?

Dit gebeurt als ook Provinciale Staten de stukken ontvangt ter behandeling. Daarvoor hebben we een definitieve Wnb-vergunning van de minister nodig. De verwachting nu is dat dat het meest bepalend tijdselement gaat worden. We hopen dat LNV dit jaar deze vergunning afgeeft, waarna Provinciale Staten een oordeel kan vormen over het Provinciaal Inpassingsplan.

Antwoorden Ontwerp Hogere waarden geluid

Vraag 1: Mijn buren hebben een brief gekregen dat er een hogere waarde nodig is voor hun woning en ik niet. Ik woon ook binnen de geluidzone en ervaar net zoveel geluid van het proefdraaien. Klopt dit wel?

Dit is een goede vraag en een vraag die we vaker hebben ontvangen sinds de publicatie van het PIP.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom voor het ene huis wel en het andere huis geen hogere waarde wordt vastgesteld. In de meeste gevallen verschilt de geluidbelasting per woning een klein beetje. Vooral op wat ruimere afstand van de luchthaven kunnen dergelijke kleine verschillen het verschil betekenen tussen net wél of net geen hogere waarde. Met andere woorden, het verschil tussen nét wel boven de 50 dB(A) en net niet. Zo’n klein verschil kan optreden doordat een woning net iets meer wordt afgeschermd dan die van de buren.

Als er géén hogere waarde is vastgesteld, betekent dat dat het geluid van proefdraaien ook niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Voor woningen zonder hogere waarde gelden dus ‘strengere’ grenswaarden.

Op een andere oorzaak ben ik in de presentatie al kort ingegaan. En dat is dat de bovenste verdiepingen vaak bepalend zijn voor de maximale geluidbelasting op de woning. Dat komt doordat hogere verdiepingen meestal net wat minder goed worden afgeschermd. Als het geluid op de begane grond niet meer dan 50 dB(A) bedraagt maar op de tweede verdieping wel dan krijgt die woning een hogere waarde. Als het huis van de buren, bijvoorbeeld een bungalow, maar één verdieping heeft dan kan dat een verklaring zijn voor het feit dat voor die woning geen hogere nodig is.

Uiteraard geldt dat, wanneer mensen twijfelen of het wel terecht is dat er geen hogere waarde is verleend, zij dat kunnen melden (naam en adres) en dat we daar in alle gevallen goed naar kijken voordat er een definitief besluit volgt.

Vraag 2: Is het geluid ook gemeten of alleen berekend?

De geluidzone en de hogere waarden zijn gebaseerd op berekeningen. Dat heeft een aantal voordelen.

Zo is de geluidzone gebaseerd op de hoogste geluidbelasting die zich op een drukke dag kan voordoen. Dat betekent proefdraaien van het meest luidruchtige toestel in combinatie met alle activiteiten grondgebonden activiteiten. Zo’n dag doet zich maar een aantal keer per jaar voor een met berekeningen kan dat goed worden gesimuleerd. Om geluid van zo’n dag te meten ben je afhankelijk van een groot aantal variabelen. Zo moet er net het betreffende toestel in onderhoud zijn op het moment dat ook de vrachtafhandeling maximaal is.

Een andere belangrijke reden is dat er relatief veel ander geluid is in de omgeving van MAA (A2, bedrijventerreinen maar ook starten en landen van vliegtuigen). Door dit stoorgeluid is met metingen moeilijk de bijdrage van enkel de grondgebonden activiteiten te bepalen.

De uitgangspunten zijn trouwens wel gebaseerd op geluidmetingen aan de meeste relevante bronnen.  Zo is het geluidvermogen van proefdraaiende toestellen én het geluid van APU’s met metingen aan de bron bepaald.

Vraag 3: Bewoners vragen zich af of hun woning in aanmerking komt voor gevelisolatie en om welk type maatregelen het gaat.

Niet elke woning in de omgeving van MAA komt in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek. Dit geldt alleen voor woningen waarvoor een zogenaamde ‘hogere grenswaarde’ is vastgesteld voor het geluid afkomstig van het industrieterrein. Voor deze woningen wordt nog een gevelisolatieonderzoek uitgevoerd waaruit moet blijken óf er gevelmaatregelen nodig zijn en zo ja, om welke maatregelen het gaat.
Het betreffende gevelisolatie onderzoek wordt uitgevoerd nadat er een onherroepelijk inpassingsplan is. Het gevelisolatieonderzoek wordt daarmee op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2024 opgestart. Alle eigenaren van woningen met een hogere waarden worden t.z.t. geïnformeerd over dit onderzoek.

