Provinciaal waterbeleid


Het waterbeleid van de provincie Limburg voor de jaren 2022-2027 staat in het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 dat op 17 december 2021 door Provinciale Staten is vastgesteld. Het is de opvolger van het Provinciaal waterprogramma 2016-2021.

Het Provinciaal Waterprogramma is een uitwerking van de Omgevingsvisie Limburg en bevat de doelstellingen die wij als Provincie de komende planperiode samen met onze partners willen bereiken op het gebied van Water. Centraal staat hierbij het realiseren van een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit.

Het waterprogramma is opgedeeld in een aantal thematische hoofdstukken. In hoofdstuk 1 kijken we naar de ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven en geven we de doelstelling van het waterbeleid. In hoofdstuk 2 staat de Maas centraal. Hoofdstuk 3 gaat over het duurzaam klimaatbestendig watersysteem. Hoofdstuk 4 over waterkwaliteit en het ecologisch gezonde watersysteem. Hoofdstuk 5 over het duurzaam gebruik van grondwater en in hoofdstuk 6 en 7 geven we aan hoe we uitvoering geven aan onze doelstellingen en wat dit mag kosten. In hoofdstuk 8 gaan we tenslotte in op de monitoring en modellering van ons water.

Het Provinciaal Waterprogramma bevat bijlagen met informatie over waterkwaliteit, en doelen en doelbereik van de kaderrichtlijn water voor grond en oppervlaktewater.  Het Provinciaal Waterprogramma bevat een 9-tal kaarten. Deze kaarten zijn ook raadpleegbaar via de provinciale kaartenviewer.

Het Provinciaal Waterprogramma  werkt door in de Provinciale Omgevingsverordening en in omgevingsvisie en plannen van gemeenten en het waterbeheerprogramma van het Waterschap Limburg.

Op deze pagina vindt u het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 inclusief kaarten en bijlagen in PDF formaat. Ook vindt u een link naar de provinciale kaartviewer, waarin de kaarten in meer detail kunnen worden ingezien. Klik daarbij op ‘provinciale plannen’ en ‘Provinciaal waterprogramma 2022-2027’ om alle plannen zichtbaar te maken.