Roermond (gerealiseerd)


Roermond heeft een ambitieus plan opgesteld om de binnenstad de komende jaren levendig te houden en dè retailstad van Limburg te zijn en te blijven!  Belangrijke onderdelen in het plan zijn de aanpak van winkelleegstand, het zichtbaar maken van monumenten en archeologie en het verbeteren van het verblijfklimaat door investeren in pleinen en openbare ruimte.

Verbindingen

De verbindingen tussen de binnenstad, het ECI-terrein en verschillende musea worden verbeterd, er wordt geïnvesteerd in een poppodium en er komt een bovenregionaal kunst- en cultuurevenement. Ook wordt geïnvesteerd in meer groen in de stad. Het totaalpakket moet Roermond aantrekkelijker maken, ook voor de toeristen.

Knooppunt

Het geld van de provincie wordt door Roermond ook ingezet om de stad verder te ontwikkelen tot regionaal mobiliteitsknooppunt. Met in het hart daarvan het NS-station met busstation en stationsplein die met een voetgangersboulevard uitgebouwd moeten worden tot “aantrekkelijk knooppunt met een gastvrije en uitnodigende uitstraling als entree van de stad”. Daarnaast is de verbinding binnenstad - Designer Outlet en de verbinding binnenstad-water van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Goede bereikbaarheid van de Roermondse binnenstad en haar unieke kwaliteiten zijn daarbij een must!

Kaart Roermond


Logo gemeente Roermond

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.