Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Europa / Kennisgevingen staatssteun

Kennisgevingen staatssteun

Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven. Een voorwaarde voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en (een samenvatting van) de steunmaatregel op haar internetsite bekend moet maken. Hieronder treft u aan informatie over steunmaatregelen die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

 • Voorgenomen steun Cultuurplan en Subinfrastructuur

  12 november 2015, pdf, 478kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020. Gelet op het feit dat er binnen deze nadere subsidieregels sprake kan zijn van staatssteun, wordt van deze regeling kennis gegeven aan de Europese Commissie op grond van (artikel 54 van)Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Doel van deze nadere subsidieregels is het behouden en versterken van een solide, krachtige en onderling verbonden provinciale culturele basisinfrastructuur.
  Cultuur stimuleert de (talent)ontwikkeling van mensen en zet aan tot creatief en innovatief denken. Kunst en cultuur dragen bij aan de sociale cohesie, economie, aantrekkelijkheid en (Eu)regionale identiteit van Limburg. Cultuur is daardoor van belang voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg.
  De culturele instellingen binnen de provinciale culturele basisinfrastructuur verspreiden hun cultureel aanbod evenwichtig over de provincie Limburg en hebben zich kwalitatief inhoudelijk en zakelijk doorontwikkeld. De culturele instellingen werken aan een sterke verbinding met de samenleving. Binnen deze basisinfrastructuur is plaats voor vernieuwing en diversiteit op basis van de actuele provinciale inhoudelijke beleidsprioriteiten en van de Rijksontwikkelingen. De provinciale culturele basisinfrastructuur profileert Limburg binnen en buiten de provinciegrenzen.
  De Provincie Limburg zal samen met de provinciale culturele basisinfrastructuur de kracht van kunsten cultuur uitdragen.
 • Voorgenomen steun Films

  10 november 2015, pdf, 416kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van de Nadere subsidieregels Film op grond van (artikel 54 van)Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Stimuleren van het produceren van films in de provincie Limburg en het stimuleren van een levendig filmklimaat. Onderliggende doelstellingen zijn het stimuleren van de economie (werkgelegenheid), het versterken van de cultuur (talentontwikkeling, artistieke kwaliteit) en het vergroten van de branding (Limburg promotie) van Nederlands Limburg.
 • Steunverlening project ROCKWOOL Bedrijfsschool

  03 november 2015, pdf, 344kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie ad € 500.000,00 te verlenen ten behoeve van het project ROCKWOOL bedrijfsschool. ROCKWOOL gaat investeren in haar logistieke processen. Cruciaal hierbij is dat de medewerkers goede vakinhoudelijke competenties ontwikkelen.
  Ook andere bedrijven in de regio maken gebruik van de opleidingsmogelijkheden die ROCKWOOL biedt, waardoor voor deze werknemers hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden vergroot.
  De investering van ROCKWOOL draagt bij aan de werkgelegenheidsagenda van de Provincie Limburg. Rockwool wordt door deze subsidiebijdrage nog sterker wordt verankerd in de regio, waardoor de werkgelegenheid behouden blijft. Dit project draagt bij aan een duurzame en structurele werkgelegenheid voor Limburg.
  Dit project levert een bijdrage aan de versterking en ontwikkeling van het Topsectoren beleid op het
  terrein van de Logistiek. ROCKWOOL heeft een internationale reputatie en uitstraling.

  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 1.131.764,00. De toegekende subsidie van € 500.000,00 bedraagt daarmee 44,18% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening Stichting Media Valley

  12 oktober 2015, pdf, 388kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen van € 150.000,00 aan Stichting Media Valley voor het project Media Valley. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 27) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Het project Media Valley wordt gezien als een vernieuwing van het Limburgse medialandschap, een innovatieve bijdrage aan de digitale infrastructuur in de provincie en een 'added value' voor de Limburgse creatieve industrie. Daarnaast wordt zowel financieel als inhoudelijk goed en in triple helix vorm samengewerkt met partners van buiten de provincie- en landsgrenzen. Het initiatief betrekt studenten bij de uitwerking, trekt (werkzoekende) freelancers aan en biedt bedrijven de mogelijkheid om media-gerelateerde business cases en vraagstukken in te dienen. De in aanmerking komende projectkosten voor de toepassing van artikel 27 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening bedragen € 353.999,00 op grond waarvan een subsidie van € 27.500,00 (investeringssteun) en € 122.500 (exploitatiesteun) wordt verleend. De verleende subsidie bedraagt daarmee 50% respectievelijk 40,97% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening project Michael Kors DC project

  01 oktober 2015, pdf, 304kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie ad € 1.000.000,00 te verlenen ten behoeve van het project Michael Kors DC project. Het project betreft de realisatie van de nieuwbouw van een distributiecentrum in Venlo. Er worden 400 nieuwe medewerkers aangesteld, deze worden door Michael Kors (Europe) BV gekwalificeerd opgeleid en zijn derhalve breed inzetbaar voor de Limburgse arbeidsmarkt.

  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 2.000.577,00. De toegekende subsidie van € 1.000.000,00 bedraagt daarmee 49,98% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Limburgs Energie Fonds

  23 september 2015, pdf, 52kB
  De Provincie Limburg is enig aandeelhouder van het LEF dat ten doel heeft het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie en energiebesparing door het verstrekken van leningen en garanties aan en het deelnemen in ondernemingen. Op 10 september 2013 is het Limburgs Energie Fonds (LEF) operationeel geworden.

