Omgevingsverordening Limburg


In de Omgevingsverordening Limburg staan de provinciale regels op het gebied van milieu, provinciale wegen, (grond-)water, grond, landbouw, natuur, wonen en ruimte.

De Omgevingsverordening Limburg wordt vastgesteld en periodiek geactualiseerd door Provinciale Staten. Dit gebeurt doorgaans op voorstel van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten gemachtigd om zelf kleinere wijzigingen in de Omgevingsverordening Limburg aan te brengen, zoals het actualiseren van de kaarten. Indien Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten de Omgevingsverordening Limburg wijzigen, wordt in die procedure iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn visie op de wijzigingen te geven door middel van het indienen van een 'zienswijze'. Tegen het besluit van Provinciale Staten om (een wijziging van) de Omgevingsverordening Limburg vast te stellen of te wijzigen kan geen bezwaar worden gemaakt.

De Omgevingsverordening Limburg bevat twee soorten regels:

  1. instructieregels gericht tot gemeenten of het waterschap. Dit zijn opdrachten aan de gemeenten en het waterschap die de gemeenten moeten verwerken in het gemeentelijke bestemmingsplan (Omgevingsplan) en het waterschap moet verwerken in de waterschapsverordening. Pas na het verwerken van de provinciale instructieregels in het gemeentelijke bestemmingsplan, of in de waterschapsverordening krijgen deze regels effect op activiteiten van inwoners en bedrijven;
  2. regels voor activiteiten die voor alle inwoners en bedrijven gelden, of voor specifieke doelgroepen.

Omgevingsverordening Limburg per 1 januari 2024

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 geldt er een nieuwe omgevingsverordening die past binnen de regels van de Omgevingswet. De Omgevingsverordening Limburg 2014 is per 1 januari 2024 ingetrokken.

Provinciale Staten hebben deze nieuwe Omgevingsverordening Limburg vastgesteld in de vergadering van 17 december 2021 en gewijzigd op 16 december 2022.

De Omgevingsverordening Limburg kent voor een aantal onderwerpen andere regels, of regels onder een andere benaming dan de vorige omgevingsverordening. Het meest in het oog springt de natuur- en landschapsbescherming. De zones 'Goudgroene natuur', 'Zilvergroene natuur' en de 'Bronsgroene Landschapszone' zijn gewijzigd. De Goudgroene natuurzone is onderdeel geworden van het Natuurnetwerk Nederland (Natuurnetwerk Limburg) en de Zilvergroene en Bronsgroene zones zijn samengevoegd tot de 'Groen-Blauwe Mantel'.

Wijziging Omgevingsverordening Limburg ter inzage vanaf 29 mei 2024

Van 29 mei tot en met 9 juli 2024 ligt het ontwerp van de Wijzigingsverordening 2024 Omgevingsverordening Limburg ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze over dit ontwerp indienen.

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  1. Diverse aanpassingen normeringskaarten wateroverlast
  2. Wijziging instructieregels grote bedrijfskavels
  3. Wijziging instructieregels zonneparken
  4. Vrijstelling onderzoeksboringen in het Beschermingsgebied Einstein Telescope.

Tegelijkertijd ligt het ontwerp van de Beleidsregel regionale meerwaarde grote bedrijfskavels Limburg ter inzage. Daarover vindt u meer informatie op onze pagina Bedrijventerreinen en kantoren.

In de kennisgeving vindt u meer informatie over hoe u de documenten kunt u inzien en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Via onderstaande links komt u rechtstreeks bij beide ontwerpteksten.

Mocht de rechtstreekse link naar het Omgevingsloket die is opgenomen in de kennisgeving, niet werken, dan kunt u de volgende stappen doorlopen:

Ga naar: https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/

Kies ‘Regels op de kaart’ en vervolgens ’Document zoeken’ en typ ‘Omgevingsverordening Limburg’.

Bovenaan verschijnt ‘Ontwerp 24-05-2024’. Als u vervolgens rechts op het scherm kiest voor ‘Regels’ ziet u de volledige Omgevingsverordening.

Alleen onderdelen gemarkeerd met een gele stip met een uitroepteken zijn gewijzigd. Als u zo’n onderdeel aanklikt ziet u aan de groene en rode markeringen wat precies gewijzigd is (groen is toegevoegd, rood is geschrapt). Een aanduiding van een gebied in een artikel bevat een link die de bijbehorende kaart opent.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Provincie Limburg. Stuur hiervoor een e-mail naar omgevingsverordening@prvlimburg.nl.