Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Europa / Kennisgevingen staatssteun

Kennisgevingen staatssteun

Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven. Een voorwaarde voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en (een samenvatting van) de steunmaatregel op haar internetsite bekend moet maken. Hieronder treft u aan informatie over steunmaatregelen die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

 • Voorgenomen steun voor het Limburgs Museum

  18 december 2014, pdf, 591kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 3.991.260,00 aan het Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van)Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Limburgs Museum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Limburgs Museum, een provinciaal museum voor de Limburgse geschiedenis, archeologie en volkskunde+ is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 7.479.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 4.604.257,00. De subsidie bedraagt daarmee 86,69% van de in aanmerking komende kosten.
 • Verhoging steunverlening project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg

  17 december 2014
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om in te stemmen met een verhoging van de verplaatsingssubsidie aan Elite Varkens B.V. die reeds was verleend op grond van de reeds vervallen Subsidieregels Project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg met € 50.000,00. Het projectbetreft de sloop van de agrarische gebouwen en de verplaatsingskosten.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 296.005,35. De totale toegekende subsidie(incl. verhoging) ad. € 189.500,00 bedraagt daarmee 64% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 16 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L193/1, 1 juli 2014).
 • Voorgenomen steun inzake herijking bedrijfsstrategieën in de tuinbouw

  08 december 2014
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie ad € 50.000,00 te verlenen voor het project “Ondernemersperspectief Koers op de Toekomst”. De ontwikkelingen in de tuinbouw maken het nú noodzakelijk om ondernemers te faciliteren bij het herijken en/of aanpassen van hun bedrijfsstrategie. Zeker in het licht van de actuele economische situatie. Actualisering en aanpassing is nodig om een robuust perspectief op langere termijn te waarborgen voor de ondernemers en voor de tuinbouw als sector. Het project is onderdeel van én speciaal ontwikkeld op basis van het bij het Manifest TuinbouwVersnelling 2014 horende thema 1 “Faciliteren ondernemers bij herijken bedrijfsstrategie (ondernemerskracht)”. De steunintensiteit per advies aan een tuinbouwer bedraagt niet meer dan € 1500 per advies. De steun vindt niet plaats in de vorm van een rechtstreekse betaling aan een tuinbouwer.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 100.000,00. De toegekende subsidie van € 50.000,00 aan de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond bedraagt daarmee 50%. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 22 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014)”.
 • Steunverlening project Inalfa Global Competence Center

  05 december 2014, pdf, 617kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.een subsidie ad € 200.000,00 te verlenen ten behoeve van het projectInalfa Global Competence Center. Het project betreft de scholing van nieuwe werknemers. De medewerkers die door Inalfa Roof Systems Group B.V. worden aangenomen, worden gekwalificeerd opgeleid en zijn derhalve breed inzetbaar voor de Limburgse arbeidsmarkt.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 742.500,00. De toegekende subsidie van € 200.000,00 bedraagt daarmee 26,94 % van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Voorgenomen steun voor Limburgse filmproducties

  04 december 2014, pdf, 42kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van de Nadere subsidieregels pilot 'Filmfonds Limburg' op grond van (artikel 54 van)Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  Doelstelling van deze nadere subsidieregels is het mogelijk maken dat films in de provincie Limburg kunnen worden geproduceerd. Onderliggende doelstellingen zijn het stimuleren van de economie (werkgelegenheid), het versterken van de cultuur (talentontwikkeling, artistieke kwaliteit) en het vergroten van de branding (Limburg promotie) van Limburg. De pilot ‘Filmfonds”, die bestaat uit drie projecten, moet uitwijzen of provinciale ondersteuning van filmproducties de gewenste effecten heeft.
 • Beschikking project Complete Control Growing System

  04 december 2014, pdf, 2MB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie van € 800.000,00 te verlenen aan Stichting HAS Hogeschool ten behoeve van het project Complete Control Growing System. Het project betreft een publiek private samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid gericht op het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een (inter)nationaal expertisecentrum op het gebied van daglichtloos telen.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 1.853.684,00. De toegekende bijdrage € 800.000,00 bedraagt daarmee 43,15% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening project Greenex

