Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Europa / Kennisgevingen staatssteun

Kennisgevingen staatssteun

Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven. Een voorwaarde voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en (een samenvatting van) de steunmaatregel op haar internetsite bekend moet maken. Hieronder treft u aan informatie over steunmaatregelen die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

 • Steunverlening project Hoeve Broers

  23 maart 2015, pdf, 960kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om op grond van de Nadere subsidieregels restauratie en stimulering herbestemming monumenten 2013 - 2014 een subsidie ad € 238.562,10 te verlenen voor de restauratie en herbestemming van Hoeve Broers.

  Deze hoeve, beschermd als Rijksmonument, is van cultuurhistorische waarde.
  De subsidie wordt verleend voor de restauratie en de herbestemming van hoeve Broers.
  De hoeve gaat deel uitmaken van landgoed Chateau St. Gerlach. In het gebouw worden vergaderfaciliteiten gerealiseerd alsmede een landgoedwinkel.

  De in aanmerking komende kosten van het project bedragen € 954.248,43. De toegekende bijdrage van € 238.562,10 bedraagt daarmee 25% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening voor het project Titan

  16 maart 2015, pdf, 595kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. aan Sappi Netherlands BV een subsidie te verlenen voor het project Titan. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, onder c van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.

  De subsidie is bedoeld om toepassings-onderzoek te doen aan de proeffabriek voor nanocellulose. In de proeffabriek wordt kennis en ervaring opgedaan om een nieuw en energiebesparend proces te ontwikkelen voor nanocellulose, gewonnen uit houtvezels. Nanocellulose is een product met bijzondere materiaal eigenschappen en kent vele toepassingen zoals verpakkingen, touchscreens, auto’s, verf en voedingsmiddelen. Het toepassings-onderzoek gaat plaatsvinden op Brightlands Chemelot campus te Geleen.
  De in aanmerking komende kosten bedragen € 7.915.400,00. De verleende subsidie bedraagt € 1.000.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 12,63 % van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening voor de Stichting het Limburgs Landschap

  13 maart 2015, pdf, 540kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 874.814,00 aan Stichting het Limburgs Landschap voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.

  De subsidie wordt verleend als bijdrage in de exploitatiekosten van Stichting het Limburgs Landschap. Stichting het Limburgs Landschap voert activiteiten uit op het gebied van (natuur)terreinbeheer en natuurherstelprojecten, natuurontwikkeling, beheer van cultuurhistorisch erfgoed en soortenbescherming.
  Stichting het Limburgs Landschap levert daarmee een belangrijke bijdrage aan behoud en herstel van natuurerfgoed en cultureel erfgoed.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van de Stichting Limburgs Landschap bedragen € 7.455.589,00. De verleende subsidie bedraagt € 874.814,00. De subsidie bedraagt daarmee 11,73 % van de in aanmerking komende kosten.
 • Voorgenomen steun voor project Into The Dark Discovery Center Continium (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving Industrion)

  10 maart 2015, pdf, 570kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 280.000,00 aan het Continium voor het project Into the Dark . De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  In het project “Into the dark” wordt het mijnverleden via meerdere multimediale presentaties, die worden getoond in het nieuwe Earth Theater (onderdeel van Stichting Museum voor Industrie en Samenleving) op een nieuwe en vernieuwende manier aan het publiek getoond.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project Into the Dark museum bedragen
  € 782.100,00. De verleende subsidie bedraagt € 280.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 36% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening project Netwerkplaza (Center Court)

  09 maart 2015, pdf, 878kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een incidentele subsidie te verlenen van maximaal € 3.000.000,00 aan Brightlands Chemelot Campus Vastgoed C.V. voor de realisatie van het Netwerkplaza (Center Court) gebouw.

  De Netwerkplaza (Center Court) wordt gerealiseerd op de Chemelot Campus en biedt vergaderaccommodaties, conferentievoorzieningen en restauratieve voorzieningen. Door de accommodaties te realiseren voor startende en MKB-bedrijven en deze bedrijven dicht bij elkaar te huisvesten en zodoende ontmoetingsplaatsen te creëren neemt de kans op innovaties/innovatieve ideeën toe. De eindbegunstigden van de subsidie zijn startende en MKB-bedrijven.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 28 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening project Kasteel Hoosden

  09 maart 2015, pdf, 940kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om op grond van de Nadere subsidieregels restauratie en stimulering herbestemming monumenten 2013 - 2015 een subsidie ad € 449.647,00 te verlenen voor de restauratie en herbestemming van Kasteel Hoosden.

