Faunabeheer


In de Limburgse natuur leven veel verschillende soorten dieren. Alle wilde vogels en zoogdieren die in Limburg leven zijn beschermd in de Omgevingswet. Het is verboden om wilde dieren te doden of te vangen, en om hun nest- en rustplaatsen of eieren te vernielen. Soms zorgen wilde dieren echter voor schade op het land van boeren of in kwetsbare, beschermde natuurgebieden of zorgen ze voor een onveilige situatie in het (lucht)verkeer. In die gevallen zijn maatregelen nodig; dat noemen we faunabeheer.

Faunabeheer maatregelen

Bij schade of gevaar voor de openbare veiligheid en volksgezondheid veroorzaakt door in het wild levende dieren kunnen in Limburg verschillende soorten maatregelen worden ingezet.

Als eerste wordt altijd geprobeerd om de dieren te weren (preventie) of te verjagen. Mocht dat niet voldoende werken, dan kan toestemming gegeven worden, in de vorm van een vergunning, om bijvoorbeeld nesten te verwijderen, een dier te vangen, te verplaatsen óf te laten doden.

Faunabeheereenheid Limburg

De faunabeheereenheid Limburg (FBE) is een samenwerkingsverband van agrariërs, natuurbeheerders, jagers, grondbezitters en maatschappelijke organisaties. De FBE heeft een coördinerende rol bij het voorkomen en bestrijden van schade veroorzaakt door beschermde diersoorten die van nature in Limburg voorkomen. In opdracht van de Provincie Limburg stelt de FBE een Faunabeheerplan op dat door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Deze planmatige aanpak biedt een goede waarborg bieden voor de instandhouding van de populaties in het wild leven diersoorten.

De FBE is aanspreekpunt voor alle fauna gerelateerde provinciale vergunningen (met uitzondering van de vergunningen voor veiligheid op het luchthaventerrein). Zonder faunabeheer en ingrijpen wanneer het noodzakelijk is, ontstaan risico’s voor de verkeersveiligheid, de gezondheid en schades in de landbouw.

Meer informatie

Meer informatie over de wolf en het wild zwijn vindt u op onderstaande pagina's: