Steunverlening voor Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij exploitatie 2023


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij een exploitatiesubsidie te verlenen van in totaal maximaal € 249.000,00 voor het jaar 2023.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Op 12 december 2013 is er tussen de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) en de Provincie Limburg een Samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst regelt de verantwoordelijkheden tussen partijen waarbij de Provincie eigenaar is van de spoorweginfrastructuur en verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, en ZLSM zorg draagt voor de exploitatie en het dagelijks beheer van de museumspoorlijn. Op 31 oktober 2014 is een Gebruikersovereenkomst gesloten.
ZLSM zorgt voor het behoud en beheer van Limburgs industrieel erfgoed door het verzorgen van een toeristische treindienstregeling, met historisch spoorwegmaterieel over het tracé Schin op Geul, Vetschau (Duitsland) en de hieraan verbonden aftakking Simpelveld- Kerkrade. ZLSM is een vrijwilligersorganisatie met ca. 275 vrijwilligers. Zij biedt tevens werkervaringsplekken, stageplaatsen en activiteiten voor taakgestraften aan.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2023 van Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij bedragen € 501.800,00. De totale verleende subsidie voor 2023 bedraagt € 249.000,00 zijnde 49,6% van de in aanmerking komende kosten.