Regionale samenwerking


In de Omgevingsverordening staat dat er voor verschillende onderwerpen samen met gemeenten afspraken en regionale uitwerkingen worden gemaakt. Dat is gebeurd voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg.

Samen werken aan een krachtig Zuid-Limburg

Zuid-Limburg is een dichtbevolkte regio in een bijzonder aantrekkelijk en waardevol landschap. Gericht op de toekomst hebben achttien Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg de handen in elkaar geslagen voor regionale samenwerking. Samen met belangenorganisaties en marktpartijen werken Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten aan omgevingsvraagstukken, onderverdeeld in acht thema’s. Deze thema’s hebben één belangrijke gemene deler: hun invloed is bijna altijd groter dan de eigen gemeentegrens. Daarom is regionale samenwerking van groot belang.

Wonen

De Provincie Limburg zet zich samen met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen in om ervoor te zorgen dat het Limburgse woningaanbod past bij de behoeften van de samenleving. Het provinciaal beleid is in hoofdlijnen vastgelegd in de Omgevingsverordening. Op het gebied van wonen is dit door de gemeenten in Zuid-Limburg uitgewerkt in de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. De aandachtspunten en actielijnen op het gebied van wonen zijn ook vastgelegd in de Agenda Limburgse Woningmarkt.

Ruimtelijke Economie

Samen met gemeenten dragen we zorg voor goede en goed bereikbare bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Via de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg hebben gemeenten hiervoor een planning en programmering gemaakt. Doel is om goede vestigingsmogelijkheden voor bedrijven te creëren en de kwaliteit van de werklocaties op peil te houden.
Met deze structuurvisie werken partijen ook samen aan een gezonde detailhandelsmarkt die goed inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn bijvoorbeeld kansrijke winkelgebieden aangewezen en afspraken gemaakt om ontwikkelingen daar zoveel mogelijk te concentreren.

Nationaal Landschap Zuid-Limburg

De kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap is belangrijk voor het leef- en vestigingsklimaat. We willen het unieke landschap, de biodiversiteit en de cultuurhistorie van Zuid-Limburg versterken en verbinden met de maatschappelijke opgaven. Het moet een samenspel worden van stad en landelijke gebieden met een duurzame en perspectiefvolle economische dynamiek.
Gemeenten, Provincie en andere partijen hebben hiervoor een gebiedsgerichte aanpak uitgewerkt in het Programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Daarin zijn 13 hefboomprojecten opgenomen op het gebied van landschap, natuur, landbouw, klimaatopgaven, energietransitie, cultuurhistorie, vrijetijdseconomie en communicatie.

Energie

De regionale aanpak van het thema Energie wordt opnieuw bekeken, in het licht van het Klimaatakkoord. Zo wordt er onder meer gewerkt aan de opstelling van een Regionale Energie Strategie (RES), waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op lopende initiatieven.