  De totale fondsomvang bedraagt € 18 miljoen waarvan de helft via marktconforme leningen en garanties en de helft via steun in de vorm van risicokapitaal wordt uitgezet. De steun in de vorm van risicokapitaal is in eerste instantie vormgegeven in overeenstemming met artikel 28 en 29 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EG) Nr. 800/2008) .

  Nu de Algemene Groepsvrijstellingsverordening is gewijzigd kiest het Fonds ervoor het gehele fonds vorm te geven als risicokapitaalfonds onder toepassing van artikel 21 van de gewijzigde Verordening (EU) Nr. 651/2014. Het bestuurs- en investeringsreglement is daarop aangepast (zie bijlage).
 • Steunverlening project Innovatieve adviesdienst COCI

  21 september 2015, pdf, 280kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in 2010 een subsidie van verleend van maximaal € 598.960,00 voor het project Innovatieve adviesdienst COCI aan de Stichting Regiegroep Chemie op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2008 e.v.
  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de verlenging van de projectduur en met het wijzigen van de subsidieontvanger in Brightlands Chemelot Campus B.V.

  Het project COCI heeft als doel het bevorderen van nieuwe bedrijvigheid door jonge, innovatieve bedrijven die binnen de universitaire omgeving een start hebben gemaakt, te begeleiden. Deze start-ups worden door de COCI adviesdienst bijgestaan zowel door het afsluiten van contracten met dienstenleveranciers als het leveren van R&D diensten en zakelijke diensten. De bedoeling is om met behulp van de COCI adviesdienst het ondernemersklimaat op Chemelot te verbeteren en start-ups direct te helpen bij het realiseren van hun ambities. De provinciale bijdrage zal volledig doorvloeien aan de gebruikers van de COCI adviesdienst. De bijdrage per startup tussen de € 15.000,00 en € 30.000,00 bedragen.

  De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 22 voor starters en artikel 28 voor niet-starters van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard , PB EU L187/2, 26 juni 2014 (AGVV). De bijdrage voor starters en niet-starters zal nooit hoger zijn dan het maximaal mogelijke zoals gesteld in artikel 22 en 28 van de AGVV.
 • Steunverlening voor het Continium Discovery Center (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving Industrion)

  09 september 2015, pdf, 219kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg de verleende exploitatiesubsidie van € 3.724.713,00 aan het Continium Discovery Center (hierna: Continium) te verhogen met € 101.000,00 ten behoeve van de PR/Marketing. Deze verhoging komt ten laste van het budget voor Continium van 2016. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Continium leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Continium realiseert ter voorbereiding op de (her-)opening van C-City in Kerkrade in oktober 2015 tijdelijke exposities in de steden Venlo, Aken, Maastricht en Sittard. Het Continium, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.

  De in aanmerking komende kosten van de PR/Marketing bedraagt € 101.000,00.
  De subsidie voor de PR/Marketing bedraagt € 101.000,00 en behelst daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening aan Continium Discovery Center (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving Industrion) voor gezamenlijke marketing Limburgse provinciale musea

  09 september 2015, pdf, 552kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 80.000,00 aan Continium Discovery Center (hierna: Continium) voor de gezamenlijke marketing Limburgse provinciale musea. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De subsidie wordt verleend aan Continium als penvoerder voor het realiseren van een gezamenlijke marketingcampagne van de drie provinciale musea (Continium in Kerkrade, Bonnefantenmuseum in Maastricht en Limburgs Museum in Venlo). De campagne bestaat uit het ontwikkelen van een boodschap/payoff, het ontwikkelen en uitzenden van landelijke tv- en radiospots toegespitst op de exposities en evenementen bij de drie provinciale musea.
  De in aanmerking komende kosten voor de gezamenlijke marketing van de Limburgse provinciale musea bedraagt € 80.000,00. De subsidie van € 80.000,00 bedraagt daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening project Paletti 4.0; ketenpilot sierteelt

  03 augustus 2015, pdf, 978kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie van € 70.000,00 te verlenen aan Coöperatie Paletti Growers U.A. ten behoeve van het project Paletti 4.0; ketenpilot sierteelt. Het project is erop gericht om vanuit een collectief van tuinders een pilotproject op te zetten om de positie van tuinders in de keten te versterken, teneinde daardoor ook klantgerichter te kunnen werken. Deze keteninnovatie zorgt ervoor dat de ondernemers gezamenlijk de markt kunnen benaderen en stelt hen in staat hun producten ook meer te innoveren.

  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 188.000,00. De toegekende bijdrage € 70.000,00 bedraagt daarmee 37,23% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening project Business Intelligence & Smart Services (BISS)

  24 juli 2015, pdf, 1MB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen van € 4.000.000,00 aan de Universiteit Maastricht voor het project Business Intelligence & Smart Services (BISS). De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 27) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Het nieuw op te zetten internationaal georiënteerde BISS draagt middels excellent onderzoek en onderwijs en de intensieve wisselwerking van deze twee componenten met het bedrijfsleven bij aan het ecosysteem van de campus en de toekomst van de financiële, administratieve en informatieve dienstverlening. Voor de ontwikkeling en groei van de Smart Services Campus is de link met onderzoek en kennis van het BISS cruciaal. Het instituut is een unieke samenwerking tussen de kennisinstellingen Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit. Het hart van BISS wordt gevormd door het expertisecentrum waarin voor het merendeel toegepast onderzoek wordt gedaan. Aan de hand van interdisciplinaire expertiseteams waarin naast academici (hoogleraren, lectoren, docenten, PhD's, studenten), ook marktpartijen, overheden en andere partners kunnen participeren wordt onderzoek gedaan in co-creatie met de markt. Ondersteund met de faciliteiten van een datacenter, een datavisualisatielab en innovatieve student venture & open innovatie labs.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project bedragen € 10.656.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 4.000.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 37,53% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening aan SIF Vastgoed BV voor het project SIF

  24 juli 2015, pdf, 651kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen van € 250.000,00 aan SIF Vastgoed BV voor het project SIF. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 17) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en Verordening (EU) Nr. 1407/2013 (de-minimis).