De gevelisolatie dient zodanig te zijn dat bij de vastgestelde hogere waarde op de gevel, in de woning wordt voldaan een binnenwaarde van 35 dB(A). Dit is zo geregeld in de Wet geluidhinder.

Voor verreweg de meeste woningen geldt dat de bestaande gevelisolatie voldoende is. Komt het geluidniveau wel boven de wettelijke norm, dan ontvangt de bewoner een aanbod om de woning te isoleren. Denk hierbij aan het afdichten van kieren, het plaatsen isolerende beglazing of het verbeteren van de dakisolatie.

Vraag 4: Het aantal woningen met hogere waarden is toegenomen ten opzichte van het voorontwerp PIP uit 2022. Is er wel wat gedaan met de inspraakreacties?

Jazeker. Een deel van de inspraakreacties was bijvoorbeeld heel kritisch op het aantal toegestane proefdraaibeurten per jaar. Dit lag in het voorontwerp op 650 en is in het ontwerp-PIP teruggebracht naar 462.

Ook zijn er veel reactie geweest op de duur van proefdraaisessies. In het voorontwerp werd geen limiet gesteld aan de duur van proefdraaisessies.

De regel was dat het geluid gemiddeld over de dag niet meer mocht bedragen dan het geluid van de meest luidruchtige proefdraaibeurten.

In de omgevingsvergunning zijn nu ook duidelijke grenzen gesteld aan de maximale duur van proefdraaibeurten: niet langer 30 minuten in de hogere vermogend. Proefdraaien of vol  vermogen mag niet langer dan 12 minuten.

Dat het aantal hogere waarden is toegenomen heeft ermee te maken met inzichten die zijn opgedaan ná de praktijktest van 30 maart dit jaar. Zo hebben MAA en SAMCO geconcludeerd dat de opstelplek op de proefdraaiplaats voor straalvliegtuigen moest worden aangepast. Ook is door SAMCO en MAA nog eens kritisch gekeken naar de onderhoudsvoorschriften van enkele toestellen, dat heeft er toe geleid dat in het ontwerp pip een aantal proefdraaibeurten een wat langere proefdraaiduur is aangehouden dan in het voorontwerp.

En hele praktische reden tot slot: er zijn enkele woningen gerealiseerd of in aanbouw die er in 2022 nog niet waren.

Vraag 5: Hoe zit het met de geuroverlast van kerosine?

Bij de verbranding van kerosine is inderdaad sprake van de uitstoot van geur.

Dit is het geval bij het opstijgen, landen of taxiën, dit valt echter niet binnen de omgevingsvergunning die nu aangevraagd wordt, die gaat alleen over de grondgebonden activiteiten.

Dan gaat het bijvoorbeeld over het gebruik van de APU van een vliegtuig die aanstaat op het platform, of als er proefdraaien plaatsvindt. Ook bij het tanken van vliegtuigen kan geur vrijkomen.

Er is geuronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de vergunningaanvraag. Hierbij is gemeten aan de geuruitstoot van een APU en zijn ook berekeningen gemaakt over hoe de geur zich verspreidt in de omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat er af en toe geur waar te nemen is in de woonomgeving. Voor de mate van geur die is toegestaan bij woningen gelden regels. De geurnormen die van toepassing zijn, worden niet overschreden.

Vraag 6:  Is het mogelijk om aan te geven waar een geluid van 50 en 55 tot 60 dB[A) mee te vergelijken valt?

De luidheid van 60 dB(A) is te vergelijken met een het geluidniveau van een normaal gesprek. Bij een rustigere gemeentelijke weg is het geluidsniveau rond de 50 dB(A). Geluidsniveaus van 70 dB(A) zijn te vergelijken met het geluid van een drukke verkeersweg of dat van een stofzuiger.

Vraag 7: Het taxiënd verkeer maakt geen deel uit van de milieuvergunning, terwijl de uitstoot wel cumulatief is meegenomen, is dat niet vreemd?

In het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en in de omgevingsvergunning milieu kunnen alleen regels worden gesteld aan het geluid van grondgebonden activiteiten op de luchthaven. Starten, landen en taxiën van vliegtuigen behoort niet tot de grondgebonden activiteiten. Daarom kunnen er in de vergunning geen voorschriften worden verbonden aan die activiteiten. Dat gebeurt wel in het luchthavenbesluit.

Wanneer je in de omgeving rondom de luchthaven woont, heb je te maken met de optelsom van alle activiteiten in je omgeving. In de onderzoeken bij het PIP is daarom wel inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage van grondgebonden activiteiten is aan het totale geluid in de omgeving van de luchthaven (de cumulatieve geluidbelasting). Hieruit blijkt dat de bijdrage van grondgebonden activiteiten aan het totale geluid relatief beperkt is.

