Gulpen-Wittem (gerealiseerd)


Gulpen-Wittem wil met het nieuwe plan zijn centrumfunctie versterken en meer toeristen aantrekken. Met het realiseren van de plannen voor het centrum zijn ruim 30 mensjaren werk gemoeid en zal naar verwachting negen structurele voltijdse banen opleveren.

Door de realisatie van nieuwe projecten gaat de gemeente Gulpen-Wittem de fysieke omgeving (conform het Beeldkwaliteitsplan) opwaarderen en legt zij verbinding met sociale en maatschappelijke initiatieven. Hierdoor blijft Gulpen levendig en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De belangrijkste deelprojecten zijn:

 • het slopen van de bestaande gemeenschapsvoorziening Timpaan en het herontwikkelen van het vrijkomende gebied tot een parkomgeving;
 • de aan- en ombouw van de bestaande Toeristenkerk tot een nieuwe gemeenschapsvoorziening en een centrum voor activiteiten in het sociale domein;
 • het realiseren trappartijen naar de oevers van de Gulp en het weghalen van een deel van de overkluizing, zodat de rivier meer aantrekkelijk en beter benaderbaar is.
 • een nieuwe huisvesting voor de bibliotheek Gulpen-Wittem en het jongerencentrum Galaxy in een vrijgekomen deel van het gemeentehuis;
 • de doorontwikkeling van de Gulpener bierbrouwerij (belevingscentrum en openbreken muren aan de Rosstraat);
 • herontwikkeling van de centrale parkeervoorziening in de kern (Willem Alexanderplein);
 • het realiseren van een unilocatie voortgezet onderwijs in Gulpen (Sophianum).

Kaart Gulpen-Wittem


Logo Gemeente Gulpen-Wittem

Werkwijze

 1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
 2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
 3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
 4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.