  Het SIF-project zorgt voor het behoud van industrieel erfgoed dat van belang is voor het identiteitsgevoel van de lokale gemeenschap. In de voormalige fabriek wordt vervolgens samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs gefaciliteerd en gestimuleerd om tot innovatie te komen. De totale projectkosten bedragen € 1.169.000,00. De in aanmerking komende projectkosten voor de toepassing van artikel 17 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening bedragen € 1.023.070,00 op grond waarvan een subsidie van € 204.614,00 wordt verleend.
  De verleende subsidie bedraagt daarmee 20% van de in aanmerking komende kosten. Het restant van € 45.386,00 wordt verleend als de-minimissteun.
 • Steunverlening voor project Orlando Concours van Stichting Kamermuziek Limburg

  15 juli 2015, pdf, 797kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 een subsidie te verlenen van € 47.256,00 aan Stichting Kamermuziek Limburg voor het project Orlando Concours. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Het project levert een belangrijke bijdrage aan de promotie van kamermuziek, talentontwikkeling en het culturele profiel van Limburg. Het Orlando Concours voor jonge professionele kamerensembles vormt in combinatie met het Orlando festival een uniek cultureel evenement van internationale betekenis.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project bedragen € 135.017,00. De verleende subsidie bedraagt
  € 47.256,00. De subsidie bedraagt daarmee 35% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening aan Stichting The Notorious IBE

  15 juli 2015, pdf, 791kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 een subsidie te verlenen van € 103.000,00 aan Stichting The Notorious IBE. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Het project betreft een internationaal meerdaags dansfestival dat zich richt op dansstijlen die een oorsprong hebben in of verwantschap hebben met hiphop en urban (straatcultuur).

  De in aanmerking komende projectkosten van het project bedragen € 371.841,00. De verleende subsidie bedraagt
  € 103.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 27,7% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening aan Stichting Jazz Maastricht

  15 juli 2015, pdf, 961kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 een subsidie te verlenen van € 138.000,00 aan Stichting Jazz Maastricht. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Het project ziet onder meer op het bijdragen aan een open en internationaal georiënteerde leefomgeving, stimuleren van crossovers, het in contact brengen met diverse stijlen van jazz en het bijeenbrengen van artiesten met verschillende disciplines uit verschillende landen.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project bedragen € 522.727,00. De verleende subsidie bedraagt
  € 138.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 26,4% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening voor project Cinemaster van Stichting Media Professionals Limburg

  15 juli 2015, pdf, 902kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 een subsidie te verlenen van € 78.225,00 aan Stichting Media Professionals Limburg voor het project Cinemaster. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Cinemaster is een project waarin educatie, coaching, talentontwikkeling, eigen productie, presentatie en verbindingen op audiovisueel gebied centraal staan. De activiteiten zijn gericht op het bieden van een basisinfrastructuur voor audiovisuele talenten en het scheppen va een klimaat waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project bedragen € 223.500,00. De verleende subsidie bedraagt € 78.225,00. De subsidie bedraagt daarmee 35% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening voor het project 3 D Geprint Kunstbot

  15 juni 2015, pdf, 540kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub a, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 107.018,00 aan het Xilloc Medical B.V. voor het project 3D Geprint Kunstbot. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, sub c, van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Doel van het project is om implantaten van “echt” bot te maken met behulp van een 3D printer. Hiervoor gebruikt de 3D printer calcium fosfaat, de voornaamste bouwsteen van menselijk bot. Zo’n implantaat zal in het lichaam langzaam worden vervangen door lichaamseigen bot. Doordat de 3D printer het implantaat laagje voor laagje opbouwt kunnen complexe vormen en gecontroleerde porositeit worden gerealiseerd.
  De in aanmerking komende projectkosten van het project 3D Geprint Kunstbot bedragen € 277.968,00. De verleende subsidie bedraagt € 107.018,00. De subsidie bedraagt daarmee 38,5% van de in aanmerking komende kosten.
 • Proof of Principle fonds

  20 mei 2015, pdf, 324kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van de Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds op grond van (artikel 25 van)Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Doelstelling van deze nadere subsidieregels is het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse industrie en stuwende dienstverlening, in het bijzonder van het MKB. Deze regeling biedt financiële ondersteuning voor het laten doen van haalbaarheidsonderzoeken naar innovatieve ideeën die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid.
 • Steunverlening voor project Programmering Design Museum Cube van Discovery Center Continium (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving Kerkrade)

  09 april 2015, pdf, 1MB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 240.000,00 aan het Continium voor het project Programmering Design Museum Cube. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  In het project programmering Design Museum Cube worden tenminste 8 groepsworkshops gegeven, naast individuele kleinere workshops, worden 10 lezingen georganiseerd, worden tenminste 4 masterclasses door internationale ontwerpers en tenminste 6 masterclasses door regionale ontwerpers georganiseerd, vinden tenminste 3 talkshows plaats over het thema design en wordt een “designer in residence programma” georganiseerd, waarbij een designer maandelijks deel uitmaakt van de programmering.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project programmering Design Museum Cube bedragen € 375.400,00. De verleende subsidie bedraagt € 240.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 64% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening voor het project Inrichting Design Museum Cube van Discovery Center Continium (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving Kerkrade)