Op dit moment bereidt MAA de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit voor. Onderdeel van die aanvraag is een gedetailleerd onderzoek naar de bijdrage die luchtgebonden activiteiten zoals starten, landen en taxiën leveren aan de geluidbelasting en luchtkwaliteit in de omgeving van de luchthaven.

Vraag 8: Indien er op het platform bij Samco wordt proefgedraaid, dan lijkt op de kaart een rechte (vrije) lijn naar een groot deel van de woningen van Ulestraten te zijn. Omdat er hier geen gebouwen of loodsen tussen liggen, zou hier wellicht een grote lokale geluidshinder kunnen optreden. Is een eenvoudigere geluidswal geen alternatief voor een dure ommuurde constructie?

Een geluidwal is een effectieve maatregel als die voldoende hoog én voldoende dicht op de bron of de ontvanger kan worden gerealiseerd. Hoe verder weg de geluidsbron is, hoe groter en hoger een geluidwal moet worden om een goede afscherming te realiseren. Deze afscherming treedt vervolgens vooral op direct achter de geluidwal.

In het geluidonderzoek zijn verschillende varianten van een geluidwal onderzocht. Er is ook gekeken naar een geluidwal in het gebied tussen de luchthaven en Ulestraten. Vanwege de afstand van een dergelijke wal tot zowel proefdraailocaties als de woningen is deze niet effectief in het afschermen van woningen.

Vraag 9: Wat is het verschil tussen ‘hogere waarden’ en piekgeluiden?

De hogere waarde is gebaseerd op de gemiddelde geluidniveaus die op een drukke dag kunnen voorkomen op de gevel van een woning. Daarbij hogere waarde is gelijk aan de maximale waarde van de onderstaande geluidniveaus:

 • het gemiddelde geluidniveau gedurende de dag (tussen 7.00 en 19.00 uur)
 • het gemiddelde geluidniveau gedurende de avond + 5 dB    (tussen 19.00 en 23.00 uur)
 • het gemiddelde geluidniveau gedurende de nacht + 10 dB (tussen 23.00 en 7.00 uur)

Voorbeeld: als er een hogere waarde van 55 dB(A) is vastgesteld mag het gemiddelde geluidniveau alleen gedurende de dagperiode 55 dB(A) bedragen. Gedurende de avond mag het gemiddelde geluidniveau dan niet meer dan 50 dB(A) bedragen. Bij een hogere waarde van 55 dB(A) mag het gemiddelde geluidniveau in de nacht niet meer dan 45 dB(A) bedragen. Kortom, de toegestane geluidbelasting gedurende de avond is minimaal 5 dB(A) en gedurende de nacht minimaal 10 dB(A) lager dan de hogere waarde.

Omdat hogere waarden uitgaan van gemiddelde geluidbelastingen zijn er ook momenten waarop geluidbelasting hoger is dan de hogere waarde. De hoogste geluidniveaus die op enig moment kunnen optreden noemen we de piekniveaus. Bepalend voor deze piekniveaus zijn de proefdraaiactiviteiten.  De piekniveaus die kunnen optreden als gevolg van proefdraaien op hogere vermogenstanden (full power en flight idle) en liggen rond de 70 dB(A). Deze niveaus zijn vergelijkbaar met het geluidniveau van een drukke weg. Omdat het proefdraaien op hogere vermogenstanden alleen is toegestaan overdag treden deze piekniveaus niet op tijdens de avond en nachtperiode.

Ontwerp omgevingsvergunning activiteit Milieu

Vraag 1: Hoe wordt de nieuwe vergunning gehandhaafd?

Naast een periodiek jaarlijkse algemene controle wordt ook gehandhaafd op ad hoc basis. Voor geluid betekent dit dat een klacht wordt beoordeeld aan de hand van het proefdraairegister, aannames in het akoestisch rapport en de vergunning. Indien verwacht wordt dat de klacht terecht is en/of dat vergunningsvoorschriften worden overtreden volgen acties.

Vraag 2: Ik ruik regelmatig een chemische benzine-achtige geur. Is dat schadelijk voor mijn gezondheid?

Het gaat hier om de verbrande en onverbrande resten van kerosine, diesel en benzine. Uit inschattingen blijkt dat op de terreingrens geen overschrijding van grenswaarden is te verwachten. Bij het vaststellen van deze grenswaarden is rekening gehouden met het voorkomen van gezondheidseffecten.

Vraag 3: Wat gebeurt met de vergunning als later blijkt dat deze niet streng genoeg is?

Nieuwe inzichten kunnen voor het bevoegd gezag aanleiding zijn de bestaande vergunning aan te scherpen. Dit kan eigen initiatief maar ook op verzoek van omwonenden. De wet geeft deze mogelijkheid.