Steunverlening voor Stichting Oxygen project Delusion 2.0


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Stichting Oxygen voor het project Delusion 2.0 een subsidie te verlenen van maximaal € 50.000,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het project draagt bij aan de ontwikkeling van het Limburgse cultuurlandschap. Binnen de productie van deze voorstelling wordt gewerkt met een geheel vrouwelijke cast, hetgeen anders is dan gebruikelijk binnen hip hop dans. Het project is daarmee vernieuwend en draagt bij aan inclusie binnen de sector. De voorstelling beoogt een breed, divers en gevarieerd publiek te bereiken (jong en oud, en van verschillende culturele achtergronden). Waar hip hop dans veelal in ongeorganiseerde vorm tot stand komt en te zien is, zorgt het presenteren hiervan in de "traditionele" theaters dat nieuw publiek kan kennismaken met deze kunstvorm. Er is sprake van een uitstraling van het project in beide cultuurregio's in Limburg, o.a. vanwege speelplekken en/of samenwerking met diverse Limburgse theaters.

De in aanmerking komende kosten van het project Delusion 2.0 bedragen € 444.930,00. De totale verleende subsidie voor het project Delusion 2.0 bedraagt maximaal € 50.000,00, zijnde 11,24% van de in aanmerking komende kosten.