Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Europa / Kennisgevingen staatssteun

Kennisgevingen staatssteun

Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven. Een voorwaarde voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en (een samenvatting van) de steunmaatregel op haar internetsite bekend moet maken. Hieronder treft u aan informatie over steunmaatregelen die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

 • Steunverlening voor Chemelot Campus Vastgoed C.V.

  25 april 2016, pdf, 330kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 2.026.249,00 aan Brightlands Chemelot Campus Vastgoed C.V. voor het project Continuering Chemelot Foundation Fund. De doelstelling van het CFF is om potentiële vestigers die een duidelijke fit hebben met de Chemelot Campus sneller te doen besluiten om zich te vestigen op deze campus. Via een huurkorting wordt een mogelijke barrière van relatief hoge huisvestingskosten in een beginfase van een nieuw bedrijf weggenomen en krijgt het bedrijf de gelegenheid de synergievoordelen van de Brightlands Chemelot Campus te ontwikkelen, te ervaren en te valoriseren. Hierdoor ontstaat een win-win effect: een verhoogde slaagkans voor het bedrijf, een beter rendement op investeringen voor investeerders, een verrijking van de Brightlands Chemelot Campus Community en een versnelde arbeidsmarktontwikkeling in Limburg. De eindbegunstigden van de subsidie zijn innovatieve startende ondernemingen (mkb’ers).

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 28 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening voor het Continium Discovery Center (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving) voor het project aanpassing van de organisatie met het oog op doorontwikkeling naar Museumplein Limburg

  01 april 2016, pdf, 396kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht een incidentele projectsubsidie te verlenen van € 50.000,00 aan Stichting museum voor industrie en samenleving voor het project ‘aanpassing organisatie met het oog op doorontwikkeling naar Museumplein Limburg’.

  Een doorontwikkeling van de organisatie is noodzakelijk gelet op het gegeven dat sinds de heropening van Continium in oktober 2015 sprake is van een museumcluster bestaande uit drie te onderscheiden publiekstrekkers, namelijk behalve Continium, ook Cube Design Museum en Columbus Earth Theater. Onderdeel van de verdere doorontwikkeling is een nieuwe structuur waarbij gewerkt wordt met een tweehoofdige directie. Het project betreft het ervaring op doen met een tweehoofdige directie bij Continium als onderdeel van de organisatorische transitie van Continium naar Museumplein Limburg.

  De in aanmerking komende kosten van het project bedragen € 112.000,00. De toegekende bijdrage van € 50.000,00 bedraagt daarmee 44,6% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening Stichting Collegium AD MOSAM

  19 februari 2016, pdf, 451kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 een subsidie te verlenen van maximaal € 72.469,00 aan Stichting Collegium Ad Mosam. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Het project betreft het geven van barokconcerten op hoog artistiek niveau. De focus op de stad en de provincie blijft belangrijk voor de positie van Stichting Collegium AD MOSAM in de regio en vormt de basis voor de nationale en internationale ambities.
  Programmatisch kiest Stichting Collegium AD MOSAM er voor om naast de meer traditionele concertvorm vernieuwende presentaties te ontwikkelen (Carnaval in Venetië, BaroCkfestival, improvisaties met popmusici enz.), verrassende podia te betreden (Poppodium Volt) en samenwerkingsverbanden met jonge musici en andere organisaties aan te gaan.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project bedragen € 207.053,00. De verleende subsidie bedraagt (na afronding) maximaal € 72.469,00. De subsidie bedraagt daarmee 35% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening voor Stichting het Limburgs Landschap

  04 februari 2016, pdf, 255kB
  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg besloten een subsidie te verlenen van € 887.935,00,00 aan Stichting het Limburgs Landschap voor het Jaarplan en begroting 2016. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.

  De subsidie wordt verleend als bijdrage in de exploitatiekosten van Stichting het Limburgs Landschap. Stichting het Limburgs Landschap voert activiteiten uit op het gebied van (natuur)terreinbeheer en natuurherstelprojecten, natuurontwikkeling, beheer van cultuurhistorisch erfgoed en soortenbescherming.
  Stichting het Limburgs Landschap levert daarmee een belangrijke bijdrage aan behoud en herstel van natuurerfgoed en cultureel erfgoed.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van de Stichting Limburgs Landschap bedragen € 15.396.255,00. De verleende subsidie bedraagt € 887.935,00. De subsidie bedraagt daarmee 5,77 % van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening Bonnefantenmuseum

  15 januari 2016, pdf, 434kB
  Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg besloten een subsidie te verlenen aan het Bonnefantenmuseum voor het jaarplan en de begroting van 2016. De subsidie wordt verleend onder toepassing van( artikel 53) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). De in aanmerking komende kosten bedragen € 7.479.000,00. De toegekende bijdrage van € 4.904.069,00 bedraagt daarmee 65,57% van de in aanmerking komende kosten.

  In de periode 2013-2016 zetten de provinciale musea in op publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen en educatieve activiteiten en cross-overs in allerlei vormen. Behalve professionalisering en verruiming van het publieksbereik worden ondernemerschap, een nauwere samenwerking en cross-overs met andere culturele instellingen en vrijetijdseconomie gestimuleerd.
  Een groter publieksbereik, een hechte verankering en samenwerking met de regio zijn, gepaard gaande met een internationale oriëntatie en innovatieve prestaties, ook belangrijke doelstellingen voor het Bonnefantenmuseum.
 • Steunverlening voor het Continium Discovery Center (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving)

  06 januari 2016, pdf, 313kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 3.186.012,00 aan Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (hierna: Continium) voor het Jaarplan en begroting 2016. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Continium leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Continium, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 5.661.765,00. De verleende subsidie bedraagt € 3.186.012,00. De subsidie bedraagt daarmee 56,27% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening voor Stichting Limburgs Museum

  06 januari 2016, pdf, 363kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 4.037.126,00 aan Stichting Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Limburgs Museum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Limburgs Museum, een provinciaal museum voor de Limburgse geschiedenis, archeologie en volkskunde is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 5.027.918,00. De verleende subsidie bedraagt € 4.037.126,00. De subsidie bedraagt daarmee 80,29% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening NV Industriebank LIOF ten behoeve van het project MKB Financieringspoort

  06 januari 2016, pdf, 302kB
  Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen aan NV Industriebank LIOF ten behoeve van het project MKB Financieringspoort. De totale toegekende subsidie bedraagt € 465.455,00.
  Voor MKB bedrijven is het nog steeds moeilijk om financiering voor hun toekomstplannen te verkrijgen. Geconstateerd is dat de kwaliteit van de financieringsaanvragen sterk te wensen overlaat. Dit project ondersteunt het tot stand komen van financieringsaanvragen die aan de gewenste eisen voldoen. Tevens wordt ondersteuning verleend bij het vinden van de juiste financiers. Dit project past daarmee binnen de visie van de Provincie Limburg gericht op de bevordering van de Limburgse Economie.
  De subsidie ad. € 145.000,00 voor de vouchers (50% financiering maar maximaal € 2.500,00, zijnde een bedrag van 58 vouchers x € 2.500,00 = € 145.000,00) wordt verleend onder toepassing van (artikel 18 van ) Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (hierna: de algemene groepsvrijstellingsverordening). De te subsidiëren kosten voor de vouchers passen binnen het gestelde in artikel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. De kosten voor een voucher mogen ingevolge artikel 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening zullen nooit meer dan 50% van de in aanmerking komende kosten bedragen.
 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011


Uitgelicht


Zoeken