  07 april 2015, pdf, 553kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 630.000,00 aan het Continium voor het project Inrichting Design Museum Cube. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  In het project Inrichting Design Museum Cube worden 4 verdiepingen, ieder met een oppervlakte van 270 m2, in het nieuw te bouwen Design Museum Cube ingericht voor het algemene publiek en voor studenten met “Design Labs” en met “Student Labs”. In deze Lab’s wordt de link tussen design, techniek en product inzichtelijk gemaakt rond de thema’s “human needs”, “materials”, “food design” en “health”.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project Inrichting Design Museum Cube bedragen € 1.345.310,00. De verleende subsidie bedraagt € 630.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 47% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening project Hoeve Broers

  23 maart 2015, pdf, 960kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om op grond van de Nadere subsidieregels restauratie en stimulering herbestemming monumenten 2013 - 2014 een subsidie ad € 238.562,10 te verlenen voor de restauratie en herbestemming van Hoeve Broers.

  Deze hoeve, beschermd als Rijksmonument, is van cultuurhistorische waarde.
  De subsidie wordt verleend voor de restauratie en de herbestemming van hoeve Broers.
  De hoeve gaat deel uitmaken van landgoed Chateau St. Gerlach. In het gebouw worden vergaderfaciliteiten gerealiseerd alsmede een landgoedwinkel.

  De in aanmerking komende kosten van het project bedragen € 954.248,43. De toegekende bijdrage van € 238.562,10 bedraagt daarmee 25% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening voor het project Titan

  16 maart 2015, pdf, 595kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. aan Sappi Netherlands BV een subsidie te verlenen voor het project Titan. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, onder c van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.

  De subsidie is bedoeld om toepassings-onderzoek te doen aan de proeffabriek voor nanocellulose. In de proeffabriek wordt kennis en ervaring opgedaan om een nieuw en energiebesparend proces te ontwikkelen voor nanocellulose, gewonnen uit houtvezels. Nanocellulose is een product met bijzondere materiaal eigenschappen en kent vele toepassingen zoals verpakkingen, touchscreens, auto’s, verf en voedingsmiddelen. Het toepassings-onderzoek gaat plaatsvinden op Brightlands Chemelot campus te Geleen.
  De in aanmerking komende kosten bedragen € 7.915.400,00. De verleende subsidie bedraagt € 1.000.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 12,63 % van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening voor de Stichting het Limburgs Landschap

  13 maart 2015, pdf, 540kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 874.814,00 aan Stichting het Limburgs Landschap voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.

  De subsidie wordt verleend als bijdrage in de exploitatiekosten van Stichting het Limburgs Landschap. Stichting het Limburgs Landschap voert activiteiten uit op het gebied van (natuur)terreinbeheer en natuurherstelprojecten, natuurontwikkeling, beheer van cultuurhistorisch erfgoed en soortenbescherming.
  Stichting het Limburgs Landschap levert daarmee een belangrijke bijdrage aan behoud en herstel van natuurerfgoed en cultureel erfgoed.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van de Stichting Limburgs Landschap bedragen € 7.455.589,00. De verleende subsidie bedraagt € 874.814,00. De subsidie bedraagt daarmee 11,73 % van de in aanmerking komende kosten.
 • Voorgenomen steun voor project Into The Dark Discovery Center Continium (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving Industrion)

  10 maart 2015, pdf, 570kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 280.000,00 aan het Continium voor het project Into the Dark . De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  In het project “Into the dark” wordt het mijnverleden via meerdere multimediale presentaties, die worden getoond in het nieuwe Earth Theater (onderdeel van Stichting Museum voor Industrie en Samenleving) op een nieuwe en vernieuwende manier aan het publiek getoond.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project Into the Dark museum bedragen
  € 782.100,00. De verleende subsidie bedraagt € 280.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 36% van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening project Netwerkplaza (Center Court)

  09 maart 2015, pdf, 878kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een incidentele subsidie te verlenen van maximaal € 3.000.000,00 aan Brightlands Chemelot Campus Vastgoed C.V. voor de realisatie van het Netwerkplaza (Center Court) gebouw.

  De Netwerkplaza (Center Court) wordt gerealiseerd op de Chemelot Campus en biedt vergaderaccommodaties, conferentievoorzieningen en restauratieve voorzieningen. Door de accommodaties te realiseren voor startende en MKB-bedrijven en deze bedrijven dicht bij elkaar te huisvesten en zodoende ontmoetingsplaatsen te creëren neemt de kans op innovaties/innovatieve ideeën toe. De eindbegunstigden van de subsidie zijn startende en MKB-bedrijven.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 28 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening project Kasteel Hoosden

  09 maart 2015, pdf, 940kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om op grond van de Nadere subsidieregels restauratie en stimulering herbestemming monumenten 2013 - 2015 een subsidie ad € 449.647,00 te verlenen voor de restauratie en herbestemming van Kasteel Hoosden.

