Weert


Historie zichtbaar maken

De belangrijkste onderdelen van het plan voor de komende periode (2017-2019) zijn het versterken van het historische karakter van de stad door te investeren in erfgoedruimten (restauratie/vernieuwing van het stadsmuseum Jacob van Horne) en historie meer zichtbaar te maken in het straatbeeld, zoals het aanlichten van historische panden, aanleg fontein, plaatsen kiosk en herstel van een oude waterput. Daarnaast wordt gewerkt aan onder andere de herinrichting Bassin, Beekstraat en Markt, inclusief vergroening van de binnenstad, terugbrengen van water in (een deel van) de singel, verbeteren van fietsenstallingen en parkeergarages, versterken van het winkelgebied in de binnenstad, aanpassing van het Muntcomplex en het instellen van het gevelkwaliteitsfonds.

Centrumstad voor de regio

Weert is de eerste gemeente in Midden-Limburg, buiten de vier grote steden, die een convenant sluit met de Provincie Limburg over stedelijke-/centrumontwikkeling. De gemeente Weert wil met het nieuwe plan haar centrumfunctie versterken, een fijn leefklimaat nastreven en de werkgelegenheid bevorderen.

Wethouder Frans van Eersel: “Dat betekent dat een aanbod aan voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, toerisme, kunst en cultuur onmisbaar is. Om een aantrekkelijke centrumgemeente te blijven, investeert Weert in de instandhouding van haar centrumvoorzieningen”.
Gedeputeerde Eric Geurts licht toe: “Een krachtig stadshart is nodig voor de stad om haar agglomeratiekracht te versterken; Weert moet levendig zijn en zowel inwoners als bezoekers iets te bieden hebben.”

Samenwerking

Geurts legt de reden voor de impuls uit: “Wij denken dat het plan ‘Versterking Stadshart Weert’ een positieve ontwikkeling is voor de gemeente. De gemeente is aan zet voor de verlevendiging in de kern.“
In 2019 moeten de werkzaamheden voltooid zijn. Van Eersel: “Dat kan mede dankzij de bijdrage van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) ondernemers en de BIZ vastgoed. Over vijf jaar gerekend dragen zij bijna een miljoen euro bij.”

Zie hoe Weert de historie weer tot leven brengt

Blue Billywig video embed

weert-kaart


Logo gemeente Weert

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.