  Dit kasteel, beschermd als Rijksmonument, is van cultuurhistorische waarde.
  Het kasteel bestaat uit een voormalig klooster, een stal- en schuurgebouw in carré opstelling
  en een zeer ruime cour. Het hoofdgebouw is met name van algemeen cultuurhistorisch belang wegens de ouderdom, de geschiedenis en de combinatie van een woon- en een agrarische functie.
  De subsidie wordt verleend voor de restauratie en herbestemming van het kasteel en de bijgebouwen tot een multifunctioneel te gebruiken gebouwenensemble.
  Het voormalig klooster wordt getransformeerd naar onder andere woonhuis en de benedenetage van het woonhuis en de bijgebouwen worden casco gerestaureerd, zodat andere toekomstige functies kunnen worden toegevoegd (bijvoorbeeld om concerten en exposities te kunnen laten plaatsvinden).

  De in aanmerking komende kosten van het project bedragen € 1.777.198,24. De toegekende bijdrage van € 449.647,00 bedraagt daarmee 25% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Voorgenomen steun voor project Out of The Dark Discovery Center Continium (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving Kerkrade)

  09 maart 2015, pdf, 613kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 55.000,00 aan het Continium voor het project Out of the Dark . De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  In het project “Out of the Dark” wordt een nieuwe stimulans gegeven aan de mijnbouwkunstcollectie, die wordt gerestaureerd en op een vernieuwende wijze geëxposeerd samen met de mijnbouwkunstcollectie van DSM en samen met artefacten van hedendaagse kunstenaars.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project Out of the Dark bedragen
  € 266.400,00. De verleende subsidie bedraagt € 55.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 21 % van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening project Bierbrouwerij De Keyzer

  04 maart 2015, pdf, 1MB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om op grond van de Nadere subsidieregels restauratie en stimulering herbestemming monumenten 2013 - 2015 een subsidie ad € 122.637,25 te verlenen voor de restauratie en herbestemming van Bierbrouwerij De Keyzer.

  Deze bierbrouwerij, beschermd als Rijksmonument, is van cultuurhistorische waarde.
  Bierbrouwerij de Keyzer is een voormalige stedelijke ambachtelijke brouwerij met aan de zuidzijde onder andere het kantoor en de bottelarij en met aan de noordzijde onder andere het mouthuis.
  De subsidie wordt verleend voor de restauratie en herbestemming van de bierbrouwerij tot een multifunctioneel te gebruiken gebouwenensemble.
  De voormalige bierbrouwerij wordt getransformeerd naar een museumbrouwerij met ontvangstruimten voor bezoekers. Daarnaast wordt een tweetal appartementen, op respectievelijk de tweede en derde verdieping, gerealiseerd.

  De in aanmerking komende kosten van het project bedragen € 490.549,00. De toegekende bijdrage van € 122.637,25 bedraagt daarmee 25% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening voor het Continium Discovery Center (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving Industrion)

  22 januari 2015, pdf, 1MB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 3.724.713,00 aan het Continium Discovery Center (hierna: Continium) voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Continium leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Continium realiseert ter voorbereiding op de (her-)opening van C-City in Kerkrade in oktober 2015 tijdelijke exposities in de steden Venlo, Aken, Maastricht en Sittard. Het Continium, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 4.815.713,00.
  De verleende subsidie bedraagt € 3.724.713,00. De subsidie bedraagt daarmee 86 % van de in aanmerking komende kosten.
 • Voorgenomen steun inzake herijking bedrijfsstrategieën in de tuinbouw

  07 januari 2015, pdf, 567kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie ad € 50.000,00 te verlenen voor het project “Ondernemersperspectief Koers op de Toekomst”. De ontwikkelingen in de tuinbouw maken het nú noodzakelijk om ondernemers te faciliteren bij het herijken en/of aanpassen van hun bedrijfsstrategie. Zeker in het licht van de actuele economische situatie. Actualisering en aanpassing is nodig om een robuust perspectief op langere termijn te waarborgen voor de ondernemers en voor de tuinbouw als sector. Het project is onderdeel van én speciaal ontwikkeld op basis van het bij het Manifest TuinbouwVersnelling 2014 horende thema 1 “Faciliteren ondernemers bij herijken bedrijfsstrategie (ondernemerskracht)”. De steunintensiteit per advies aan een tuinbouwer bedraagt niet meer dan € 1500 per advies. De steun vindt niet plaats in de vorm van een rechtstreekse betaling aan een tuinbouwer.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 100.000,00. De toegekende subsidie van € 50.000,00 aan de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond bedraagt daarmee 50%. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 22 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014)”.
 • 1.7 Dialoog met betrekking tot bedrijfsontwikkeling