  Dit kasteel, beschermd als Rijksmonument, is van cultuurhistorische waarde.
  Het kasteel bestaat uit een voormalig klooster, een stal- en schuurgebouw in carré opstelling
  en een zeer ruime cour. Het hoofdgebouw is met name van algemeen cultuurhistorisch belang wegens de ouderdom, de geschiedenis en de combinatie van een woon- en een agrarische functie.
  De subsidie wordt verleend voor de restauratie en herbestemming van het kasteel en de bijgebouwen tot een multifunctioneel te gebruiken gebouwenensemble.
  Het voormalig klooster wordt getransformeerd naar onder andere woonhuis en de benedenetage van het woonhuis en de bijgebouwen worden casco gerestaureerd, zodat andere toekomstige functies kunnen worden toegevoegd (bijvoorbeeld om concerten en exposities te kunnen laten plaatsvinden).

  De in aanmerking komende kosten van het project bedragen € 1.777.198,24. De toegekende bijdrage van € 449.647,00 bedraagt daarmee 25% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Voorgenomen steun voor project Out of The Dark Discovery Center Continium (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving Kerkrade)

  09 maart 2015, pdf, 613kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 55.000,00 aan het Continium voor het project Out of the Dark . De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  In het project “Out of the Dark” wordt een nieuwe stimulans gegeven aan de mijnbouwkunstcollectie, die wordt gerestaureerd en op een vernieuwende wijze geëxposeerd samen met de mijnbouwkunstcollectie van DSM en samen met artefacten van hedendaagse kunstenaars.

  De in aanmerking komende projectkosten van het project Out of the Dark bedragen
  € 266.400,00. De verleende subsidie bedraagt € 55.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 21 % van de in aanmerking komende kosten.
 • Steunverlening project Bierbrouwerij De Keyzer

  04 maart 2015, pdf, 1MB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om op grond van de Nadere subsidieregels restauratie en stimulering herbestemming monumenten 2013 - 2015 een subsidie ad € 122.637,25 te verlenen voor de restauratie en herbestemming van Bierbrouwerij De Keyzer.

  Deze bierbrouwerij, beschermd als Rijksmonument, is van cultuurhistorische waarde.
  Bierbrouwerij de Keyzer is een voormalige stedelijke ambachtelijke brouwerij met aan de zuidzijde onder andere het kantoor en de bottelarij en met aan de noordzijde onder andere het mouthuis.
  De subsidie wordt verleend voor de restauratie en herbestemming van de bierbrouwerij tot een multifunctioneel te gebruiken gebouwenensemble.
  De voormalige bierbrouwerij wordt getransformeerd naar een museumbrouwerij met ontvangstruimten voor bezoekers. Daarnaast wordt een tweetal appartementen, op respectievelijk de tweede en derde verdieping, gerealiseerd.

  De in aanmerking komende kosten van het project bedragen € 490.549,00. De toegekende bijdrage van € 122.637,25 bedraagt daarmee 25% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening voor het Continium Discovery Center (Stichting Museum voor Industrie en Samenleving Industrion)

  22 januari 2015, pdf, 1MB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 3.724.713,00 aan het Continium Discovery Center (hierna: Continium) voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Continium leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Continium realiseert ter voorbereiding op de (her-)opening van C-City in Kerkrade in oktober 2015 tijdelijke exposities in de steden Venlo, Aken, Maastricht en Sittard. Het Continium, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.
  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 4.815.713,00.
  De verleende subsidie bedraagt € 3.724.713,00. De subsidie bedraagt daarmee 86 % van de in aanmerking komende kosten.
 • Voorgenomen steun inzake herijking bedrijfsstrategieën in de tuinbouw

  07 januari 2015, pdf, 567kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie ad € 50.000,00 te verlenen voor het project “Ondernemersperspectief Koers op de Toekomst”. De ontwikkelingen in de tuinbouw maken het nú noodzakelijk om ondernemers te faciliteren bij het herijken en/of aanpassen van hun bedrijfsstrategie. Zeker in het licht van de actuele economische situatie. Actualisering en aanpassing is nodig om een robuust perspectief op langere termijn te waarborgen voor de ondernemers en voor de tuinbouw als sector. Het project is onderdeel van én speciaal ontwikkeld op basis van het bij het Manifest TuinbouwVersnelling 2014 horende thema 1 “Faciliteren ondernemers bij herijken bedrijfsstrategie (ondernemerskracht)”. De steunintensiteit per advies aan een tuinbouwer bedraagt niet meer dan € 1500 per advies. De steun vindt niet plaats in de vorm van een rechtstreekse betaling aan een tuinbouwer.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 100.000,00. De toegekende subsidie van € 50.000,00 aan de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond bedraagt daarmee 50%. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 22 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014)”.
 • 1.4B Voorgenomen steun inzake excellent produceren: innovaties in de plantaardige sector

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake excellent produceren, innovaties in de plantaardige sector (grensverleggende projecten) (paragraaf 1.4B uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 25 en 36 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Algemene Groepsvrijstellingsverordening) en artikel 14 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L193/1 van 1 juli 2014) (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw).
 • 1.4C Voorgenomen steun inzake excellent produceren: verbeteringen in de veehouderij

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake excellent produceren verbeteringen in de veehouderij (emissies bestaande stallen) (paragraaf 1.4C uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) aan landbouwer in de primaire landbouw onder toepassing van artikel 14 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014).
 • 1.1 Voorgenomen steun inzake wettelijke herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake wettelijke herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst (paragraaf 1.1 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 14 en 15 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014).
 • 1.5 Voorgenomen steun inzake herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg (paragraaf 1.5 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 14, 15 en 16 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard PbEU, L193/1 van 1 juli 2014 (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw).
 • 1.3C Voorgenomen steun inzake Samenwerking: Ondernemersgroepen grensverleggende

