Steunverlening voor Stichting Discovery Museum project Einstein Telescope Experience & Education Centre


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Stichting Discovery Museum voor het project Einstein Telescope Experience & Education Centre een subsidie te verlenen van maximaal € 90.000,00.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het project Einstein Telescope Experience & Education Centre (ETEC) zal een belangrijke bijdrage geven aan het versterken van het curriculum van de natuurwetenschappen in het middelbaar onderwijs en aan het verder ontwikkelen van de vakdocenten op dat vlak. Dat is van belang om de exacte vakken aantrekkelijk te houden en vanuit de regio potentieel te ontwikkelen voor de banen die straks gelieerd zijn aan de Einstein Telescope. Ook zien wij een kans in de positionering van de Einstein Telescope als onderdeel van de Brightlandsregio. Hierdoor wordt het Brightlandsmerk verder versterkt en wordt het vestigingsklimaat aantrekkelijker. Daarnaast zijn de ruimtes van ETEC straks een plek om gasten te ontvangen en de Einstein Telescope naar buiten toe te profileren, zowel ter plekke als via allerlei vormen van digitale media.
ETEC is van belang voor het Project Einstein Telescope, dat is opgenomen in het provinciaal Coalitieakkoord onder hoofdstuk 4, Werken aan een toekomstbestendige economie. Specifiek kan daarmee ook een impuls gegeven worden aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van techniekonderwijs en een goede doorstroom van scholieren richting faculteiten voor bètawetenschappen'.

De in aanmerking komende kosten van het project Einstein Telescope Experience & Education Centre bedragen € 530.000,00. De totale verleende subsidie voor het project Einstein Telescope Experience & Education Centre bedraagt maximaal € 90.000,00, zijnde 16,98% van de in aanmerking komende kosten.