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake dialoog met betrekking tot bedrijfsontwikkeling (paragraaf 1.7 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014).
 • 1.5 Voorgenomen steun inzake herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg (paragraaf 1.5 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 14, 15 en 16 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard PbEU, L193/1 van 1 juli 2014 (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw).
 • 1.3C Voorgenomen steun inzake Samenwerking: Ondernemersgroepen grensverleggende

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake samenwerking ondernemersgroepen grensverleggende projecten (paragraaf 1.3C uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • 1.4A Voorgenomen steun inzake excellent produceren, innovaties in de veehouderij (grensverleggende projecten)

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake excellent produceren, innovaties in de veehouderij (grensverleggende projecten) (paragraaf 1.4A uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 25 en 36 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Algemene Groepsvrijstellingsverordening) en artikel 14 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L193/1 van 1 juli 2014) (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw).
 • 1.3B Voorgenomen steun inzake innovatie-advies: Haalbaarheidsstudie / businessplan t.b.v. innovatieve verdienmodellen

  22 december 2014, pdf, 265kB
  Voorgenomen steun inzake innovatie-advies: haalbaarheidsstudie/businessplan t.b.v. innovatieve verdienmodellen (paragraaf 1.3B uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Gedeputeerde Staten van Limburg zijn voornemens om aan landbouwers of andere bedrijven (zijnde kmo’s) die activiteiten verrichten op het gebied van productie, verwerking of afzet van landbouwproducten subsidie te verlenen voor de kosten van door derden geleverde adviesdiensten voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en/of opstellen van businessplannen op het gebied van innovatie voor projecten die gericht zijn op het door- ontwikkelen en toepassen van kennis gericht op meerwaarde strategie en ontwikkeling van nieuwe concepten, zoals opgenomen in de beleidsnota “Limburgse Land- en tuinbouw Loont”.
  Onder innovatie worden hier vernieuwingen bedoeld die neerslaan in producten, diensten, processen of organisatievormen en betrekking kunnen hebben op o.a. de ontwikkeling van technologie, samenwerking, management, logistiek en marketing.
  Voor subsidie komen in aanmerking kosten van door derden geleverde adviesdiensten voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en/of opstellen van businessplannen op het gebied van innovatie.
  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van
  € 35.000,00 per project. De middelen zijn bedoeld om met behulp van haalbaarheidsonderzoek uiteindelijk van een projectplan naar een businessplan of investeringsplan te komen.
 • 1.3D Voorgenomen steun inzake Samenwerking: Ondernemersgroepen voor toepassing

  22 december 2014, pdf, 265kB
  Voorgenomen steun inzake samenwerking ondernemersgroepen voor toepassing en innovatie in de landbouw (uitrol) (paragraaf 1.3D uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) voor landbouwers onder toepassing van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014). Voor andere ondernemers is de de-minimisverordening van toepassing (Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Europese Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimissteun (PbEU2013, L352/1).
  Gedeputeerde Staten van Limburg zijn voornemens om aan landbouwers of andere bedrijven/ organisaties in samenwerking met landbouwers subsidie te verlenen voor kosten van demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties en kosten in verband met de reis-, verblijfs- en dagvergoedingen van de deelnemers en kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van deelnemers en kosten van door derden geleverde acties op het gebied van demonstraties, voorlichting en kennisdeling.
  Dit om de kennisdoorstroming en samenwerking ten behoeve van innovatie te bevorderen. Het betreft facilitering van ondernemersgroepen met het oog op (versnelling van) de toepassing van innovatie. Nadruk ligt hierbij op nieuwe ontwikkelingen (die verder gaan dan goede landbouwpraktijk en/of wettelijke eisen). De beoogde activiteiten die in aanmerking komen zijn: implementatie van nieuwe innovatieve concepten, demonstratieactiviteiten en advisering voor ondernemersgroepen gericht op innovatietoepassingen, competentieontwikkeling.
  Aan de ondernemersgroep dienen tenminste 10 landbouwers deel te nemen. Maximaal 75% van de subsidiabele kosten zijn subsidiabel tot een maximum van € 10.000,00 per project. Er vindt géén rechtstreekse uitbetaling van de subsidie aan landbouwers plaats.
 • Steunverlening project Service Innovatie MKB Limburg