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake samenwerking ondernemersgroepen grensverleggende projecten (paragraaf 1.3C uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • 1.4A Voorgenomen steun inzake excellent produceren, innovaties in de veehouderij (grensverleggende projecten)

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake excellent produceren, innovaties in de veehouderij (grensverleggende projecten) (paragraaf 1.4A uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 25 en 36 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Algemene Groepsvrijstellingsverordening) en artikel 14 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L193/1 van 1 juli 2014) (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw).
 • 1.7 Dialoog met betrekking tot bedrijfsontwikkeling

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake dialoog met betrekking tot bedrijfsontwikkeling (paragraaf 1.7 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014).
 • 1.6 Voorgenomen steun inzake Communicatie

  22 december 2014
  Voorgenomen steun inzake Communicatie (paragraaf 1.6 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014).
 • Steunverlening project Service Innovatie MKB Limburg

  22 december 2014, pdf, 529kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen aan NV Industriebank Liof (hierna: Liof) voor het project Service Innovatie MKB Limburg. Het project betreft een pilotprogramma dat praktisch is van aard voor MKB-bedrijven die zo het bestaande portfolio kunnen door ontwikkelen naar competitieve product-servicebundels of vernieuwende diensten. Het pilotprogramma richt zich zowel op “early adopters”, als op bedrijven die zich nog onvoldoende bewust zijn van hun eventuele kansen. De doelstelling van het project is om MKB-bedrijven bewust te maken van de transformatieve kracht van diensteninnovatie en om hen te begeleiden naar nieuwe businessmodellen in hun firma’s. De eindbegunstigden van de subsidie zijn Mkb’ers.

  De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 28 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • 1.3D Voorgenomen steun inzake Samenwerking: Ondernemersgroepen voor toepassing

  22 december 2014, pdf, 265kB
  Voorgenomen steun inzake samenwerking ondernemersgroepen voor toepassing en innovatie in de landbouw (uitrol) (paragraaf 1.3D uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) voor landbouwers onder toepassing van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014). Voor andere ondernemers is de de-minimisverordening van toepassing (Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Europese Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimissteun (PbEU2013, L352/1).
  Gedeputeerde Staten van Limburg zijn voornemens om aan landbouwers of andere bedrijven/ organisaties in samenwerking met landbouwers subsidie te verlenen voor kosten van demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties en kosten in verband met de reis-, verblijfs- en dagvergoedingen van de deelnemers en kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van deelnemers en kosten van door derden geleverde acties op het gebied van demonstraties, voorlichting en kennisdeling.
  Dit om de kennisdoorstroming en samenwerking ten behoeve van innovatie te bevorderen. Het betreft facilitering van ondernemersgroepen met het oog op (versnelling van) de toepassing van innovatie. Nadruk ligt hierbij op nieuwe ontwikkelingen (die verder gaan dan goede landbouwpraktijk en/of wettelijke eisen). De beoogde activiteiten die in aanmerking komen zijn: implementatie van nieuwe innovatieve concepten, demonstratieactiviteiten en advisering voor ondernemersgroepen gericht op innovatietoepassingen, competentieontwikkeling.
  Aan de ondernemersgroep dienen tenminste 10 landbouwers deel te nemen. Maximaal 75% van de subsidiabele kosten zijn subsidiabel tot een maximum van € 10.000,00 per project. Er vindt géén rechtstreekse uitbetaling van de subsidie aan landbouwers plaats.
 • Steunverlening voor Bonnefantenmuseum

  22 december 2014, pdf, 663kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen aan het Bonnefantenmuseum voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Bonnefantenmuseum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Bonnefantenmuseum is van belang voor het onderwijs (vrijetijdseconomie) en internationale samenwerking.
 • 1.3A Voorgenomen steun inzake innovatie-advies

  22 december 2014, pdf, 265kB
  Voorgenomen steun inzake innovatie-advies (paragraaf 1.3A uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Gedeputeerde Staten van Limburg zijn voornemens om aan landbouwers of andere bedrijven (zijnde kmo’s) die activiteiten verrichten op het gebied van productie, verwerking of afzet van landbouwproducten subsidie te verlenen voor kosten van door derden geleverde advies- of onderzoeksdiensten. De adviezen of onderzoeksdiensten dienen betrekking te hebben op projecten die gericht zijn op het door- ontwikkelen en toepassen van kennis gericht op meerwaarde strategie of bovenwettelijke milieumaatregelen, zoals opgenomen in de beleidsnota “Limburgse Land- en tuinbouw Loont”.
  Voor subsidie komen projecten in aanmerking die kennis inhuren voor beknopt onderzoek of advies bij het uitwerken van bouwstenen voor en/of het opstellen van een (gedetailleerd) projectplan (doel, aanpak, oplossingsrichting, partners, kosten, planning) voor de uitwerking van innovatieve ideeën.
  Onder innovatie worden hier vernieuwingen bedoeld die neerslaan in producten, diensten, processen of organisatievormen en betrekking kunnen hebben op o.a. de ontwikkeling van technologie, samenwerking, management, logistiek en marketing.
  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van
  € 15.000,00 per project. De middelen zijn bedoeld voor vraaggerichte idee-uitwerking, met andere woorden “van idee naar projectplan”.
 • 1.3B Voorgenomen steun inzake innovatie-advies: Haalbaarheidsstudie / businessplan t.b.v. innovatieve verdienmodellen

