Omgevingswet


Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, cultureel erfgoed en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving.

Het bestaande stelsel van milieu- en ruimtelijke regels is door de invoering van de Omgevingswet volledig herzien.

Waarom is de Omgevingswet ingevoerd?

De wet heeft een procesdoel en een inhoudelijk doel.

Inhoudelijke doel

Het inhoudelijke doel is kort gezegd om een goede balans te bieden tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. In artikel 1.3 (maatschappelijke doelen van de wet) staat dat als volgt: Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Procesdoel

Het procesdoel is gericht op het vereenvoudigen van het systeem, het verkorten van procedures en op ruimte bieden voor initiatieven uit de maatschappij. Dit vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: mag het wel?. Ook is participatie onderdeel van het proces en vindt er altijd dialoog plaats met de omgeving.

Wat zijn de voordelen en voor wie?

Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. Er is meer ruimte voor initiatieven en anticiperen, lokaal maatwerk en participatie voor burgers bij beleidsontwikkeling aan de voorkant.

Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten op dit gebied willen uitvoeren krijgen te maken met de Omgevingswet.

Wat betekent dat voor de Provincie?

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de Provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. De Omgevingswet nodigt uit tot vergaande samenwerking tussen overheden. Voorheen beslisten de overheden meestal alleen over een deelproject. Ze keken vaak niet naar de andere plannen voor het gebied, omdat de regels hen dat soms ook zo voorschreven.

De Provincie is dus één van die overheden. Met de Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg, de beide Veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en de Waterleidingmaatschappij Limburg zijn afspraken gemaakt over het samenwerken.

De Provincie heeft haar werkorganisatie ingericht naar de eisen van de Omgevingswet. De Provinciale Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening Limburg (2021) en een aantal provinciale programma’s (Waterprogramma, Natuurprogramma, Programma Landschap) zijn al opgesteld volgens de eisen van de Omgevingswet.

Omgevingswet en participatie

In de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit zijn regels over participatie opgenomen. Voor de meeste instrumenten geldt dat daarin moet staan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken zijn.

Participatie is dus een must. Maar hoe moet het traject er dan precies uitzien? Dat verschilt per fase van het proces. Provincie Limburg heeft op een rij gezet wat participatie inhoudt voor partijen die een Omgevingsvergunning aanvragen bij de Provincie Limburg. Zie daarvoor de handreiking onder het kopje Zie ook op deze pagina.


Contact

Vragen? Neem contact met ons op via onderstaande link. Of  neem telefonisch contact op: 043 389 99 99.

Een vergunning aanvragen?