  22 december 2014, pdf, 529kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen aan NV Industriebank Liof (hierna: Liof) voor het project Service Innovatie MKB Limburg. Het project betreft een pilotprogramma dat praktisch is van aard voor MKB-bedrijven die zo het bestaande portfolio kunnen door ontwikkelen naar competitieve product-servicebundels of vernieuwende diensten. Het pilotprogramma richt zich zowel op “early adopters”, als op bedrijven die zich nog onvoldoende bewust zijn van hun eventuele kansen. De doelstelling van het project is om MKB-bedrijven bewust te maken van de transformatieve kracht van diensteninnovatie en om hen te begeleiden naar nieuwe businessmodellen in hun firma’s. De eindbegunstigden van de subsidie zijn Mkb’ers.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 28 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • 1.6 Voorgenomen steun inzake Communicatie

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake Communicatie (paragraaf 1.6 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014).
 • 1.4B Voorgenomen steun inzake excellent produceren: innovaties in de plantaardige sector

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake excellent produceren, innovaties in de plantaardige sector (grensverleggende projecten) (paragraaf 1.4B uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 25 en 36 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Algemene Groepsvrijstellingsverordening) en artikel 14 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L193/1 van 1 juli 2014) (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw).
 • 1.3A Voorgenomen steun inzake innovatie-advies

  22 december 2014, pdf, 265kB
  Voorgenomen steun inzake innovatie-advies (paragraaf 1.3A uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Gedeputeerde Staten van Limburg zijn voornemens om aan landbouwers of andere bedrijven (zijnde kmo’s) die activiteiten verrichten op het gebied van productie, verwerking of afzet van landbouwproducten subsidie te verlenen voor kosten van door derden geleverde advies- of onderzoeksdiensten. De adviezen of onderzoeksdiensten dienen betrekking te hebben op projecten die gericht zijn op het door- ontwikkelen en toepassen van kennis gericht op meerwaarde strategie of bovenwettelijke milieumaatregelen, zoals opgenomen in de beleidsnota “Limburgse Land- en tuinbouw Loont”.
  Voor subsidie komen projecten in aanmerking die kennis inhuren voor beknopt onderzoek of advies bij het uitwerken van bouwstenen voor en/of het opstellen van een (gedetailleerd) projectplan (doel, aanpak, oplossingsrichting, partners, kosten, planning) voor de uitwerking van innovatieve ideeën.
  Onder innovatie worden hier vernieuwingen bedoeld die neerslaan in producten, diensten, processen of organisatievormen en betrekking kunnen hebben op o.a. de ontwikkeling van technologie, samenwerking, management, logistiek en marketing.
  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van
  € 15.000,00 per project. De middelen zijn bedoeld voor vraaggerichte idee-uitwerking, met andere woorden “van idee naar projectplan”.
 • Steunverlening voor Bonnefantenmuseum

  22 december 2014, pdf, 663kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen aan het Bonnefantenmuseum voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Bonnefantenmuseum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Bonnefantenmuseum is van belang voor het onderwijs (vrijetijdseconomie) en internationale samenwerking.
 • 1.4C Voorgenomen steun inzake excellent produceren: verbeteringen in de veehouderij

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake excellent produceren verbeteringen in de veehouderij (emissies bestaande stallen) (paragraaf 1.4C uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) aan landbouwer in de primaire landbouw onder toepassing van artikel 14 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014).
 • 1.1 Voorgenomen steun inzake wettelijke herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake wettelijke herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst (paragraaf 1.1 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 14 en 15 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014).
 • Steunverlening voor het Limburgs Museum

  18 december 2014, pdf, 591kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 3.991.260,00 aan het Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Limburgs Museum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Limburgs Museum, een provinciaal museum voor de Limburgse geschiedenis, archeologie en volkskunde+ is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.

  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 7.479.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 4.604.257,00. De subsidie bedraagt daarmee 86,69% van de in aanmerking komende kosten.
 • Verhoging steunverlening project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg

  17 december 2014
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om in te stemmen met een verhoging van de verplaatsingssubsidie aan Elite Varkens B.V. die reeds was verleend op grond van de reeds vervallen Subsidieregels Project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg met € 50.000,00. Het projectbetreft de sloop van de agrarische gebouwen en de verplaatsingskosten.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 296.005,35. De totale toegekende subsidie(incl. verhoging) ad. € 189.500,00 bedraagt daarmee 64% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 16 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L193/1, 1 juli 2014).
 • Voorgenomen steun inzake herijking bedrijfsstrategieën in de tuinbouw

  08 december 2014
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie ad € 50.000,00 te verlenen voor het project “Ondernemersperspectief Koers op de Toekomst”. De ontwikkelingen in de tuinbouw maken het nú noodzakelijk om ondernemers te faciliteren bij het herijken en/of aanpassen van hun bedrijfsstrategie. Zeker in het licht van de actuele economische situatie. Actualisering en aanpassing is nodig om een robuust perspectief op langere termijn te waarborgen voor de ondernemers en voor de tuinbouw als sector. Het project is onderdeel van én speciaal ontwikkeld op basis van het bij het Manifest TuinbouwVersnelling 2014 horende thema 1 “Faciliteren ondernemers bij herijken bedrijfsstrategie (ondernemerskracht)”. De steunintensiteit per advies aan een tuinbouwer bedraagt niet meer dan € 1500 per advies. De steun vindt niet plaats in de vorm van een rechtstreekse betaling aan een tuinbouwer.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 100.000,00. De toegekende subsidie van € 50.000,00 aan de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond bedraagt daarmee 50%. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 22 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014)”.
 • Steunverlening project Inalfa Global Competence Center

  05 december 2014, pdf, 617kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.een subsidie ad € 200.000,00 te verlenen ten behoeve van het projectInalfa Global Competence Center. Het project betreft de scholing van nieuwe werknemers. De medewerkers die door Inalfa Roof Systems Group B.V. worden aangenomen, worden gekwalificeerd opgeleid en zijn derhalve breed inzetbaar voor de Limburgse arbeidsmarkt.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 742.500,00. De toegekende subsidie van € 200.000,00 bedraagt daarmee 26,94 % van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Voorgenomen steun voor Limburgse filmproducties

  04 december 2014, pdf, 42kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van de Nadere subsidieregels pilot 'Filmfonds Limburg' op grond van (artikel 54 van)Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  Doelstelling van deze nadere subsidieregels is het mogelijk maken dat films in de provincie Limburg kunnen worden geproduceerd. Onderliggende doelstellingen zijn het stimuleren van de economie (werkgelegenheid), het versterken van de cultuur (talentontwikkeling, artistieke kwaliteit) en het vergroten van de branding (Limburg promotie) van Limburg. De pilot ‘Filmfonds”, die bestaat uit drie projecten, moet uitwijzen of provinciale ondersteuning van filmproducties de gewenste effecten heeft.
 • Beschikking project Complete Control Growing System

  04 december 2014, pdf, 2MB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie van € 800.000,00 te verlenen aan Stichting HAS Hogeschool ten behoeve van het project Complete Control Growing System. Het project betreft een publiek private samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid gericht op het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een (inter)nationaal expertisecentrum op het gebied van daglichtloos telen.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 1.853.684,00. De toegekende bijdrage € 800.000,00 bedraagt daarmee 43,15% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening project Greenex

  21 november 2014, pdf, 593kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.een subsidie ad € 200.000,00 te verlenen aan Nunhems Netherlands BV in verband met de uitbreiding van het groenteveredelingsbedrijf. Het gaat om het zogeheten project Greenex, de bouw van een nieuw kassencomplex van maximaal twintig hectare, dat 200 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. Dit personeel moet opgeleid worden voor de werkzaamheden bij Nunhems.
  Nunhems is al bijna honderd jaar in de provincie Limburg actief. Het behoort tot de meest innovatieve groenteveredelingsbedrijven ter wereld. Bij Nunhems werken nu 550 mensen op het gebied van veredeling, logistiek en verkoop van groentezaden voor de professionele tuinbouw wereldwijd. Het is daarmee een belangrijke werkgever in de regio.
  Het project past precies in de economische agenda van de Provincie Limburg met de ontwikkeling van Greenport Venlo als Europese topregio op het gebied van onder meer land- en tuinbouw en voeding.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 448.985,00. De toegekende subsidie van € 200.000,00 bedraagt daarmee 44,5% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening project Expansie DynaGroup

