Openbaar vervoer en Railagenda


De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. We bepalen aan welke eisen het openbaar vervoer moet voldoen. Of je nu in de stad woont of in een kleine kern, naar je werk gaat of reist in je vrije tijd: het Limburgse openbaar vervoer moet een aantrekkelijke keuze zijn. Ook als je de landsgrens over reist. We willen een aantrekkelijk, duurzaam en toegankelijk openbaar vervoer met goede aansluitingen en actuele reisinformatie. Het Limburgse openbaar vervoersysteem is een vitaal basiselement binnen de Limburgse mobiliteit en de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem.

Concessie OV Limburg 2016-2031

Via een Europese aanbesteding hebben we een regionale vervoerder gekozen, de zogenaamde OV-concessie. Tot 2031 is Arriva de vervoerder in Limburg. Het regionale openbaar vervoer bestaat uit het regionaal busvervoer en de volgende treintrajecten:

 • RS11 Nijmegen-Venlo-Roermond
 • RS12 Roermond-Maastricht(-Randwyck)
 • RS15 Sittard-Heerlen
 • RS18 Maastricht(-Randwyck)-Heerlen-Kerkrade Centrum
 • RE18 Maastricht(-Randwyck)-Heerlen-Aachen Hbf

RS betekent RegioSprinter

Treinen met RS in het treinnummer zijn stoptreinen en stoppen op vrijwel alle stations van een traject.

RE betekent RegioExpres

Treinen met RE in het treinnummer zijn sneltreinen en stoppen niet op alle stations van een traject.

Arriva verzorgt de dagelijkse uitvoering en ontwikkeling van het openbaar vervoer in Limburg waarbij de provincie Limburg en Arriva actief samenwerken om het beste resultaat aan de reiziger te bieden en ons systeem toekomstbestendig te houden.
Sinds 2020 worden ieder halfjaar alle (kern)prestaties en gebeurtenissen van het OV gebundeld in het (half)jaarlijkse overzicht OV Limburg.

Railagenda

In de Railagenda richt de Provincie zich op verbetering van het spoorwegnet in Limburg en het aangrenzende buitenland. Verbeteren van de railverbindingen is gunstig voor de economie in onze internationale regio en maakt hier wonen en werken aantrekkelijker. De actuele projecten die onder de Railagenda vallen zijn:

 • Drielandentrein
 • Maaslijn (Roermond-Nijmegen)
 • De zogenaamde ‘Missing Links’ (EurekaRail):
  • Eindhoven – Venlo – Düsseldorf
  • Eindhoven – Heerlen – Aken (– Keulen)
  • Weert – Antwerpen
  • Maastricht – Luik (– Leuven – Brussel)
 • Tarifering en ticketing

Ontwikkelplan OV Limburg als leidraad

Het Ontwikkelplan OV is het beleidskader voor Openbaar Vervoer van de Provincie Limburg. Het is een middel om in samenhang met alle partners een toekomstbestendig, betrouwbaar en effectief OV te behouden. Daarbij houden we in het Ontwikkelplan rekening met de trends en ontwikkelingen (inclusief de impact van Covid-19), reeds vastgestelde doelen en ambities, en proberen we in te spelen op de veranderingen in de Limburgse samenleving de komende jaren.
Het Ontwikkelplan is in overleg met onze concessiehouder Arriva tot stand gekomen, maar ook andere belangrijke stakeholders als NS, ProRail, Omnibuzz en natuurlijk de gemeentes en het Reizigersoverleg van Limburg zijn het afgelopen jaar meegenomen in de ontwikkeling van het plan. Middels dit plan brengen we de samenwerking naar een hoger niveau.

Toegankelijkheid bushaltes op provinciale wegen (basis op orde)

De Provincie wil een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk openbaar vervoer in Limburg én de te ondernemen activiteiten in Limburg met elkaar verbinden. Voor zowel bewoners als bezoekers. Dit doen we onder andere door het op orde brengen van de overstappunten langs provinciale wegen. Deze bushaltes vormen immers belangrijke schakels binnen de verschillende vervoersnetwerken. Ze dragen bij aan de versterking van het gehele vervoerssysteem en zorgen ervoor dat de verschillende vervoersmogelijkheden geen concurrenten van elkaar zijn, maar elkaar juist versterken. Bushaltes zijn immers hét visitekaartje van het openbaar vervoer.

Het uiteindelijke doel is dat alle bushaltes (op provinciale wegen), waar de locatie dit toelaat, volgens de ‘basis op orde’ zijn. Wat deze ‘basis op orde’ is, verschilt per categorie. De overstappunten vervullen immers niet allemaal dezelfde functie in het vervoersnetwerk. Dit varieert van multimodale, grote knooppunten als intercitystations tot aan opstaphaltes in kleine kernen en carpoollocaties langs wegen. De verschillende typen overstappunten voor de bus in Limburg zijn: busstation, BKR (Bus, Kern en Regiohalte) en bushalte.

De urgentie van kwalitatief goede overstappunten wordt mede door het sterk gelaagde netwerk en de behoefte om beter aan te sluiten op andere modaliteiten (fiets, deelfiets, taxi) steeds groter. Om deze ontwikkeling binnen het vervoerkundige Limburgnet op te volgen, is onder andere de kwaliteitsimpuls ‘basis op orde’ nodig. Daarnaast kunnen we met het project ook een grote stap zetten in de toegankelijkheid van de provinciale haltes in Limburg.

