Steunverlening voor Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum) jaarplan 2024


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Stichting Provinciaal Museum Limburg, het Bonnefantenmuseum, voor het jaarplan 2024 een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 6.341.506,00 voor het jaar 2024. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Limburg is trots op haar cultureel erfgoed en kunstschatten. lnwoners en bezoekers kunnen deze zien en beleven in onze drie provinciale musea, te weten: het Bonnefantenmuseum in Maastricht, het
Limburgs Museum in Venlo en het Discovery Museum in Kerkrade. Samen vormen deze instellingen een belangrijk onderdeel van ons cultureel ecosysteem. Wij streven naar florerende musea die, ieder
vanuit hun eigen signatuur, de basis op orde hebben en klaar zijn voor de toekomst. Daarbij hoort dat de bedrijfsvoering op orde is, maar ook dat zij aansluiten bij de maatschappelijke opgaven in de
samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze musea toegankelijk zijn voor alle inwoners van Limburg.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2024 van Stichting Provinciaal Museum Limburg bedragen € 10.252.365,00. De totale verleende subsidie voor 2024 bedraagt € 6.341.506,00 zijnde 61,85% van de in aanmerking komende kosten.