  11 november 2014, pdf, 552kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.een subsidie ad € 100.000,00 te verlenen aan het project Expansie DynaGroup. Het project betreft de scholing van nieuwe werknemers door gebruik te maken van een incompany opleidingsinstituut. De medewerkers die door DynaGroup BV worden aangenomen, worden gekwalificeerd opgeleid en zijn derhalve breed inzetbaar voor de Limburgse arbeidsmarkt.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 351.460,00. De toegekende subsidie van € 100.000,00 bedraagt daarmee 28,45% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Voorgenomen steun inzake excellent produceren

  26 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake excellent produceren (paragraaf 1.4 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikel 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9 augustus 2008).
 • Voorgenomen steun inzake sociale contracten

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake het opstellen van sociale contracten (paragraaf 1.7 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake innovatie-advies

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake innovatie-advies (paragraaf 1.3 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg (paragraaf 1.5 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake verplaatsen grondgebonden landbouwbedrijven met grondverwerving

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake verplaatsen van grondgebonden landbouwbedrijven met grondverwerving (paragraaf 1.9 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun aan ondernemers die zich in Limburg vestigen of ondernemers die een in Limburg gevestigde onderneming willen uitbreiden

  20 juni 2013
  Stimuleringsregeling (steunregeling) op grond van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikel 87 en 88 van het verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9 augustus 2008).
 • Kennisgeving Grensoverschrijdende cluster stimulering (GCS)

  17 december 2012
  Stimuleringsregeling (steunregeling) op grond van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikel 87 en 88 van het verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9 augustus 2008).
 • Voorgenomen steun voor projecten die een energiebesparing opleveren

  09 oktober 2012
  Een toename van het volume maatregelen voor milieubescherming is in het algemeen belang, aangezien deze activiteiten naar verwachting aanzienlijk tot groei, welvaart en duurzame ontwikkeling kunnen bijdragen. Vandaar dat Gedeputeerde Staten nadere subsidieregels hebben vastgesteld voor projecten die een energiebesparing opleveren, en tevens...
 • Voorgenomen steun inzake verbeteren kennis en innovatie in de landbouw

  20 juni 2012, pdf, 32kB
  Voorgenomen steun inzake verbeteren kennis en innovatie in de landbouw (paragraaf 1.7 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake de uitvoering van de Verklaring van Roermond 2010

  20 juni 2012, pdf, 3kB
  Voorgenomen steun inzake de uitvoering van de Verklaring van Roermond 2010 (paragraaf 1.21 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake ontwikkeling Oogst(verwerkings)machine Ascopi 2

  23 april 2012
 • Steunverlening Atrium Santé Nieuwbouw en Renovatie/Energiebesparende investeringen

  08 juni 2011
 • Voorgenomen steun inzake veldmakelaars groenblauwe diensten

  16 mei 2011
 • Voorgenomen steun inzake project Eiwitrijk

  26 april 2011
 • Beschikking Teboza maart 2011

  03 maart 2011, pdf, 43kB
 • Voorgenomen steun inzake Teboza 25 februari 2011

  03 maart 2011, pdf, 34kB
 • Voorgenomen steun inzake project ‘Ontwikkeling verwerkingsmachines voor asperges’

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun ASG Veehouderij inzake project Kempfarm huisvestingsconcept voor varkens

  20 januari 2011
 • Steunverlening project Eurocat

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake advieskosten project 'Nieuw Gemengd Bedrijf : al doende leert men'

  20 januari 2011
 • Kennisgeving steunmaatregel SAIL 3

  20 januari 2011
 • Beschikking projectsubsidie Haven Stein

  20 januari 2011
 • Steunverlening project 'De creatieve Broedstoof – Ideeënerf '

  20 januari 2011
 • Steunverlening Duurzaam pilotproject 'Aan de Lange Akker' te Vaals

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun Wijnen Paprika’s inzake tweede fase onderzoek geothermische energie

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake pilotproject klimaatconditioneringssysteem met gecombineerde luchtwasser

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake advieskosten geothermisch onderzoek

  20 januari 2011

Uitgelicht


Zoeken