Eerder was de focus gelegd op het stimuleren van groei, welke minder urgent was dan het terugwinnen van (voormalige) openbaar vervoerreizigers. De Provincie heeft in de regionale ambitie voor openbaar vervoer een voorbeeldfunctie, overstappunten vormen een onmisbare schakel in dit complete verhaal. Deze nieuwe businesscase is, gezien de huidige ontwikkelingen door corona, weer urgenter geworden. De noodzaak voor investeringen in een kwalitatief goede infrastructuur voor het openbaar vervoer is toegenomen. Goede, toegankelijke en ook nog duurzame overstappunten vormen een onmisbare schakel in dit complete verhaal.

Mobility as a Service’ (MaaS) reizigersapp

Go Glimble

Je reis plannen, boeken en betalen met één app, ook als het gaat om een grensoverschrijdende verplaatsing? Dat kan met de Glimble app van Arriva. Naast gebruiksgemak biedt de app reizigers informatie over verschillende vervoersmogelijkheden om snel en comfortabel van deur tot deur te reizen. Denk aan (deel)auto’s, openbaar vervoer, (deel)fietsen en taxi’s. Zo worden alternatieven voor de auto gestimuleerd, reizen gemakkelijker gemaakt en de bereikbaarheid verbeterd. De app geeft reizigers actueel en persoonlijk reisadvies en updates over vertragingen.

De pilot Mobility as a Service, kortweg MaaS, is een initiatief van de Provincie Limburg en het Ministerie van IenW. De provincie werkt voor de realisatie samen met Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. Glimble is in juli 2021 gelanceerd voor reizigers in Limburg. Omdat met Glimble door heel Nederland gereisd kan worden is de app ook beschikbaar voor mensen van buiten Limburg. De MaaS-pilot zal lopen tot en met eind 2022.

Arriva voert pilot MaaS in Limburg uit

Middels een aanbesteding is Arriva geselecteerd als dienstverlener voor de pilot MaaS in Limburg. In samenwerking met haar opdrachtgever start Arriva in 2021, om te beginnen in Limburg, campagnes om consumenten en bedrijven te bewegen naar duurzame mobiliteitsvormen. Na Limburg wordt Glimble by Arriva ook geïntroduceerd in de rest van Nederland.
De regio Limburg is met deze MaaS-app een van de zeven regio’s die meedoen aan een nationale pilot van het Ministerie van IenW om reizen, ook grensoverschrijdend, makkelijker te maken en duurzame mobiliteit te stimuleren.

De Glimble app is te downloaden in de Play- en Appstore.

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer; jaarplan

Arriva stelt elk jaar een sociale-veiligheidsplan op, dat is een verplichting vanuit onze concessie. Onder de term sociale veiligheid wordt verstaan de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.

Omdat openbaar vervoer zich afspeelt in de openbare ruimte is voor sociale veiligheid in het OV specifiek beleid opgesteld. In de definitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: veiligheid in het openbaar vervoer is belangrijk. Iedereen moet in veiligheid zijn of haar werk kunnen doen. Reizigers en personeel moeten zich veilig voelen in het OV, bij de haltes en op de stations.

Daarbij maken we onderscheid tussen objectieve en subjectieve sociale veiligheid. Objectieve sociale veiligheid heeft betrekking op de maatregelen en acties die we ondernemen om de veiligheid te verbeteren. Denk hierbij aan toegangspoortjes op stations, een goede verlichting, cameratoezicht, noodvoorzieningen in bussen en treinen, een alarmzuil met noodknopvoorziening op de perrons, vervoersverboden, de inzet van toezichthouders en het uniform registreren van incidenten.

Subjectieve veiligheid is ingewikkelder, want dat heeft betrekking op de vraag of iemand zich veilig voelt. Dat is voor ieder mens anders, maar we zetten ons wel in om het veiligheidsgevoel te helpen bevorderen. De objectieve maatregelen moeten daarbij helpen.

Sociale veiligheid in het OV is niet alleen iets voor de vervoerder. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid, NS en ProRail, alle stads- en streekvervoerders in Nederland, de regionale concessieverleners (dat zijn de provincies, de gemeente Amsterdam en de regio Den Haag-Rotterdam), gemeenten, politie en vakbonden, alle werken samen om de sociale veiligheid te verbeteren en het goede te behouden.

De Provincie Limburg spreekt met Arriva structureel over sociale veiligheid, waarbij ook, via Arriva, inbreng van vakbonden (personeelsbelangen) en reizigersorganisaties (reizigersbelangen) in beeld worden gebracht. In het jaarlijkse sociale-veiligheidsplan kijkt Arriva met de Provincie terug op welke wijze invulling is gegeven aan de sociale-veiligheidseisen uit de concessie. Aan de ontwikkeling en de beleving van sociale veiligheid in de bussen en treinen van Arriva. Aan voorlichting aan derden over sociale veiligheid en de incidenten die zich hebben voorgedaan. Vervolgens wordt vooruitgekeken naar de maatregelen die Arriva in het jaar waarvoor het plan geldt aan maatregelen gaat nemen om sociale veiligheid nog beter verankerd te krijgen of incidenten verder terug te dringen. Bij de opstelling en uitwerking van het jaarlijks terugkerende plan wordt onder andere rekening gehouden met aanbevelingen of eisen die in het kader van het convenant zijn ontwikkeld.