Steunverlening voor Stichting Opera Zuid jaarplan 2024


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Stichting Opera Zuid voor het jaarplan 2024 een subsidie te verlenen van maximaal € 443.789,00 voor het jaar 2024.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De activiteiten sluiten aan bij de bepalingen ten aanzien van de provinciale culturele basisinfrastructuur zoals bepaald in het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 "Veerkracht van Cultuur" en het Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2024-2027 – Cultuur en Erfgoed voor iedereen. Hierbij is belangrijk de aandacht voor de toegankelijkheid van, communicatie met en faciliteiten voor specifieke doelgroepen, dit mede met het oog op (het bereiken van) nieuw publiek. Daarnaast wordt het belang onderschreven van bijzondere aandacht voor groepen die minder (snel) met cultuur in aanraking komen, cultuureducatie en/of talentontwikkeling, samenwerking met andere culturele instellingen en creatieve partners, samenwerking met andere sectoren en bijzondere artistieke relevantie.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2024 van Stichting Opera Zuid bedragen € 3.090.000,00. De totale verleende subsidie voor 2024 bedraagt € 443.789,00 zijnde 14,36% van de in aanmerking komende kosten.