Weert (gerealiseerd)


Historie zichtbaar maken

De belangrijkste onderdelen van het plan voor het centrum van Weert waren het versterken van het historische karakter van de stad door te investeren in erfgoedruimten (restauratie/vernieuwing van het stadsmuseum Jacob van Horne) en historie meer zichtbaar te maken in het straatbeeld, zoals het aanlichten van de toren van de Martinuskerk, het plaatsen van een kiosk en markering van een oude waterput. Daarnaast is gewerkt aan onder andere de herinrichting Bassin, Beekstraat en Markt, inclusief vergroening van de binnenstad, verbeteren van fietsenstallingen en parkeergarages, versterken van het winkelgebied in de binnenstad door onder meer de inzet van Streetwise, opwaardering van het Muntcomplex en het instellen van het gevelkwaliteitsfonds.

Centrumstad voor de regio

De gemeente Weert heeft met dit plan haar centrumfunctie versterkt, een fijn leefklimaat nagestreefd en de werkgelegenheid bevorderd.

weert-kaart


Logo gemeente Weert

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.