Steunverlening voor Staatsbosbeheer project Uitvoeren maatregelen inzake reservegelden gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023


Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Staatsbosbeheer een subsidie te verlenen voor het verrichten van gebiedsgerichte maatregelen in het kader van de reservegelden programma Natuur 2021-2023.

De maatregelen worden uitgevoerd ten behoeve van Limburgse Natura-2000 gebieden Boschhuizenbergen, Mariapeel, Maasduinen, Sarven en de Banen, Meinweg en Swalmdal en dragen aantoonbaar bij aan de verbetering van de abiotische omstandigheden, kwaliteit en uitbreiding van het areaal van de natuurlijke habitattypen in de voornoemde Natura2000 gebieden. De volgende habitattypen/soorten worden verbeterd met de uitvoering van de maatregelen als bedoeld in het activiteitenplan:

  • H3130 Zwak gebufferde vennen
  • H4010 Vochtige heiden
  • H4030 Droge Heiden
  • H6410 Blauwgraslanden
  • Lg09 Droog Struisgrasland

De te subsidiëren kosten passen binnen het gestelde in artikel 53 van de AGVV. De inzet richt zich op maatregelen op en rond (met een positief effect op) gronden die door Gedeputeerde Staten zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening Limburg 2021 als Natuurnetwerk Limburg dan wel de uit te voeren maatregelen dragen bij aan de habitattypen die zijn gelegen in het Natuurnetwerk Limburg welke kwalificeren als natuurerfgoed in de zin van artikel 53 AGVV. De provinciale subsidie bedraagt maximaal € 1.033.271,72 hetgeen overeenkomt met 100% van de totale in aanmerking komende kosten en past binnen het maximaal toegestane steunpercentage op grond van artikel 53 AGVV (100%).