Steunverlening voor Stichting het Limburgs Landschap omvorming manegelocatie Weerterbos


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Stichting het Limburgs Landschap een subsidie te verlenen van maximaal € 556.321,59 voor het project omvorming manegelocatie Weerterbos.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). Doel is het omvorming van een bestaande manegelocatie naar nieuwe natuur door het aankopen, amoveren van de locatie, de functie te wijzigen naar en het gebied in te richten als nieuwe natuur en daarmee verzekeren dat de bestaande activiteit die verantwoordelijk is voor uitstoot van stikstof wordt beëindigd en gelijktijdig wordt uitgesloten dat er in de toekomst activiteiten zullen plaatsvinden waarbij directe stikstofneerslag op het naastgelegen N2000-gebied aan de orde is.

De in aanmerking komende kosten bedragen € 556,321,59. De totale verleende subsidie voor het project bedraagt € 556.321,59 zijnde 100% van de in aanmerking komende kosten.