  22 december 2014, pdf, 265kB
  Voorgenomen steun inzake innovatie-advies: haalbaarheidsstudie/businessplan t.b.v. innovatieve verdienmodellen (paragraaf 1.3B uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.) onder toepassing van artikel 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  Gedeputeerde Staten van Limburg zijn voornemens om aan landbouwers of andere bedrijven (zijnde kmo’s) die activiteiten verrichten op het gebied van productie, verwerking of afzet van landbouwproducten subsidie te verlenen voor de kosten van door derden geleverde adviesdiensten voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en/of opstellen van businessplannen op het gebied van innovatie voor projecten die gericht zijn op het door- ontwikkelen en toepassen van kennis gericht op meerwaarde strategie en ontwikkeling van nieuwe concepten, zoals opgenomen in de beleidsnota “Limburgse Land- en tuinbouw Loont”.
  Onder innovatie worden hier vernieuwingen bedoeld die neerslaan in producten, diensten, processen of organisatievormen en betrekking kunnen hebben op o.a. de ontwikkeling van technologie, samenwerking, management, logistiek en marketing.
  Voor subsidie komen in aanmerking kosten van door derden geleverde adviesdiensten voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en/of opstellen van businessplannen op het gebied van innovatie.
  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van
  € 35.000,00 per project. De middelen zijn bedoeld om met behulp van haalbaarheidsonderzoek uiteindelijk van een projectplan naar een businessplan of investeringsplan te komen.
 • Steunverlening voor het Limburgs Museum

  18 december 2014, pdf, 591kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg een subsidie te verlenen van € 3.991.260,00 aan het Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2015. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

  De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Limburgs Museum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Limburgs Museum, een provinciaal museum voor de Limburgse geschiedenis, archeologie en volkskunde+ is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.

  De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 7.479.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 4.604.257,00. De subsidie bedraagt daarmee 86,69% van de in aanmerking komende kosten.
 • Verhoging steunverlening project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg

  17 december 2014
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om in te stemmen met een verhoging van de verplaatsingssubsidie aan Elite Varkens B.V. die reeds was verleend op grond van de reeds vervallen Subsidieregels Project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg met € 50.000,00. Het projectbetreft de sloop van de agrarische gebouwen en de verplaatsingskosten.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 296.005,35. De totale toegekende subsidie(incl. verhoging) ad. € 189.500,00 bedraagt daarmee 64% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 16 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L193/1, 1 juli 2014).
 • Voorgenomen steun inzake herijking bedrijfsstrategieën in de tuinbouw

  08 december 2014
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie ad € 50.000,00 te verlenen voor het project “Ondernemersperspectief Koers op de Toekomst”. De ontwikkelingen in de tuinbouw maken het nú noodzakelijk om ondernemers te faciliteren bij het herijken en/of aanpassen van hun bedrijfsstrategie. Zeker in het licht van de actuele economische situatie. Actualisering en aanpassing is nodig om een robuust perspectief op langere termijn te waarborgen voor de ondernemers en voor de tuinbouw als sector. Het project is onderdeel van én speciaal ontwikkeld op basis van het bij het Manifest TuinbouwVersnelling 2014 horende thema 1 “Faciliteren ondernemers bij herijken bedrijfsstrategie (ondernemerskracht)”. De steunintensiteit per advies aan een tuinbouwer bedraagt niet meer dan € 1500 per advies. De steun vindt niet plaats in de vorm van een rechtstreekse betaling aan een tuinbouwer.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 100.000,00. De toegekende subsidie van € 50.000,00 aan de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond bedraagt daarmee 50%. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 22 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: Vrijstellingsverordening Landbouw PbEU, L193/1 van 1 juli 2014)”.
 • Steunverlening project Inalfa Global Competence Center

  05 december 2014, pdf, 617kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.een subsidie ad € 200.000,00 te verlenen ten behoeve van het projectInalfa Global Competence Center. Het project betreft de scholing van nieuwe werknemers. De medewerkers die door Inalfa Roof Systems Group B.V. worden aangenomen, worden gekwalificeerd opgeleid en zijn derhalve breed inzetbaar voor de Limburgse arbeidsmarkt.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 742.500,00. De toegekende subsidie van € 200.000,00 bedraagt daarmee 26,94 % van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Voorgenomen steun voor Limburgse filmproducties

  04 december 2014, pdf, 42kB
  Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van de Nadere subsidieregels pilot 'Filmfonds Limburg' op grond van (artikel 54 van)Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
  Doelstelling van deze nadere subsidieregels is het mogelijk maken dat films in de provincie Limburg kunnen worden geproduceerd. Onderliggende doelstellingen zijn het stimuleren van de economie (werkgelegenheid), het versterken van de cultuur (talentontwikkeling, artistieke kwaliteit) en het vergroten van de branding (Limburg promotie) van Limburg. De pilot ‘Filmfonds”, die bestaat uit drie projecten, moet uitwijzen of provinciale ondersteuning van filmproducties de gewenste effecten heeft.
 • Beschikking project Complete Control Growing System

  04 december 2014, pdf, 2MB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie van € 800.000,00 te verlenen aan Stichting HAS Hogeschool ten behoeve van het project Complete Control Growing System. Het project betreft een publiek private samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid gericht op het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een (inter)nationaal expertisecentrum op het gebied van daglichtloos telen.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 1.853.684,00. De toegekende bijdrage € 800.000,00 bedraagt daarmee 43,15% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening project Greenex

