Subsidie Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027


Om het nemen van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid te stimuleren zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld. Het doel van de regeling is het ondersteunen van projecten die erop gericht zijn om zoetwatermaatregelen te treffen en uit te voeren met als doel om water te conserveren, de grondwatervoorraad aan te vullen, de watervraag te verminderen en/ of het grondgebruik aan te passen. Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan het realiseren van een robuust, klimaatbestendig bodem- en watersysteem, conform het door de Provincie Limburg vastgestelde waterbeleid (Provinciaal Waterprogramma Limburg 2022-2027).

Voor wie

 1. Waterschap Limburg;
 2. De Nederlands Limburgse Gemeenten;
 3. overige partijen, zijnde;
  3.1. Waterleiding Maatschappij Limburg;
  3.2. Limburgse Land- en Tuinbouw Bond;
  3.3. Natuurmonumenten;
  3.4. Staatsbosbeheer Limburg;
  3.5. Stichting Limburgs Landschap;
  3.6. Limburgs Particulier Grondbezit;
  3.7. Limburgse Werkgevers Vereniging;
  3.8. Natuur en Milieufederatie Limburg en
  3.9. Bosgroep Zuid Nederland

Waarvoor

Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten die erop zijn gericht om zoetwatermaatregelen te treffen en uit te voeren binnen de Nederlandse provincie Limburg. De zoetwatermaatregelen hebben tot doel om water te conserveren, om de grondwatervoorraad aan te vullen en/of om de watervraag te verminderen eventueel in combinatie met het aanpassen van het grondgebruik, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van een duurzaam, robuust en ecologische gezond watersysteem dat kan omgaan met droogte en wateroverlast en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.