Peel en Maas


Panningen in Peel en Maas wordt in de regio Noord-Limburg gepositioneerd en getypeerd als één van de drie bovenlokaal verzorgende centra. Dit is vastgelegd in de door alle Noord-Limburgse gemeenten opgestelde en in juli 2017 door de gemeenteraden vastgestelde 'Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg'. Voor centrum Panningen zijn daarin een aantal sterkten en zwakten benoemd. Een aantal sterkten die door de regio wordt gezien is, dat er sprake is van een compact, compleet en comfortabel winkelaanbod met veel zelfstandigen, goede bereikbaarheid, gratis parkeren en een actief centrummanagement. Als zwakten werden benoemd een parkeerverdelingsprobleem, de zwakke parkeerstructuur, onduidelijke winkelroute door ontbreken samenhang. Tussen gemeente en provincie zijn afspraken gemaakt om deze in een aantal projecten aan te pakken.

De projecten betreffen:

  • Herinrichten, verbeteren en vergroten uitstraling van het gebied van gemeentehuis richting winkelcentrum: verbetering parkeerstructuur en toevoegen van nieuwe parkeerplaatsen verdeeld over het centrum en kwaliteitsimpuls groenvoorzieningen
  • Aanpak Winkelleegstand ‘Thuis in Panningen’ (TIP): bestrijding winkelleegstand, maar vooral leegstand voorkomen door onder meer trainingen/workshops voor ondernemers en/of winkelpersoneel, duurzame invulling of transformatie van leegstaande (winkel)panden én jaarlijks 5 starters/ondernemers voor bedrijfsopvolging/’stoppers’ begeleiden.

Peel en Maas Centrum Panningen Inrichtingsplan


Logo gemeente Peel en Maas

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie bespreken welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.