Simpelveld


De gemeente Simpelveld wil zich verder ontwikkelen als een regionaal toeristische regio. Met haar plan 'Simpelveld investeert in toerisme en Leefbaarheid' wordt de gemeente, in samenwerking met diverse partners dan ook de komende jaren verder ontwikkeld. Hierbij ligt de nadruk voor de kern Simpelveld op het spoorwegverleden. En voor de kern Bocholtz en omgeving op het Romeins verleden, dat tastbaar en beleefbaar wordt gemaakt, mede door de realisatie van een aantal kunstwerken.

Er wordt onder andere nabij het ZLSM station te Simpelveld een nieuw museum gerealiseerd. En in de kern Bocholtz wordt de openbare ruimte heringericht met o.a. aandacht voor parkeergelegenheden en realisatie van terrassen. Bij de plannen spelen verbindingen een belangrijke rol. Er worden diverse nieuwe wandel- en fietsverbindingen, zoals bijvoorbeeld de Kalkbaan, gerealiseerd.

Zie hoe Simpelveld investeert in toerisme en leefbaarheid

Blue Billywig video embed

Kaart Simpelveld


logo Simpelveld

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.