  21 november 2014, pdf, 593kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.een subsidie ad € 200.000,00 te verlenen aan Nunhems Netherlands BV in verband met de uitbreiding van het groenteveredelingsbedrijf. Het gaat om het zogeheten project Greenex, de bouw van een nieuw kassencomplex van maximaal twintig hectare, dat 200 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. Dit personeel moet opgeleid worden voor de werkzaamheden bij Nunhems.
  Nunhems is al bijna honderd jaar in de provincie Limburg actief. Het behoort tot de meest innovatieve groenteveredelingsbedrijven ter wereld. Bij Nunhems werken nu 550 mensen op het gebied van veredeling, logistiek en verkoop van groentezaden voor de professionele tuinbouw wereldwijd. Het is daarmee een belangrijke werkgever in de regio.
  Het project past precies in de economische agenda van de Provincie Limburg met de ontwikkeling van Greenport Venlo als Europese topregio op het gebied van onder meer land- en tuinbouw en voeding.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 448.985,00. De toegekende subsidie van € 200.000,00 bedraagt daarmee 44,5% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening project Expansie DynaGroup

  11 november 2014, pdf, 552kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.een subsidie ad € 100.000,00 te verlenen aan het project Expansie DynaGroup. Het project betreft de scholing van nieuwe werknemers door gebruik te maken van een incompany opleidingsinstituut. De medewerkers die door DynaGroup BV worden aangenomen, worden gekwalificeerd opgeleid en zijn derhalve breed inzetbaar voor de Limburgse arbeidsmarkt.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 351.460,00. De toegekende subsidie van € 100.000,00 bedraagt daarmee 28,45% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Voorgenomen steun inzake excellent produceren

  26 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake excellent produceren (paragraaf 1.4 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikel 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9 augustus 2008).
 • Voorgenomen steun inzake innovatie-advies

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake innovatie-advies (paragraaf 1.3 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake sociale contracten

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake het opstellen van sociale contracten (paragraaf 1.7 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg (paragraaf 1.5 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake verplaatsen grondgebonden landbouwbedrijven met grondverwerving

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake verplaatsen van grondgebonden landbouwbedrijven met grondverwerving (paragraaf 1.9 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun aan ondernemers die zich in Limburg vestigen of ondernemers die een in Limburg gevestigde onderneming willen uitbreiden

  20 juni 2013
  Stimuleringsregeling (steunregeling) op grond van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikel 87 en 88 van het verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9 augustus 2008).
 • Kennisgeving Grensoverschrijdende cluster stimulering (GCS)

  17 december 2012
  Stimuleringsregeling (steunregeling) op grond van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikel 87 en 88 van het verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9 augustus 2008).
 • Voorgenomen steun voor projecten die een energiebesparing opleveren

  09 oktober 2012
  Een toename van het volume maatregelen voor milieubescherming is in het algemeen belang, aangezien deze activiteiten naar verwachting aanzienlijk tot groei, welvaart en duurzame ontwikkeling kunnen bijdragen. Vandaar dat Gedeputeerde Staten nadere subsidieregels hebben vastgesteld voor projecten die een energiebesparing opleveren, en tevens...
 • Voorgenomen steun inzake verbeteren kennis en innovatie in de landbouw

  20 juni 2012, pdf, 32kB
  Voorgenomen steun inzake verbeteren kennis en innovatie in de landbouw (paragraaf 1.7 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake de uitvoering van de Verklaring van Roermond 2010

  20 juni 2012, pdf, 3kB
  Voorgenomen steun inzake de uitvoering van de Verklaring van Roermond 2010 (paragraaf 1.21 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake ontwikkeling Oogst(verwerkings)machine Ascopi 2

  23 april 2012
 • Steunverlening Atrium Santé Nieuwbouw en Renovatie/Energiebesparende investeringen

  08 juni 2011
 • Voorgenomen steun inzake veldmakelaars groenblauwe diensten

  16 mei 2011
 • Voorgenomen steun inzake project Eiwitrijk

  26 april 2011
 • Beschikking Teboza maart 2011

  03 maart 2011, pdf, 43kB
 • Voorgenomen steun inzake Teboza 25 februari 2011

  03 maart 2011, pdf, 34kB
 • Steunverlening project Eurocat

  20 januari 2011
 • Steunverlening project 'De creatieve Broedstoof – Ideeënerf '

  20 januari 2011
 • Steunverlening Duurzaam pilotproject 'Aan de Lange Akker' te Vaals

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake advieskosten project 'Nieuw Gemengd Bedrijf : al doende leert men'

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun Wijnen Paprika’s inzake tweede fase onderzoek geothermische energie

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake pilotproject klimaatconditioneringssysteem met gecombineerde luchtwasser

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake advieskosten geothermisch onderzoek

  20 januari 2011
 • Kennisgeving steunmaatregel SAIL 3

  20 januari 2011
 • Beschikking projectsubsidie Haven Stein

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake project ‘Ontwikkeling verwerkingsmachines voor asperges’

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun ASG Veehouderij inzake project Kempfarm huisvestingsconcept voor varkens

  20 januari 2011

Uitgelicht


Zoeken