Luchtvaart


De Provincie Limburg heeft een regiefunctie bij ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsplanning. Vanuit deze functie hebben we te maken met de luchtvaart. In ons luchtvaartbeleid wegen we de maatschappelijke voordelen van een luchthaven af tegen de nadelen.

Het luchtvaartbeleid is een onderdeel van het omgevingsbeleid. Besluiten over luchtvaart baseren we op het beleid dat we hebben afgesproken in Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en de Provinciale Milieuverordening (PMV).

De Provincie Limburg heeft in 2014 besloten om de luchthaven Maastricht Aachen Airport over te nemen. De luchthaven is onderdeel van de basisinfrastructuur van Limburg. Het is van belang dat deze basis gegarandeerd is en blijft. De perspectieven voor de luchtvaart zijn goed. We werken toe naar een nieuw luchthavenbesluit waarbij - naast de economische kansen die de luchthaven biedt voor het Limburgse bedrijfsleven, het vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt - ook de gevolgen voor de omgeving nadrukkelijk in de besluitvorming worden betrokken. De Provincie geeft sturing aan de te maken afwegingen en aanpak van de overlast. Zo behouden we de balans tussen economische verankering in de regio en het behoud van de leefkwaliteit voor omwonenden.

Gedeputeerde Staten hebben aan de heer Pieter van Geel gevraagd  om met de regio via participatie en overleg tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. Zijn advies heeft het college van GS eind januari 2021 in ontvangst genomen. Meer informatie over dit proces kunt u vinden op de pagina Pro­vin­ci­a­le ver­ta­ling Lucht­vaart­no­ta 2020-2030 voor Maas­tricht Aachen Air­port.

Klacht over vliegverkeer indienen

Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u contact opnemen met het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL).

Het KICL is een onafhankelijke stichting die zorg draagt voor de registratie, behandeling, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer in onze regio. Het KICL doet dit voor de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht, de Commissie AWACS Limburg, de Luchtverkeerscommissie Niederrhein en Lärmschutzkommission Niederrhein.

Het KICL kan ook uw vragen beantwoorden over de regelgeving over vliegverkeer en milieu en gezondheid.

Klachten over een helikopter, een drone zwaarder dan 25 kg, een gemotoriseerd schermvliegtuig, een zweefvliegtuig, een MLA, een watervliegtuig of een landbouwluchtvaartuig kunt u bij de Provincie indienen. Dit zijn milieuklachten.

Woensdag 26 januari vergadering Commissie AWACS Limburg

De Commissie AWACS Limburg komt op woensdag 26 januari 2022 om 15.00 uur bijeen voor een vergadering. Deze vindt digitaal plaats via MS Teams.

De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister gevraagd en ongevraagd te adviseren over de ernstige (geluids-)hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen. De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidshinder en eventuele andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein. Verder worden er klachtenrapportages besproken. De commissie komt in de regel 4 keer per jaar bijeen.

Agenda

De agenda en de achterliggende documenten worden circa 10 dagen vóór de vergadering geplaatst op de website van de gemeente Beekdaelen. Deze zijn te vinden door achtereenvolgens te kiezen voor het tabblad > Over de gemeente > Bestuur en organisatie > Vergaderingen en besluiten gemeenteraad (en dan doorklikken naar Agenda’s van alle vergaderingen).

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen: provincie (voorzitterschap en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en Beekdaelen (burgemeester, betrokken wethouders, enkele raadsleden en burgerleden), vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis Teveren/Geilenkirchen.

Openbaar
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden, gelet op de restricties in verband met corona, momenteel op digitale wijze plaats. Degenen die als toehoorder aanwezig willen zijn, dienen vooraf een link aan te vragen. Via de link kunnen toehoorders inloggen in de MS Teams-vergadering om deze te volgen. Aanvragen lopen via de secretaris van de commissie, de heer Achten (bereikbaar via hjm.achten@prvlimburg.nl).