  21 november 2014, pdf, 593kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.een subsidie ad € 200.000,00 te verlenen aan Nunhems Netherlands BV in verband met de uitbreiding van het groenteveredelingsbedrijf. Het gaat om het zogeheten project Greenex, de bouw van een nieuw kassencomplex van maximaal twintig hectare, dat 200 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. Dit personeel moet opgeleid worden voor de werkzaamheden bij Nunhems.
  Nunhems is al bijna honderd jaar in de provincie Limburg actief. Het behoort tot de meest innovatieve groenteveredelingsbedrijven ter wereld. Bij Nunhems werken nu 550 mensen op het gebied van veredeling, logistiek en verkoop van groentezaden voor de professionele tuinbouw wereldwijd. Het is daarmee een belangrijke werkgever in de regio.
  Het project past precies in de economische agenda van de Provincie Limburg met de ontwikkeling van Greenport Venlo als Europese topregio op het gebied van onder meer land- en tuinbouw en voeding.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 448.985,00. De toegekende subsidie van € 200.000,00 bedraagt daarmee 44,5% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Steunverlening project Expansie DynaGroup

  11 november 2014, pdf, 552kB
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten op grond van de Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.een subsidie ad € 100.000,00 te verlenen aan het project Expansie DynaGroup. Het project betreft de scholing van nieuwe werknemers door gebruik te maken van een incompany opleidingsinstituut. De medewerkers die door DynaGroup BV worden aangenomen, worden gekwalificeerd opgeleid en zijn derhalve breed inzetbaar voor de Limburgse arbeidsmarkt.
  De in aanmerking nemende kosten van het project bedragen € 351.460,00. De toegekende subsidie van € 100.000,00 bedraagt daarmee 28,45% van de in aanmerking komende kosten. De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
 • Voorgenomen steun inzake excellent produceren

  26 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake excellent produceren (paragraaf 1.4 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikel 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9 augustus 2008).
 • Voorgenomen steun inzake herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg (paragraaf 1.5 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake sociale contracten

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake het opstellen van sociale contracten (paragraaf 1.7 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake innovatie-advies

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake innovatie-advies (paragraaf 1.3 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake verplaatsen grondgebonden landbouwbedrijven met grondverwerving

  04 juli 2013
  Voorgenomen steun inzake verplaatsen van grondgebonden landbouwbedrijven met grondverwerving (paragraaf 1.9 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun aan ondernemers die zich in Limburg vestigen of ondernemers die een in Limburg gevestigde onderneming willen uitbreiden

  20 juni 2013
  Stimuleringsregeling (steunregeling) op grond van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikel 87 en 88 van het verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9 augustus 2008).
 • Kennisgeving Grensoverschrijdende cluster stimulering (GCS)

  17 december 2012
  Stimuleringsregeling (steunregeling) op grond van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikel 87 en 88 van het verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PB L 214 van 9 augustus 2008).
 • Voorgenomen steun voor projecten die een energiebesparing opleveren

  09 oktober 2012
  Een toename van het volume maatregelen voor milieubescherming is in het algemeen belang, aangezien deze activiteiten naar verwachting aanzienlijk tot groei, welvaart en duurzame ontwikkeling kunnen bijdragen. Vandaar dat Gedeputeerde Staten nadere subsidieregels hebben vastgesteld voor projecten die een energiebesparing opleveren, en tevens...
 • Voorgenomen steun inzake verbeteren kennis en innovatie in de landbouw

  20 juni 2012, pdf, 32kB
  Voorgenomen steun inzake verbeteren kennis en innovatie in de landbouw (paragraaf 1.7 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake de uitvoering van de Verklaring van Roermond 2010

  20 juni 2012, pdf, 3kB
  Voorgenomen steun inzake de uitvoering van de Verklaring van Roermond 2010 (paragraaf 1.21 uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg) onder toepassing van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
 • Voorgenomen steun inzake ontwikkeling Oogst(verwerkings)machine Ascopi 2

  23 april 2012
 • Steunverlening Atrium Santé Nieuwbouw en Renovatie/Energiebesparende investeringen

  08 juni 2011
 • Voorgenomen steun inzake veldmakelaars groenblauwe diensten

  16 mei 2011
 • Voorgenomen steun inzake project Eiwitrijk

  26 april 2011
 • Voorgenomen steun inzake Teboza 25 februari 2011

  03 maart 2011, pdf, 34kB
 • Beschikking Teboza maart 2011

  03 maart 2011, pdf, 43kB
 • Steunverlening Duurzaam pilotproject 'Aan de Lange Akker' te Vaals

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake pilotproject klimaatconditioneringssysteem met gecombineerde luchtwasser

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake advieskosten geothermisch onderzoek

  20 januari 2011
 • Kennisgeving steunmaatregel SAIL 3

  20 januari 2011
 • Beschikking projectsubsidie Haven Stein

  20 januari 2011
 • Steunverlening project 'De creatieve Broedstoof – Ideeënerf '

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake project ‘Ontwikkeling verwerkingsmachines voor asperges’

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun ASG Veehouderij inzake project Kempfarm huisvestingsconcept voor varkens

  20 januari 2011
 • Steunverlening project Eurocat

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun inzake advieskosten project 'Nieuw Gemengd Bedrijf : al doende leert men'

  20 januari 2011
 • Voorgenomen steun Wijnen Paprika’s inzake tweede fase onderzoek geothermische energie

  20 januari 2011

Uitgelicht


Zoeken